chiddush logo

הלכות ברכת האילנות

נכתב על ידי אלון ארביב סט, 18/4/2024

 ברכת האילנות מתוך הספר חקת הפסח ח"א


א. היוצא בימי ניסן ורואה  אילנות שמוציאים פרחים מברך: ברוך וכו' שלא חסר בעולמו כלום (נ"א דבר) וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להנות (נ"א ליהנות) בהם בני אדם .

ב. יש לברך ברכת האילנות על שני אילנות של מאכל ויותר ואפילו ממין אחד . 

ג. יש המהדרים במצוות לצאת מהעיר אל השדות  כדי לברך את הברכה על הרבה אילנות . 

ד. נוהגים לברך ברכה זו בעשרה בשביל שיוכלו לומר קדיש יהא שלמא לאחר המזמורים שלאחר הברכה, כדי שיהיה הקדיש לעילוי הנשמות המגולגלות באילנות. ויש שכתבו שטוב שיתן כמה פרוטות לצדקה .

ה. יש קודם לראות את הלבלוב שבאילנות ואח"כ יברך, אבל לא יברך לפני שרואה אע"פ שבטוח שמיד אחרי הברכה יראה הדבר שברך עליו, וכן אין לסמוך על ראיית אחרים שנמצא בקרבת האילנות . 

ו. לכתחילה כשרואה את האילנות מלבלבים צריך לברך. אולם, בדיעבד אם לא ברך מחמת רצון לברך בציבור או מחוץ לעיר, יכול לברך ברכת האילנות ובלבד שקיימים פרחים על העץ .

ז. קודם שמברך יהיה ידיו נקיות והמקום נקי, דאם לאו הכי, יצא שכרו בהפסדו . 
 
ח. גם נשים  תברכנה ברכת האילנות .

ט. יש לחנך גם הקטנים לברך ברכה זו . 

י. קטן שיגדיל בחודש ניסן או בתחילת אייר לא יברך עם הציבור בראש חודש ניסן, אלא ימתין עד שיהיה בר מצווה עד חודש אייר ויברך .

יא. לכתחלה אין לברך על אילני סרק שאינן מוציאין פירות אין לברך . ובדיעבד אם בירך על אילני סרק אינו חוזר לברך על אילנות מאכל.

יב. מעיקר הדין מותר לברך  ברכת האילנות על עצי ערלה ויש מחמירין ולא מברכין על עצי ערלה .

יג. יש מרבותינו שהחמירו  דלא יברכו על אילנות שהורכבו זב"ז וכן נטיעות האסורים משום כלאיים, ויש מקילין .

יד. וכן יש להימנע  מלברך על אילן שנעשה בו איסור של זריעה בשביעית , או זריעה בשבת קודש  וכיו"ב.

טו. וכל האמור בענין השביעית ושבת וכו' רק אם הם בוודאי אסורים, אבל בספק אפשר לכתחלה להתיר לברך עליהם ברכת האילנות .

טז. יש שמברכין ברכת האילנות על אילנות מורכבים ויש חולקים ולא מברכין .

יז. בארץ ישראל דרך האילנות ללבלב ולפרוח בימי ניסן ולפיכך חכמים תקנו ברכת האילנות בימי ניסן , אבל יש ארצות, שבהם (לפחות בחלק מהשנים) האילנות כלל אינם פורחים בימי ניסן ולכן, יכולים לברך בחודשים אחרים .

יח. אם לא ברך ברכת האילנות בחודש ניסן, יש שכתבו שלא יברך בשם ומלכות,  אמנם ע"פ חלק מהפוסקים אפשר לברך בשו"מ אף בחודש אייר ובלבד שרואה אילנות מלבלבים .

יט. אם כבר הסתיימה הפריחה באילן והחלו לצאת פירות, אין לברך ברכת האילנות, ואף אם עדיין לא צמחו פירות, מכל מקום כל שנפלו הפרחים, אין לברך ברכת האילנות . 

כ. אילן שיש בו פרחים וניצנים, אך גם קיימים בו פירות (כמו שמצוי באילן אתרוג) מברכים עליו ברכת האילנות .

כא. מעיקר הדין מותר לברך ברכת האילנות בשבת. אלא שלכתחילה מהיות טוב יש לברך ברכת האילנות בימות החול, ורק אם לא נזדמן לו לברך אלא בשבת הסמוכה לסוף חודש ניסן, וחושש שמא ישכח ויפסיד ברכה זו לגמרי, אז יברך ברכת האילנות בשבת .

כב. אם יש אילנות ליד בית הכנסת  ראוי להזכיר למתפללים שיברכו שם את ברכת האילנות, ובפרט בשבת שמתאספים רבים וברוב עם הדרת מלך, האף אמנם דכתבנו לעיל דלכתחלה לא יברך בשבת קודש, אך וודאי לאותם שבאים להתפלל רק בשבתות ובימים טובים, שרי להם לברך בשבת, וחבל שיאבדו מצוה זו. 

כג. מותר לברך ברכת האילנות בלילה, אם יש אור חשמל (או הלבנה במלואה), ומבחין היטב את לבלוב האילנות .

כד. אדם המרכיב משקפיים רשאי לברך על ברכת האילנות ואינו חייב להסירם .

כה. סומא או מי שעיניו כהות מלראות ואפילו ע"י משקפיים אינו רואה אלא מעורפל ואינו מבחין בלבלוב יברך בלא שו"מ . ונכון שישמע הברכה מאחר ויכוון לצאת, ויצא יד"ח לכו"ע . 

כו. בפשטות אפשר לברך ברכת האילנות גם ממקום רחוק מאד כל שרואה את לבלובם בבירור ע"י משקפת  הבנויה על זכוכית מגדלת , אלא לכתחלה טוב שיהיה במקום ההוא ע"פ הטעם המובא בספרים הקדושים, הסוד שבברכה הוא לתקן את הנשמות המגולגלות בעצים.

כז. אמנם משקפת משוכללת שבנויה ע"י מספר מראות ומנסרות, ואינו יכול לברך כשרואה דרכה . וכן ע"י מראה או שידור חי אין מברכים כלל.

כח. הנוסע ברכב בחודש ניסן ורואה אילני מאכל המוציאים פרחים, אך אינו יכול לעצור ולברך ברכת האילנות מאחר והוא נוסע באוטובוס או רכב וחושש שמא ישכח מלברך אח"כ על אילנות, רשאי לברך ברכת האילנות כשרואה בבירור את האילנות דרך חלון הזכוכית של הרכב, ואם יכול בנקל לפתוח החלון בעת הברכה יעשה כן ויברך ובתנאי שהתחיל לברך תוך כדי שיעור דיבור (2-3 שניות) לראיית הלבלוב, אך אם עבר שיעור תוך כדי דיבור ולא התחיל לברך ואינו יכול לראות את הלבלוב, לא יברך .

כט. הרואה אילנות המלבלין בחצר חברו, יכול לברך אף שאינו נכנס לחצר, כל עוד שהוא רואה את האילנות. אולם, אם נותן לו חברו להיכנס לחצר עדיף טפי שיכנס לחצר ויברך קרוב לאילנות .

ל. ברכת האילנות ניתקנה רק על אילנות המלבלבים והמחוברים לקרקע, אבל ענף תלוש מן האילן, ובו פרחי האילן, אין לברך עליו בשו"מ . 

לא. אילנות הגדלים בעציצים, חממות או במצעים מנותקים, אם גדלים כהוגן ומלבלבים ומוציאים פירות כשאר האילנות, מברכים עליהם ברכת האילנות מאחר ודינם כפירות העץ לענין ברכת העץ  וכן שהחיינו, אולם אילנות הגדלים על מים (שאין במצע הזרעים שום עפר או אדמה אלא חצץ או כל חומר אורגני אחר), אע"פ שמוציאים פירות אין לברך עליהם ברכת האילנות כיון שאף לענין ברכת הנהנין ברכתם שהכל .

לב. אילנות שיש בהם פירות אך פירות אלו אינם מתוקים וניתן לאכלם רק ע"י שימתק אותם, נראה דאפשר לברך עליהם משום שעדיין נהנין מהם בני אדם .

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע