chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד          פרשת בהעלותך: האם גוי יכול להיות נביא פתיחה בפרשת השבוע מסופר, על מרים ואהרון שדיברו לשון הרע על משה. הם הניחו שהוא נביא בדיוק כמותם, ולכן אם...

 בס''ד         בהעלותך: האם אכן אסור לאכול בשר ודג יחד פתיחה בפרשת השבוע קוראים על פנייתם של בני ישראל אל הקב''ה בדרישה לקבל בשר, במקום המן שהם אכלו...

 בס''ד         פרשת בהעלותך: מה מברכים על פיצה פתיחה בפרשת השבוע קוראים על כך שביקשו בני ישראל מהקב''ה בשר לאכול, והוא שלח להם שלוים מן הים. מבחינ...

 בס''ד        נשא: האם צריך להפסיק בתפילה כדי להקשיב לברכת כהנים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את הברכה, אותה מצווים הכהנים לברך את עם ישראל, וכפי שהגמרא במס...

 בס''ד    נשא: נזיר, קדוש או חוטא? היחס לגוף לפי הרמב''ם והרמב''ן פתיחה בפרשת השבוע, פרשת נשא, נאסר על אדם שקיבל על עצמו נזירות לשתות יין. נחלקו הראשונים בעקבות הגמרא ...

 בס''ד        שבועות: האם מברכים על קריאת מגילת רות ושאר המגילות פתיחה בחג השבועות נוהגים לקרוא את מגילת רות, ובטעם הדבר הביא האבודרהם שני טעמים. טעם ר...

 בס''ד     שבועות: האם מי שלא ישן כל הלילה צריך לברך ברכות התורה פתיחה בו' בסיוון לדעת חכמים, קיבל עם ישראל את התורה בהר סיני. הגמרא במסכת שבת (פח ע''א) מספרת, שבהתחל...

בס''ד    במדבר: האם יש בעיה לטלטל במקום בו יש עירוב פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שבני אלעזר היו נושאים את שמן המאור, קטרת הסמים, מנחת התמיד ושמן המשחה. מפסוק זה לומדת המש...

 בס''ד       במדבר: האם מותר להשתתף במפקד אוכלוסין פתיחה בפרשת השבוע הפותחת את חומש הפקודים, קוראים בתורה על המניין הנערך לבני ישראל במדבר. כידוע המניין ...

בס''ד    פרשת בהר בחוקותי: האם מותר לגור מעל בית כנסתפתיחהבפרשת השבוע כותבת התורה, שיש חובה להיות יראים מהמקדש. כפי שעולה ממספר גמרות, בנוסף לחובה לירוא מהמקדש, יש חובה לירוא גם מב...

בס''ד               בחוקותי: האם מותר לגוי ללמוד תורהפתיחהבפרשת השבוע כותבת התורה, שאם עם ישראל ילכו בחוקות התורה, הגשמים ירדו בעיתם ועץ השדה יתן...

 בס''ד אמור: האם קטן שנעשה בר מצווה באמצע ספירת העומר ממשיך לספור פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שיש לספור שבעה שבועות מפסח ועד עצרת. בפשטות, וכפי שפסקו הרמב''ם (תמידין ומוספין ז, כד) ור...

 בס''ד   אמור: האם מותר להכריח מישהו לקיים מצוות        פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר הציבור צריך להקריב קרבן הוא צריך להיות 'לרצ...

 בס''ד    אחרי מות: כמה מתפללים צריכים כדי להתחיל חזרת הש''ץ פתיחה בעקבות הקורונה וסגירת בתי הכנסת, נוצר מצב שאנשים רבים מתפללים ברחוב במניינים ארעיים. שבוע שעבר עסקנו...

בס''ד         אחרי מות: כיצד מברכים על מצוות כיסוי הדםפתיחהבפרשת השבוע מצווה התורה, שאם אדם שוחט חיה או עוף, עליו לכסות את דמם בעפר לאחר השחיטה. אמנם כפי...

מידע אישי

169 חידושים
1 תגובות
882 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018