chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד   יתרו: האם מותר לפתוח קופסאות שימורים בשבת פתיחה בפרשה נגלה הקב''ה אל בני ישראל במעמד הר סיני, ומוסר להם את עשרת הדיברות, והנימוק שנמסר למשה למעמד הוא: ''בעבור ישמע ...

 בס''ד   פרשת יתרו: האם מותר לצלם בן אדם פתיחה בפרשת השבוע מסופר על התגלות הקב''ה על הר סיני, ועל נתינת עשרת הדברות. מפשט פסוקי התורה משמע, שבני ישראל שמעו את כל עשרת הדברות מפי...

 בס''ד  בשלח: כמה חלות יש לבצוע בלחם משנה הקדמה בפרשת השבוע כותבת התורה, שעל בני ישראל ללקוט ביום שישי מנה כפולה של מן, כיוון שאסור ללקוט בשבת. מפסוק זה למדו חז''ל (שבת קיז...

 בס''ד  פרשת בשלח: האם מותר לשמוע אשה שרה ברדיו פתיחה בפרשת השבוע מסופר על ים סוף שנקרע בפני בני ישראל, ובזכות כך ניצלו מהמצרים שרדפו אחריהם. מוסכם על כולם, שקודם כל נכנסו בני ...

 בס''ד    פרשת שלח: השתמשות בטלית של אדם ללא רשותו פתיחה בפרשת השבוע 'שלח לך' מובאת פרשת ציצית, בה ישראל מצווים אם יש להם בגד של ארבע כנפות, לשים עליו פתילים. נחלקו הרא...

 בס''ד       בא: האם יש עניין להניח תפילין של רבינו תם פתיחה בתורה מופיע ארבע פעמים החובה להניח תפילין: בפרשת בא פעמיים, בפרשת ואתחנן ובפרשת עקב. כפי שכ...

 בס''ד   פרשת בא: האם מותר להשתמש בתאריך לועזי פתיחה בפרשת השבוע, מצווה משה על ידי הקב''ה לבשר לבני ישראל את המצווה הראשונה בה הם מחויבים - מצוות קידוש החודש. מעתה והלאה, ע...

 בס''ד    פרשת וארא: האם אפשר להתלונן על רעש שעושה השכן (נזקי רעש) פתיחה מתוך עשר המכות שבסך הכל מקבלים המצרים, שבע מופיעות בפרשתנו. סדר המכות בנוי כך, שבמכה ראשונה והשניה התרה ...

 בס''ד   וארא: האם מותר למחוק בס''ד או בע''ה פתיחה בפסוקים הראשונים של פרשת השבוע (ו, ב - ג) אומר הקב''ה למשה, בנוסף לכך שהוא נקרא אלוקים, הוא גם נקרא הויה. עוד מוסיף הקב''...

 בס''ד             שמות: מעמדו ההלכתי של עובר פתיחה בפרשת השבוע מסופר על כך, שבני ישראל פרו ורבו למרות ניסיונות המצרים. מריבוי הפעלים של לידה ...

 בס''ד  שמות: האם מתחייבים לתת צדקה במחשבה בלבד פתיחה בפרשת השבוע מסופר על בריחתו של משה למדיין מאימתו של פרעה, לאחר שהוא הרג את המצרי, ועל מעמד הסנה בו מצווה הקב''ה על משה לשוב...

 ויחי: האם קבר של גוי מטמא, וביקור כהנים בקברי צדיקיםפתיחה בפרשת השבוע נפטר יעקב בגיל מאה ארבעים ושבע. הגמרא במסכת תענית (ה ע''ב) כותבת, שיעקב אבינו לא מת, הרמב''ן (מט, לג) פירש (על פי ביא...

 בס''ד            פרשת ויחי: האם מותר לעשות ניסויים בגופות פתיחה בפרשת השבוע מוספר על פטירת יעקב ויוסף, ומאחר שפעולת החניטה הייתה מק...

 בס''ד        ויגש: האם חובה לכבד את האחות הגדולה פתיחה בפרשת השבוע יורד יעקב אבינו בעקבות יוסף למצרים, ומקריב זבחים לא-להי אביו יצחק. רש''י (מו, א) פירש על פי ...

 בס''ד    פרשת ויגש: האם מותר לצאת לטיול בחוץ לארץ פתיחה בפרשת השבוע מתבשר יעקב, שיוסף בנו בחיים והוא מחכה לו במצרים. בדרכו למצרים עוצר יעקב בבאר שבע, ושם מתגלה אליו ה...

מידע אישי

127 חידושים
1 תגובות
672 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018