chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד     האם מותר לברך ברכת האילנות בשבתפתיחה כחלק מברכות הראייה המובאות בגמרא בברכות (מג ע''ב) נפסק, שהיוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים עליו לברך 'שלא חסר בעול...

 בס''ד         פרשת ויקרא: האם מותר להתפלל בחוץ פתיחה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, והנחיות משרד הבריאות האוסרות להתקהל, נוצרו שאלות רבות ביחס ...

 בס''ד    פרשת ויקרא: האם חילונים נחשבים תינוקות שנשבו פתיחה בפרשת השבוע פותחת התורה בפירוט הקורבנות השונים: קרבן עולה הבא מן הצאן, הבקר והעוף. מנחות הבאות מהסולת, ונא...

 בס''ד הבעיות באמירת הנני מוכן ומזומן לפני ספירת העומר פתיחה התורה בפרשת אמור (ויקרא כג טו - טז) כותבת, שמצווה לספור חמישים יום מהקרבת קרבן העומר המוקרב יום לאחר חג הפסח, עד חג השבועות ב...

 בס''ד    פסח: האם מותר להוסיף מים ליין או למיץ ענביםפתיחה הגמרא במסכת בבא בתרא (צז ע''א) פוסקת בשם האמורא רב, שמותר לקדש רק על יין שראוי לנסך על גבי המזבח. משום כך, יין שריח...

בס''ד   ויקהל - פקודי: האם מותר ללכת עם מטריה בשבתפתיחהבפרשת השבוע, שבה התורה ומרחיבה על עשיית המשכן הנקרא גם אוהל העדות. אחת מהמלאכות האסורות בשבת היא מלאכת בונה, ותולדתה עשיית אוהל...

 בס''ד  פרשת פקודי: מה מותר לעשות עם כסף שנשאר מצדקה פתיחה בפרשת השבוע, מונה משה רבינו את החומרים שהביאו בני ישראל לבניין בית המשכן: זהב, כסף, נחושת, בדים, עורות ועצים. הגמרא במ...

 בס''ד      כי תשא: האם עטיפות הן מוקצה בשבת פתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה פעם נוספת (מתוך שתים עשרה פעמים) על שמירת שבת. אחד מאיסורי השבת המרכזיים (שיסודו כבר ב...

 בס''ד       פרשת כי תשא: דבר שטיבולו במשקה פתיחה בפרשת השבוע מצווה משה להכין את הכיור, ממנו ייטלו הכהנים את ידיהם ואת רגליהם לפני העבודה במקדש. כאשר התורה מצווה על נט...

 בס''ד         פורים: האם בפורים צריך לשתות דווקא יין פתיחה בניגוד לחודש אב בו יש עניין למעט בשמחה בגלל חורבן הבית שאירע בו, בחודש אדר יש מצווה לשמוח ביותר (תענית ...

 בס''ד                         חובת נשים בקריאת מגילה פתיחה כפי ...

 בס''ד   תצווה: למה מכסים את הפנים בהדלקת נרות פתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה את בני ישראל, לתרום שמן זית למקדש, כדי שיוכל אהרון להדליק את נרות המנורה. בטעם הדבר שהדליקו את ה...

 בס''ד        פרשת תצווה: על מה מברכים בורא עצי בשמים פתיחה בפרשת השבוע מצווה משה להכין את המזבח, עליו יקטיר אהרון את הקטורת. הגמרא במסכת פסחים (כו...

 בס''ד    תרומה: האם מותר לקשור קשר כפול בשבת פתיחה בפרשת השבוע מרחיבה התורה בעניין עשיית המשכן, ומספרת שחלק מהיריעות היו עשויות 'מעורות תחשים'. מהו תחש? הגמרא במסכת שב...

 בס''ד   פרשת תרומה: כיצד ייבנה בית המקדש השלישי פתיחה בפרשת השבוע מצווה הקב''ה את בני ישראל, להביא תרומות לבניית המשכן והכלים. המשכן כידוע היה מבנה זמני, שאותו אמור להחליף...

מידע אישי

144 חידושים
1 תגובות
757 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018