mose67

תאריך הרשמה: 3/10/2010
חידושים: 167 חידושים
תגובות: 53 תגובות
ניקוד: 993 נקודות

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)
שם: משה בן אברהם
מין: גבר
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, טבריה
טלפון: לא מולא
תיכון: ישיבה
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
אברך כולל בעיה''ק טבריה
פרסומים אחרונים - כל החידושים של mose67 | כל התגובות של mose67

בראשית אותיות את בשיר (אות בשיר - רמז לטעמי המקרא), מטעמי המקרא אנו לומדים שה' רוצה שהלימוד יהיה בשמחה והנאה ועל פי זה הגעתי למסקנא שבהמשך:בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צרי...

 ב''האנו נתקלים לעתים בבחורים חסרי ידע בחלקי התורה וחסרי חשק בגמרא הנלמדת לדעתי לפחות בחלק מהמקרים סדר היום בישיבות צריך להיות מלא בכל חלקי התורה ולדוגמא: 9 עד 10 גמרא עיונא. 10 עד 11 גמרא גירסא....

 ב''ה                                   סגולה לפרנסה - אם בחוקותיבשיחת ש''פ וישב תשט''ו, תורת מנחם חי''ג ...

ב''הט''ו בשבט חל בשנה זו (ובשנים נוספות)בפרשת יתרו, וי''ל: 1) פירות אותיות פ(רשת) יתרו. 2) פרשת יתרו אותיות תשיר (ותודה לה' על ה)פרות. 3) (וישמע יתרו כהן מדין חותן משה)  את כל אשר עשה: אשר אותיות...

 ב''ה                      נתנה לאשר ישר בעיניו (רש''י בראשית א א)ידוע שעיתונאי בא לרבי מליובאוויטש ואמר לו מה יהיה על השלום עם הערבים והרבי...