mose67

תאריך הרשמה: 3/10/2010
חידושים: 166 חידושים
תגובות: 53 תגובות
ניקוד: 988 נקודות
שם: משה בן אברהם
מין: גבר
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, טבריה
טלפון: לא מולא
תיכון: ישיבה
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
אברך כולל בעיה''ק טבריה
פרסומים אחרונים - כל החידושים של mose67 | כל התגובות של mose67

 ב''האנו נתקלים לעתים בבחורים חסרי ידע בחלקי התורה וחסרי חשק בגמרא הנלמדת לדעתי לפחות בחלק מהמקרים סדר היום בישיבות צריך להיות מלא בכל חלקי התורה ולדוגמא: 9 עד 10 גמרא עיונא. 10 עד 11 גמרא גירסא....

 ב''ה                                   סגולה לפרנסה - אם בחוקותיבשיחת ש''פ וישב תשט''ו, תורת מנחם חי''ג ...

ב''הט''ו בשבט חל בשנה זו (ובשנים נוספות)בפרשת יתרו, וי''ל: 1) פירות אותיות פ(רשת) יתרו. 2) פרשת יתרו אותיות תשיר (ותודה לה' על ה)פרות. 3) (וישמע יתרו כהן מדין חותן משה)  את כל אשר עשה: אשר אותיות...

 ב''ה                      נתנה לאשר ישר בעיניו (רש''י בראשית א א)ידוע שעיתונאי בא לרבי מליובאוויטש ואמר לו מה יהיה על השלום עם הערבים והרבי...

 ב''ה יש שאלה ידועה לגבי ממצאים ארכיאולוגים הסותרים את התנ''ך ובאתי בזה להביא מקורות שחוקרים מסוימים בטעות או בזדון מתארכים דברים לזמן אחר כדי להלחם בתנ''ך. א] הקטע הבא ממכתבי הרבי מליוב...