chiddush logo

טעם לשם שבת ׳הגדול׳

14/5/2021

 ב׳בית אברהם׳ (לשבת הגדול ד״ה ענין שבת הגדול) הביא בשם הרה״ק בעל ה׳יסוד העבודה׳ זי״ע טעם לשם שבת ׳הגדול׳, משל למלך רם ונישא שהכין סעודה גדולה לכל אוהביו, וכיון שאין עניות במקום עשירות הכינו העבדים את כל צרכי הסעודה בהרחבה גדולה וכיד המלך, וממילא בתום הסעודה נשארו הרבה מאכלים ומשקאות, באו וסיפרו כן לפני המלך, ויצו המלך לחלק את השיריים לאנשי המדינה, ועדיין נשאר משיירי הסעודה ואין זה מן הכבוד להשליך לאשפה את מאכלי המלך, הורה המלך להאכיל את הפושעים היושבים בבית האסורים ולתת להם לאכול ולשתות [ויש להוסיף עוד, דמן הסתם הוציאו אותם מכלאם והושיבו אותם במקום מכובד כדי לאכול מן הסעודה, דהא אין זה מדרך כבוד לאכול מאכלי המלך בבית האסורים].

והנמשל, למלך מלכי המלכים שלא כלו רחמיו, ולכן יגיע מרחמיו וחסדיו גם אל הפושעים והחוטאים, כדכתיב (תהלים כא יא) ׳וסלחת לעוני כי רב הוא׳, והקשו המפרשים מה הנתינת טעם באומרו ׳כי רב הוא׳, אדרבה אם רבו מעשיו בפשע וסררה מדוע יזכה לסליחה וכפרה, אך להאמור אתי שפיר, דיש לומר שתיבות ׳כי רב הוא׳ קאי על חסדי ה׳ שהמה מרובים למאד, וכדי שלא ילכו לאיבוד צריך להשתמש בהם אף לחוטאים ופושעים.
ובזה מפרש ה׳בית אברהם׳ דלכן נקראת השבת ׳שבת הגדול׳, כי גדול וקדוש הוא השבת לחסות תחת כנפיו אפילו לפחות שבפחותים, לפושעים ולמורדים - לטהרם ולהכינם לחג הקדוש.
שמעתי מאחד מנכדי הרה״ק ה׳נתיבות שלום׳ זי״ע שזקנו היה חוזר בכל עת על דברי הרה״ק ה׳בית אברהם׳ זי״ע, שלכאורה קשה, וכי מה ייחוסה של שבת זו שנקראת ׳גדולה׳, והרי כל שבת ושבת ׳גדולה׳ היא, וכמו שאומרים בברכת ׳רצה החליצנו - כי זה יום גדול וקדוש הוא לפניך׳, אם כן מהי מעלתה של שבת הגדול, אלא, שיום שבת זה הוא ה׳גדול שבגדולים׳.
כט. ושמעתי בשם אחד מצדיקי הדור לבאר עוד טעם בשם שבת הגדול, שבאותה שבת קיימו בני ישראל ׳משכו וקחו לכם צאן׳, והרי ה׳שה׳ שבמצרים מורה על תוקף הטומאה והתיעוב, כי הוא היה ה׳עבודה זרה׳ של המצריים, ומ״מ, הוא עצמו נבחר להיות קרבן לה׳. וללמדנו בא שהזמן גרמא בימי הפסח להפוך נפשות בני ישראל משקיעתם בשערי טומאה עד המדרגות הגדולות ביותר, והרי ענין זה הוא דבר גדול ולכן נקרא שבת הגדול. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה