chiddush logo

מצוות תפילין

4/8/2022

 *תפילין - מה כל כך מיוחד במצוה הזו?*
_מכתב מהרבי מליובאוויטש, לקצין הצבא מר משה לוי, שהחלים מפציעה בזמן מלחמה על הגנת העם היושב בציון - על מעלתה של מצוות תפילין בדגש על קשר לנצחון הצבא על האויב:_

...גדולה היא מצות התפלין. ואף שכל מצוה ומצוה גדולה וחשובה ובעלת ערך הכי נעלה, ציוויו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אשר בחסדו הגדול ובטובו האינסופי נתן לישראל עם קרובו את התורה ומצותיה, והודיע אשר מתענג הוא כאשר בן ובת ישראל מקיימים רצונו,

הרי רצה הקדוש ברוך הוא מצוה המצוות, וחילק אותן לכמה סוגים, והודיע בתורתנו הנקראת "תורה אור", המאירה לאדם דרכו בחיים, סגולות מיוחדות אשר בכל מצוה ומצוה.

ומסגולות מצות תפלין הרי גם זו אשר (בלשון הכתוב) "וְרָאוּ כָּל עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם ה' נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ". ועוד סגולה, אשר בזכות התפלין שמניחים על היד ועל הראש, באה הברכה "וְטָרַף זְרוֹעַ אַף קָדְקֹד" [=נצחון מוחלט של האויב].

כיון שכל ישראל חברים, בני משפחה אחת, ועוד יותר אשר כל ישראל קומה אחת שלמה, הרי זה כדוגמת אברים של גוף אחד, שהטבה לאבר אחד מוסיפה הטבה לכל שאר האברים, זאת אומרת טובת יהודי אחד היא טובת כל עם ישראל...

_מקור: אגרות קודש חכ"ו ע' תכז-ט_• *מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'* • העתקת המכתב באישור מהוצאת ספרים קה"ת

🕯️ *מוקדש לעילוי נשמת הת' שלום דובער ע"ה בן יבלחט"א הרב יוסף יהודה ליפש שיחי' שנקטף בדמי ימיו בדרך משליחות מצוה ב"מבצע תפילין" - הנחת תפילין ליהודים*

👈 *_הצטרפו לקבל מדי יום את 'מכתב יומי' מאגרות הקודש של הרבי מליובאוויטש (קבוצה שקטה) :_*
https://chat.whatsapp.com/JPs5whMFLUo3AAL8Z0XooW

*מדי יום נחשפים ל'מכתב יומי' כ-100,000 איש! 'מכתב יומי' פועל בסיוע תורמים כמוכם - לשותפות:*
https://secure.cardcom.solutions/e/UU91

על מעלת הנחת התפילין מובא בגמ' במסכת מנחות(מד.) אמר ריש לקיש כל המניח תפילין מאריך ימיו שנאמר ה' עליהם יחיו ורש"י פירש רש"י עליהם אותם שנשואים שם ה' תפילין יחיו ומובא כי עיקר חיות האדם הוא בלב ובמוח ולכן מי שמניח תפילין במקום חיותו ומקדש מוחו וליבו הרי הוא מאריך ימים וכתב הרא"ש אם יהודי זהיר במצות תפילין כף זכות מכרעת שאין לך גדול בכל מצוות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין שנאמר "למאן תיהיה תורת ה' בפיך ומובא בספר החינוך(מצוה תכא תכב)  משורשי המצווה לפי שאדם בהיותו בעל חומר יומשך בהכרח אחר התאוות כי כן טבע החומר לבקש כל ההנאות אליו לכן הנפש צריכה להרבה שומרים לשומרה משכנה הרע הוא יצר הרע ורצה המקום לזכותנו אנחנו עם הקודש ומחויבים להעמיד שומרים גיבורים סביב לה והם: שנצטווינו לבל נפסוק מדברי תורה מפינו יומם ולילה ושנתן ציצות ב4 כנפות כסותנו ומזוזה בפתחנו והתפילין בידנו ובראשינו והעניו בארבע פרשיות אלו לפי שיש בהם: קבלת עול מלכות שמים ואחדות ה' וענין יציאת מצרים והשגחת השם בתחתונים ואלו הם וסודות הדת היהודית לכן נצטווינו להניח סודות אלו כל היום בין ענינו ועל לוח ליבינו כי שני אבירים אלו אמרו חכמי הטבע שהם משכן השכל ובהניחו עליהם דברים אלו לזיכרון נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי ה' ונזכה לחיי עד
האלשיך הקדוש בספרו תורת משה מבאר את הפסוקים המופעים בפרשת ואתחנן: והיו הדברים האלה אשר אני מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך צריך תחילה תקבלם על עצמך בלבבך ובשני יצרך ואחר כך ושיננתם לבניך אחר הזהירו על התורה ועל ייחדו יתברך ואהבתו ככל הכתוב כי גם שהוא על הקיבורת שהוא כנגד הלב קרא יתברך למקום ההוא  יצרך למען נשכיל כי עיקר הדבר הוא לקשר המחשבה עם המעשה על כן את האות שלפני הלב אמר בו קשירה על היד להוראות כי צריך תמיד לקשר מחשבת הלב עם מעשה היד ולא תיהיה מעשה הטוב בלי כונה הראויה לו ולא מחשבה לבדה בלי מעשה
"והיו לטוטפות בין עינך" שתיים הנה עיני האדם עין בשר ועין השכל המשתף שני סוגי עיניים אלו יחד ירא את ה' ויסור מרע ולא יניח את ליבו לילך אחר עינו וזהו זכרון טוב על ידי מצותו יתברך כאומרו "והיו לטוטפות בין עינך" כי הוא זכרון לבני ישראל הזהור בפרשת משפים (בביאור של "מתוק מדבש") מבאר את הפסוק(שמות כא') "ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה" עד גיל 13 השנים הם שנות ערלה שנים בהם יצר הטוב עדין לא משתתף עם האדם [שנות קטנות] ואם הנער זכה בשנים האלו והתגבר על יצרו ולמד תורה והלך לבית הכנסת ועשה מעשים טובים ונחת רוח ליוצרו בורא העולם משפיע לנער בגיל 13 נפש נכנסת ישראל זאת בהתאם למעשיו ומגיל 13 הנער נקרא בן לה' כפי שנאמר בתורה בספר דברים: בנים אתם לה' אלוקיכם
על מעלת הנחת התפילין מובא בגמ' במסכת מנחות(מד.) אמר ריש לקיש כל המניח תפילין מאריך ימיו שנאמר ה' עליהם יחיו ורש"י פירש רש"י עליהם אותם שנשואים שם ה' תפילין יחיו ומובא כי עיקר חיות האדם הוא בלב ובמוח ולכן מי שמניח תפילין במקום חיותו ומקדש מוחו וליבו הרי הוא מאריך ימים וכתב הרא"ש אם יהודי זהיר במצות תפילין כף זכות מכרעת שאין לך גדול בכל מצוות עשה שבתורה יותר ממצות תפילין שהוקשה כל התורה כולה לתפילין שנאמר "למאן תיהיה תורת ה' בפיך ומובא בספר החינוך(מצוה תכא תכב)  משורשי המצווה לפי שאדם בהיותו בעל חומר יומשך בהכרח אחר התאוות כי כן טבע החומר לבקש כל ההנאות אליו לכן הנפש צריכה להרבה שומרים לשומרה משכנה הרע הוא יצר הרע ורצה המקום לזכותנו אנחנו עם הקודש ומחויבים להעמיד שומרים גיבורים סביב לה והם: שנצטווינו לבל נפסוק מדברי תורה מפינו יומם ולילה ושנתן ציצות ב4 כנפות כסותנו ומזוזה בפתחנו והתפילין בידנו ובראשינו והעניו בארבע פרשיות אלו לפי שיש בהם: קבלת עול מלכות שמים ואחדות ה' וענין יציאת מצרים והשגחת השם בתחתונים ואלו הם וסודות הדת היהודית לכן נצטווינו להניח סודות אלו כל היום בין ענינו ועל לוח ליבינו כי שני אבירים אלו אמרו חכמי הטבע שהם משכן השכל ובהניחו עליהם דברים אלו לזיכרון נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי ה' ונזכה לחיי עד
האלשיך הקדוש בספרו תורת משה מבאר את הפסוקים המופעים בפרשת ואתחנן: והיו הדברים האלה אשר אני מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך צריך תחילה תקבלם על עצמך בלבבך ובשני יצרך ואחר כך ושיננתם לבניך אחר הזהירו על התורה ועל ייחדו יתברך ואהבתו ככל הכתוב כי גם שהוא על הקיבורת שהוא כנגד הלב קרא יתברך למקום ההוא  יצרך למען נשכיל כי עיקר הדבר הוא לקשר המחשבה עם המעשה על כן את האות שלפני הלב אמר בו קשירה על היד להוראות כי צריך תמיד לקשר מחשבת הלב עם מעשה היד ולא תיהיה מעשה הטוב בלי כונה הראויה לו ולא מחשבה לבדה בלי מעשה
"והיו לטוטפות בין עינך" שתיים הנה עיני האדם עין בשר ועין השכל המשתף שני סוגי עיניים אלו יחד ירא את ה' ויסור מרע ולא יניח את ליבו לילך אחר עינו וזהו זכרון טוב על ידי מצותו יתברך כאומרו "והיו לטוטפות בין עינך" כי הוא זכרון לבני ישראל הזהור בפרשת משפים (בביאור של "מתוק מדבש") מבאר את הפסוק(שמות כא') "ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה" עד גיל 13 השנים הם שנות ערלה שנים בהם יצר הטוב עדין לא משתתף עם האדם [שנות קטנות] ואם הנער זכה בשנים האלו והתגבר על יצרו ולמד תורה והלך לבית הכנסת ועשה מעשים טובים ונחת רוח ליוצרו בורא העולם משפיע לנער בגיל 13 נפש נכנסת ישראל זאת בהתאם למעשיו ומגיל 13 הנער נקרא בן לה' כפי שנאמר בתורה בספר דברים: בנים אתם לה' אלוקיכם

ב"ה

 

תמצית מידע בנושא: תפילין

מיועד לזיכוי הרבים-מצוה להפיץ

 

מצוות התפילין הינה אחת מהמצוות הבודדות שנאמר עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה  כולה,

וזו גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר שבין עם ישראל לבורא (השתיים האחרות הן ברית מילה ושבת), תורת הקבלה מסבירה כי בכח הנחת תפילין (כשרות) נמשך שפע גשמי (פרנסה) ורוחני על האדם המניחם ובפרט סגולת הנחת תפילין הינם שמירה ואריכות ימים כפי שמובא במשנה ברורה (הלכות תפילין סימן לז):"שכל המניחן מאריך ימים בעולם הזה שנאמר "ה' עליהם יחיו", כלומר אותם שנושאים את שם ה' עליהם בתפילין יחיו ומובטח שהוא בן העולם הבא ואין אש של גיהנם שולט בו וכל עונותיו נמחלין לו".

§       זוג תפילין מתחלק לשנים: "תפילין של יד" ו"תפילין של ראש" .בתפילין של יד צריך להכניס קלף אחד ולכן בתוך הבית יש חלל  ובתפילין של ראש צריך להכניס 4 קלפים ולכן הבית מחולק עם מחיצות לארבעה חללים .

§       על הקלף אשר בתוך התפילין כתובים פרשיות מהתורה לכן חשוב כי הפרשיות יכתבו ע"י סופר ירא שמים (עדיפות לכותב ביד ימין) כסדרן והאותיות יהיו שלמות ושלא תחסר שום אות (שולחן ערוך הלכות תפילין סימן לב).

§       מומלץ לרכוש תפילין ומזוזות מאדם נאמן המוחזק בכשרות ולבקש שהתפילין או המזוזות יהיו כתובים על קלף שליל (קלף שליל נעשה מעור ולדות בקר והינו הקלף המשובח והטוב ביותר, כיום רוב הסופרים כותבים עליו) ולא על קלף משוח (קלף שאחרי העיבוד שלו מורחים עליו סוג של משחה לבנה כמו סיד. היתרון היחיד בקלף משוח הוא שהכתיבה עליו מאד מהירה מכוון שהקלף חלק, אך חסרונותיו רבים: במקרים רבים בזמן גלגול "קלף המזוזה" או "פרשיות התפילין" הקלף והאותיות הכתובות על הקלף נסדקות ונפסלות ולכן רמת הכשרות של הכתב נמוכה ביותר מכיוון שהכתיבה היא לא על הקלף ממש אלא על החומר שמשוח על הקלף).

§       במידה וניתן מומלץ לרכוש תפילין מהודרות ובמידה ולא יש לרכוש תפילין – "כשרות לכתחילה" – כלומר ללא תיקונים בקלף אשר יכולים לשנות את כשרות התפילין ל-"כשרות בדיעבד".

§       בתי התפילין מתחלקים (בעיקר) ל-2 סוגים בהמה גסה (בקר) ובהמה דקה (צאן), הבתים העשויים מבהמה גסה עמידים יותר וצורתם (מרובעות) אינה נפגמת לכן עדיף לרכוש בתי תפילין מסוג בהמה גסה.

§       בכדי לראות את סדר הנחת התפילין ניתן להיכנס לאתר פאר הסת"ם המכיל מצגות וסרטים http://www.tefillin.cjb.net/ .

§       אתר הידברות מכיל הסברים והכוונה www.hidabroot.org, טל':03-6166614

§       בבית חב"ד הפרוסים ברחבי הארץ ניתן לקבל (חינם) סדר הנחת תפילין (מקוצר-עיקר התפילה) וכן להיעזר ביהודי הבקי בהנחת תפילין www.chabad.org.il,

טל': 072-2770120

§       עפ"י ההלכה (שולחן ערוך סימן לט) יש לבדוק את כשרות התפילין אחת ל-3.5 שנים (חסידים נוהגים לבדוק את התפילין אחת לשנה) ניתן לבדוק בכול בית חב"ד.

§       יש לשמור על התפילין ולא להניח אותם על שיער רטוב וכן לא להשאירם במקום חם כגון: בימי הקיץ ברכב וכד', בכדי לא לפגוע באותיות הכתובות על הקלף (מאחר שהדיו מתפשט/מתכווץ בטמפרטורה גבוה/נמוכה).

 

                                                                                      בברכה,

                                                                                   

 

 

יהי רצון מלפני אלהי השמים והארץ, אהיה אשר אהיה, אדון הכול היה הווה ויהיה, ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, חוקר כליות ולב ומשלם לאדם כמעשיו וכפרי מעלליו החפץ בחסד, בקדושה ובטהרה ובזיכוי הרבים, שזכות התורה הקדושה וזכות זיכוי הרבים תעמוד לעילוי נשמת אבי שמעון בן אברהם ומרים אשר נלקח לבית עולמו ב י תמוז התשפ"ב, ישמרהו אל שדי ויצלהו מחיבוט הקבר ומכף הקלע ודינה של גיהנם ומכל גלגולי נשמות בן בדומם , בן בצומח בן בחי ובן במדבר ומכל צער יגן בעדו ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים ויזכה להיות בגן עדן עם נשמות הצדיקים והחסידים ויזכה לחזות בנועם יי ולבקר בהיכלו ויקוים בו נַ֭פְשׁוֹ בְּט֣וֹב תָּלִ֑ין וְ֝זַרְע֗וֹ
יִ֣ירַשׁ אָֽרֶץ וכן: וְנָחֲךָ יי
תָּמִיד וְהִשְׂבִּיעַ בְּצַחְצָחוֹת נַפְשֶׁךָ וְעַצְמֹתֶיךָ יַחֲלִיץ וְהָיִיתָ כְּגַן רָוֶה וּכְמוֹצָא
מַיִם אֲשֶׁר לֹא־יְכַזְּבוּ מֵימָיו,יִחְיוּ מֵתֶיךָ נְבֵלָתִי יְקוּמוּן הָקִיצוּ וְרַנְּנוּ שֹׁכְנֵי עָפָר  כִּי טַל אוֹרֹת טַלֶּךָ וָאָרֶץ
רְפָאִים תַּפִּיל:
להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה