chiddush logo

" עלה נעלה" או לכל איש יש שם- לע"נ רבקה בת שפרה ז"ל

נכתב על ידי izik28, 14/6/2019

 

בס"ד


עלה נעלה  או " לכל איש יש שם " לשבת שלח יט סיון תשע"ט  לע"נ רבקה ווליש בת שפרה ז"ל

----------------------------------------------------------------------------------

אנו קוראים בפרשה על חטא המרגלים החמור, אם נתמקד רגע בשמות המרגלים  נראה שיש לחלקם שמות של בעלי חיים כמו "גדי בן סוסי, יאיר בן גמלי ", לעומת הושע בן נון  - נון בארמית הוא דג ,ועוד כלב בן יפונה , מה אומרים לנו שמות אלו כמו גם פלטי בן רפוא , השם נשמע משהו בסגנון של רופא ..   ועוד נשאל , משה מבקש מהמרגלים לבדוק האם הארץ שמנה או רזה היש בה עץ אם אין , הרי זה ברור שהארץ טובה מאוד, ואם היא היתה רזה או אין בה עץ? אזי בני ישראל היו מבקשים מהקב"ה ארץ חלופית ? או אולי להתיישב קבוע במדבר עם המן [ לא של פורים ..] מה שהיה רצון חלק מהמרגלים.

ספר דברי הימים  מפרש ופותח לנו פתח  על שמות המרגלים , בהתייחסו לשם שנראה בתחילה לא קשור כלל ," ותלד מעכה אשת מכיר בן ותקרא שמו פרש" , מפרש דעת מקרא," פרש" שם יחידאי במקרא ונראה שעיקר השם הוא פרש [מלשון פרשים, הרוכב על הסוס כדוגמא," רכבו ופרשיו רמה בים"]ועינינו לא רק על הרוכב אלא  גם על הסוס עצמו,ונראה שמשפחה זו נתכנתה גם " סוס" ועימה נמנה נשיא שבט מנשה, גדי בן סוסי , בן שאר השמות מופיע גם" יהושע בן נון ", נון כפי שהזכרנו פירושו דג בארמית , ומפרש דעת מקרא," אפשר ששם זה משום זכר לברכת יעקב לבני יוסף," וידגו לרוב בקרב הארץ" ,יהושע הוא דור שביעי לאפרים בן יוסף,עיקר שמו היה הושע וכידוע משה הוסיף את האות " יוד" לשמו רמז לשם" הויה", מן הראוי לציין שלפי רוב הפירושים , המרגלים על שמותם  היו צדיקים לפני שנשלחו למשימתם כפי שמרומז בשם" אנשים" בתחילת הפרשה , אין להבין ששמם של האנשים גרם להם למעשיהם הרעים ,או שבגלל שם פלוני הם נהיו רשעים ,הרי דבר זה היה סותר את עקרון הבחירה החופשית של האדם לבחור בין טוב לרע , להלן באור קצר על שמם של שאר המרגלים :

,שמוע בן זכור: על שלא שמע דברי המקום וכאילו שאל בהזכרו[ תמחומא האזינו ז]

שפט בן חורי, על שלא שפט את יצרו ונעשה חורי מן הארץ[ תנחומא האזינו ז]

כלב בן יפונה, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה ,בן חצרון בן יפונה הוא בן שפנה מעצת המרגלים .

יגאל בן יוסף,על שהוציא דיבת הארץ לכן נאסף בלא עתו [תנחומא האזינו ז]

פלטי בן רפוא, פלט עמו מעשים טובים ורפו ידיו שהרי מת [שם]

גדיאל בן סודי ,דבר דברים קשים כגדין[שם]

גדי בן סוסי, הטיח דברים כלפי מעלה והעלה סיסא [דופי] [שם]

עמיאל בן גמלי,העמה כוחו ,דהיינו החליש כוחו של הקב"ה על שאמר חזר הוא ממנו וגמל עצמו שלא נכנס לארץ[שם]

סתור בן מכאל ,על שהיה בליבו לסתור את מה שכתוב מי הוא כאל ואומר אין כאל ישורון.

נחבי בן ופסי, החביא האמת ופסה האמונה מפיו כמו, "ופסו אמונים מבני אדם"

גאואל בן מכי, על שגאה ואמר דברים אשר לא כן על הקב"ה לפיכך נעשה מך .

אם נשווה את שמות הנשיאים של פרשת במדבר, בולטת העובדה כך שברוב שמות הנשיאים חסר כינוי של אחד משמות הקב"ה מלבד יהושע בן נון  שנאמר," ויקרא משה להושע בן נון יהושע ", על כך נאמר במכילתא , " וישמע יתרו" מתחיל לא היו קוראים לו אלא יתר ,שנאמר , " וישב משה אצל יתר חותנו " וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו אות אחת , מה ראה משה להוסיף על שמו של יהושע  את האות " יוד"? ,אלא כלב נטל שכרו מן הארץ שנאמר ," אם אל הארץ אשר רגלך דרכה בה לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם"[יהושוע יד] ויהושע נטל שכר של עשרה אנשים הם המרגלים שנתווספה לו האות "יוד" [במדבר רבה פט"ז ז] ,שנאמר כל העולה לגדולה מוסיפין על שמו כפי שנאמר  " לא יקרא עוד שמך אברם ,והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך " .

מעשה המרגלים שאנו נענשים עליו עד ימנו  בצורה כזו או אחרת שונה מהותית ממעשיו של אברהם , שרצה בכל מאודו ללכת לארץ כנען היא ישראל שלנו , ארץ שלא ידע או הכיר מאודו וזה רק בשל אמונתו בה" יתברך  ובהבטחתו , בל נשכח שכל סביבתו של אברהם בחרן לא היתה משופעת במוסר או במשהו שמזכיר את הקב"ה עצמו ואת תורתו אף על פי שלא ניתנה עדין ,אבל אפשר היה לפי דרכו של אברהם  להרגיש בנוכחותה הרוחנית למי שחפץ בכך, רצון המרגלים גם אם היה נכון משהו , אם נדון אותם קצת לכף זכות למרות חטאם החמור ממעשה העגל שלא כאן המקום להאריך , היה להישאר במדבר אולי בקרבת ארץ  ישראל ולקיים את הפ"ס," והגית בו יומם ולילה ", הם חששו שבארץ על כל יתרונותיה הגדולים שהינה נס בפני עצמו ,הם לא יוכלו להקדיש מספיק זמן לתורה וללימודה כיוון שיהיו עוסקים במחיה, שמירה על גבוליתיה ואילו התורה תשכח ותוזנח חלילה  , מה שברור שלא כך הדבר , הרי הארץ הובטחה לנו עוד מימי אברהם אבינו , לנו ולאבות אבות אבותינו ואימותנו הקבורים במערת המכפלה, האם הם שכחו את רחל אמנו שמבכה על בניה ? האם נשאיר אותה מאחור ? קריאת שמע ופרשת אם שמוע , מהווים עבורנו את ההוכחה לכך שעלינו לקיים בארץ חיים גשמים יחד עם חיים רוחנים , עלינו לקדש את החומר , ובעקבות כך גם את חיינו , שמות המרגלים נתנו להם  הרבה לפני שהם קיבלו את התפקיד של " לתור את הארץ" והרבה לפני שגמלה בם המחשבה להוציא את דיבתה רעה מה שחמור מאוד , וברשותכם אם נניח רק לרגע קט , שמה שהם אמרו נכון הוא, ויש חלילה בעיה , אפשר לבוא ולומר למשה את האמת ללא חשיבה רק על עצמך, אלא מתוך רצון לתקן ולמצוא פתרון לכיבוש הארץ ולהתישבות בה , ולא לזרוק את התינוק עם המים ולפסול ישר את כל מהות הרעיון שהם מחכים לו ארבעים שנה!  ראו את מעשה יעקב ורחל האם הם התייאשו ? ליעקב היו כל הסיבות בעולם לקום ולזחור הביתה לבדו או אם אחת משפחות לבן אבל האמונה בתורת משה ובדרכו הכשרה על כל הקשיים דרבנו אותו כפי שאמר כלב," עלה נעלה וירשנו אותה כי יכל נוכל לה " רשי מפרש מדהים" עלה נעלה" אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם ונצליח בכל דבריו " לדברי רשי אפילו אם היינו צריכים לעלות לשמים ולכבשה יכל נוכל לה ! קל וחומר  שהדרך הביתה היא הרבה יותר קלה על כל הקושי וההרגלים החדשים שטבעי שמפחידים כל אדם בתחילת דרך חדשה .

הראיה קוק זצ"ל אומר בספרו " תכף שמגיע האדם לארץ ישראל מתחברת נשמתו האישית אל אוצר הנשמות של כל ישראל" , ארץ ישראל אינה רק שטח אדמה שאפשר ליישב בו יהודים ,ואפילו לא קרקע שאפשר לקיים בה מצוות, ארץ ישראל קשורה בקשר של חיים אל עם ישראל היא ה"גוף" של עם ישראל ,ארץ ישראל היא בעלת תכונות שמתאימות דווקא לאומה הישראלית",[ אורות ארץ ישראל א].

"לכל איש יש שם "  הינו חלק משיר שמוזכר ביום השואה , על מנת שלא נשכח מאיפה בנו ונבחר בחיים ובטוב, צריך תמיד לשאוף ולעלות מעלה ,  נזכור את דברי הרב קוק זצ"ל," עלה למעלה עלה כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח  כנפי נשרים אבירים ,אל תכחש בם פן יכחשו לך  ,דרוש אותם וימצא לך מיד "[ אורות הקודש ] רבקה ווליש בת שפרה ז"ל  לא ויתרה על הקושי ועלתה ארצה לאחר ששרדה את תלאות ותופת   השואה האיומה, למרות הקשיים , מהמעט שהכרתי אותה למדתי שהיא דגלה תמיד בקרוב לבבות ולא בפירוד ,  בדבור טוב ולא מתלהם , באש התורה ולא השנאה ,והכל בצניעות גדולה ודבקות ללא סייג או מורא בתורת ה" , עלינו  ללכת בדרכה היא דרכה של רבקה אימנו שהגם שלא הכירה את אליעזר עבד אברהם על יחוסו הרב, עזרה לו ללא לאות ובכך קידשה שם שמים ,מה עוד שהשם רבקה בהיפוך אותיות הוא " קרבה " מלשון לקרב ולא להרחיק  על כל המשתמע ,מה שמקשר אותנו גם להיות בקרב ה" , כך על כל אחד לממש את שמו בדרך חיובית וטובה לטובת הכלל והפרט , דוגמא קטנה משמות המרגלים לחיוב ," פלטי בן רפוא" מלשון רופא כמו שציינתי לעיל, גדי בן סוסי להיות זריז במצוות כזריזותו של הסוס , גדיאל בן סודי , לגלות את סודות וסתרי התורה , עמיאל בן גמלי , כדרכם של גמלי אברהם אבינו שלא רעו בשדות זרים  ,יגאל בן יוסף , בדרכו של יוסף לקרוב הגאולה , וכן הלאה... עלינו גם לזכור את דברי הרב קוק זצ"ל שאמר ," האהבה הגדולה שאנו אוהבים את אומתינו , לא תסמא את עינו לראות את כל מומיה ,אך גם אחרי הבקורת היותר חופשית , נקיה היא מכל מום כלך יפה רעייתי ומום אין בך"[ אורת ישראל פרק ד] חבל רק שהמרגלים נשיאי ישראל לא הכרו את אימרה זו , למזלנו אנו זכינו להיולד בארץ  ולחיות בה , לטייל בה ולקיים בה את מצוות התורה ,מה שאחרים אפילו לא הספיקו לחלום עליו , עלינו להודות לקב"ה בכל יום על טובה גדולה זו שהינה אתחלתא דגאולה ברורה, ולקרב מאוד את בניין המקדש השלישי ,האחרון במהרה לשמחת כולם ולתפארת מדינת ישראל!


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה