chiddush logo

הלכות חנוכה (הרב גורן)

נכתב על ידי יניב, 23/10/2019

(הלכות חנוכה. ממרן הגאון הגדול הרב שלמה גורן זצוק"ל זיע"א. מתוך סידור צבאי משנת תשל"א) 


חנוכה.

סדר תפילה לחנוכה:

א. כל שמונת ימי חנוכה אומרים "על הניסים" לאחר מודים בתפלה. ולפני ברכת הארץ בברכת המזון אם שכח ולא אמר אינו חוזר על התפלה ועל ברכת המזון, ואפילו לא הזכיר אלא השם של ברכת ההודאה וברכת הארץ אינו חוזר. אבל יאמר לאחר התפלה ובברכת המזון: הרחמן יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה בימי מתתיהו וכו'.

ב. כל שמונת ימי חנוכה גומרים את ההלל. בימים שאין בהם מוסף אומרים אחר ההלל חצי קדיש. בימים שיש בהם מוסף אומרים קדיש תתקבל. מוציאים ס"ת וקוראים בפרשת הנשיאים (במדבר ז') שלשה קרואים. אומרים ח”ק לאחר הקריאה ואין בו תפילת מוסף.

ג. ביום א' דחנוכה קוראים לכהן ויהי ביום כלות משה עד לחנוכת המזבח (פסוקים א' י”א). ללוי עד מלאה קטרת. לישראל עד נחשון בן עמינדב. ביום ב' דחנוכה קורא לכהן ביום השני עד מלאה קטורת (פסוקים יח'-כ') ללוי עד נתנאל בן צוער (פסוקים כ'-כג') ולישראל חוזר וקורא כל הפסוקים שקרא מביום השני עד בן צוער (פסוקים יח'-כג') וכן בכל יום מימי החנוכה קורא כסד הזה, נשיא אחד של אותו יום, לכהן ג' פסוקים ראשונים וללוי ג' פסוקים אחרונים, ולישראל חוזר על כל מה שקרא, פרט ליום האחרון של חנוכה, שקורא כהן ג' פסוקים ראשונים מיום השמיני ולוי ג' פסוקים אחרונים וישראל קורא ביום התשיעי וממשיך בפרשת בהעלותך עד כן עשה את המנורה (במדבר ח' ד').

ד. ראש חודש חנוכה שחל להיות בחול מוציאין שני ספרי תורה. בראשון קוראים שלשה קרואים מענין ר"ח בפרשת פנחס. לכהן עד רביעית ההין ללוי מעולת תמיד עד ונסכה. ושלישי ובראשי חדשיכם עד ונסכו. מניחין הספר השני על הבימה ומגביה את הראשון וקורא רביעי בספר השני בפרשת נשא ביום המקביל לאותו יום של חנוכה, ח"ק וכו' כמו בר"ח.

ה. אין אומרים תחנון ולא "אל ארך אפיים" ולמנצח בכל שמונת ימי חנוכה, ומוסיפים על השיר של יום בכל שמונת ימות חנוכה, מזמור שיר חנוכת המזבח. (ולפי דעת הגר"א זה בא במקום השיר הקבוע של אותו יום).

ו. בשבת שבחנוכה מוציאים שני ספרי תורה בראשון קורים ז' קרואים בפרשת השבוע ובשני למפטיר באותו יום של חנוכה. ר"ח שחל להיות בשבת חנוכה מוציאים ג' ספרים, בראשון קורין ששה קרואים בפרשת השבוע, ובשני קורא אחד בשל ראש חודש ומתחיל וביום השבת עד יעשה ונסכו. ובספר הג' בשל חנוכה. ומפטירין "רני ושמחי" מענינא דחנוכה.

ז. בית כנסת צבאי שאין בו אלא ספר תורה אחד, לאחר סדר הקריאה הראשונה גוללין אותו לפרשת ר"ח ומגביהין אותו ומניחין וקורין בשל ראש חודש וכן עושים אח"כ למפטיר בשל חנוכה.


סדר ההדלקה:

ח. מצוה על כל חייל וחיילת להשתתף בהדלקת נרות חנוכה כל שמונת הלילות של חנוכה.

ט. כל החיילים הנמצאים בבסיס היחידה מתאספים בזמן ההדלקה בחדר האוכל וחייל אחד מדליק את נרות החנוכה במעמד כולם.

י. בליל ראשון של חנוכה מדליקים נר אחד ומוסיפים והולכים נר אחד בכל לילה עד ליל שמיני.

יא. בכל ערב מתחילים להדליק מן הנר הנוסף ומדליקים והולכים משמאל לימין.

יב. בלילה הראשון מברכים לפני ההדלקה שלוש ברכות "להדליק נר חנוכה", "שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה" וברכת "שהחיינו". בשאר הלילות מברכים רק את שתי הברכות הראשונות ואין מברכים "שהחיינו".

יג. חייל ששכח, או שמסיבה אחרת לא הדליק ולא השתתף בהדלקה בלילה אחד, ידליק בלילה שאחריו מספר נרות כמו יתר האנשים.

יד. מי שלא הדליק בלילה הראשון יברך למחרתו גם "שהחיינו".

טו. מי שאין לו אלא נר אחד בכל לילה, יוצא ידי חובתו גם בנר יחיד.

טז. חייל הנמצא בבסיס ורוצה להדר במצוות נר חנוכה, ידליק בעצמו בכל לילה נרות חנוכה בחדרו או באהלו (במידה שהאש שמורה מפני דליקה) ולא יסמוך על הדלקת שליח צבור בחדר האוכל.

יז. חיילים נשואים אשר מדליקים עבורם בתוך בתיהם ויודעים שאנשי הבית מכונים להוציא אותם ידי חובת הדלקה, פטורים מהדלקת נרות בעצמם ביחידה ומכל מקום ישתתפו בהדלקת הנרות המשותפת ליחידה.

יח. חייל שאין לו נרות חנוכה ולא השתתף בהדלקת הנרות המשותפת של היחידה אם יראה נרות חנוכה דולקים יברך ברכת "שעשה ניסים" ובלילה הראשון גם ברכת "שהחיינו", חוץ מהחיילים הנשואים שמדליקים עבורם בביתם בהתאם לסעיף יז.

יט. יושבי המעוזים והעמדות הקדמיות המתייראים להדליק נרות בלילה פן יבחין בהם האויב, ידליקו נרות חנוכה במקום מוסתר, ואם גם זה לא ניתן להעשות, ידליקו חצי שעה לפני שקיעת החמה ויכבו אותם מיד לאחר השקיעה.

כ. נרות חנוכה יש להניחם לפני ההדלקה למעלה מ-24 ס"מ מן האדמה.

כא. יש להניח את מנורת החנוכה במקום מיוחד אשר אינו מיועד להעמדת המנורה בכל השנה, כדי לעשות היכר שנדלקה לשם חנוכה.

כב. צריך שיהיה בנר כדי לדלוק לפחות חצי שעה, אחרי הזמן הזה מותר לכבותו.

כג. כבו הנרות לפני גמר חצי שעה, אינו זקוק לחזור ולהדליקם. אבל אם הניחם כנגד הרוח וכבו, או שלא היה בהם מקודם כדי לבעור חצי שעה, אסור לו לברך עליהם וצריך לחזור ולהדליקם.

כד. אסור להשתמש לאור נרות חנוכה. לפיכך נוהגים להדליק בכל לילה נר נוסף הנקרא "שמש".


במה מדליקים:

כה. מדליקים נרות חנוכה בכל השמנים והפתילות ובכל הנרות בין של שעוה בין של חלב ואפילו בנפט. חיילים שאין להם שמן רגיל מותר להם להדליק נרות חנוכה בשמן רובים וכיוצ"ב.

כו. חיילים שאין להם נרות של שעוה או של חלב ואין להם אפשרות להתקין פתילות בשמן, ויש להם פנס רוח, יברכו עליו בכל לילה ויעמידוהו במקום שיהא ניכר שהוא דולק לשם חנוכה, ולא ישתמש לאורו. וכדאי להעמידו על יד הדלת בכניסה בצד שמאל מול המזוזה. ואם אי אפשר יעמידוהו על השולחן ובלבד שידליקו מנורה אחרת להשתמש לאורה.

כז. אין להעמיד את הנרות בעגול כי אם בשורה ישרה.

כח. מלא קערה שמן והקיפה פתילות, אם כפה עליה כלי באמצע, כל פתילה נחשבת כנר אחד. לא כפה עליה כלי אפילו לנר אחד אין הקערה נחשבת.

כט. אין להדליק נר אחד מן השני גם בזמן ההדלקה.

ל. אין להדביק נרות אחדים של שעוה או של חלב ביחד ולהדליקם, אלא כל נר יעמוד לחוד.


זמן הדלקה:

לא. זמן ההדלקה מתחיל משקיעת החמה, ומצוה מן המובחר להדליק בתוך חצי השעה הראשונה לאחר השקיעה או מיד לאחר צאת הכוכבים, ואם לא הדליק מדליקים והולכים כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר. ולא ישנה אדם ממנהג אבותיו, כי יש נוהגין להדליק לפני תפילת ערבית ויש נוהגים להדליק אחריה, הכל כמנהג המשפחה.

לב. בערב שבת מקדימים להדליק נרות חנוכה לפני הדלקת נרות של שבת, וצריך שיהיה לכל הפחות בנר אחד, כדי לדלוק חצי שעה אחר שקיעת החמה.

לג. גם במקום שנוהגים להדליק נרות של שבת 40 דקה לפני שקיעת החמה כגון בירושלים, בחנוכה יש לאחר את הדלקת הנרות עד 25 דקות לפני שקיעת החמה.

לד. במוצאי שבת מדליקים נרות חנוכה אחרי כן מבדילים.

לה. צבור המתפלל מנחה לפנות ערב, בכל ימי חנוכה לפני תפילת "עלינו" מדליק שליח צבור נרות חנוכה בצד דרום של בית כנסת. וצריך שיהיה בנר שידלוק לפחות חצי שעה אחרי שקיעת החמה.

לו. אין יוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות של בית הכנסת כי אם במה שמדליקים בחדר האוכל או כל אחד בחדרו.

לז. גם בערב חנוכה בכ"ד כסלו אחרי מנחה, מתחילים להדליק נרות בבית הכנסת אף על פי שעדיין לפני שקיעת החמה.

לח. חייל שליח צבור המדליק את הנרות בבית הכנסת צריך לחזור להדליק ולברך בחדרו אבל לא יחזור ויברך "שהחיינו".

לט. חייל המברך פעם שניה להוציא אחר ידי חובה, יכול לברך גם בפעם השניה "שהחיינו”.

מ. נוהגים להדליק בבית הכנסת נרות חנוכה גם בבוקר בלי ברכה בזמן תפילת שחרית.

מא. הנותר מן השמן והפתילות ביום השמיני של חנוכה שהוקצה לנרות חנוכה, עושה לו מדורה ושורפם בפני עצמם, שהרי הוקצו למצוה. אבל נרות שעוה מיוחדים לחנוכה מותר להניחם לשנה הבאה ורשאים להתנות מראש שהנשאר לא יוקצה למצוה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע