chiddush logo

לקט מביאור הנצי"ב - כי תבוא (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אורן מס, 31/8/2018

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

לקט מביאור הנצי"ב לתורה – פרשת כי תבוא

 

כו,ב: ולקחת מראשית כל פרי האדמה: מהו 'מראשית'התחלה או מובחר? הנצי"ב: "שתי ההוראות יחד". התורה בוררת מילותיה כך שכל מילה תביע רעיון נרחב, גם משמעות של התחלה וגם המובחר.

 

כו,טז: מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם: מהו לעשות את החוקים ומהו לשמור אותם? הנצי"ב: "לשמור – הוא לזכור מה שכבר למד, ולעשות – הוא לחדש עוד ... 'מצוך לעשות' ... הוא העמדה על תכלית ההוראה", שהרי מההוראה מחדשים ומנחילים לדור הבא את המשך העשייה. וכך גם בסוף הפרשה: "ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם" (כט,ח), מבאר הנצי"ב: "ועשיתם אותם ... מקיים תלמוד תורה לאחרים", כלומר מלמד תורה לאחרים או גורם לאחרים ללמוד תורה. שנזכה לשמור כדי גם לעשות.

 

כו,יז: את ה' האמרת היום להיות לך לאלוהים: מהו 'האמרת'? הנצי"ב: "מלשוןחיבור ... בזה הברית נתחברת אל ה'". אם התחברת אליו, הוא גם יתחבר כביכול אליך (וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה; פסוק י"ח). במה תהיה ההתחברות?בקיום בריתו, שמירת חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ושמיעה בקולו (המשך הפסוק). חד וחלק, רוצה להיות מחובר אל ה'? – עשה רצונו. אינך רוצה לעשות רצון ה' – מדוע אתה מבקש להתחבר אליו? ורעיון זה מופיע גם בהמשך: "היום הזה נהיית לעם לה' אלוהיך ושמעת בקול ה' אלוהיך ועשית את מצוותיו" (כז,ט-י), כותב הנצי"ב: "היאך יהיו נושאים מלכותו יתברך, שעל ידיהם (ידי העם, הלומדים תורה) ימלא כבוד ה' כל הארץ, היינו שישמעו וידקדקו בתורה הכתובה (שימו לב לניסוח, 'הכתובה', לא 'שבעל-פה'), שבזה רמוזים כל דבר חכמה שבעולם, עד שיוכלו מזה להאציל דעת גם לאומות העולם". אנו נהיה לעם מיוחד בין האומות רק אם נקיים את מצוות ה'. נקודה.

 

כו,יט: ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה: מהי העליונות? הנצי"ב: "המעלות המיוחדות בכל איש, ועל ידי 'התחברות' עם ישראל עם ה' – נעשו מצוינים במעלות אלה". מלמדנו הנצי"ב שהתחברות אל ה' גורמת להעלאת רמת המעלות המיוחדות שבך למצוינות, עד כדי תהילה לכל הגויים. מעניין.

 

כח,כג: והיו שמיך אשר על ראשך נחושת: מדוע התורה מציינת שהשמים הם 'על ראשך', הרי זה ברור? הנצי"ב: "רק באותו מקום שהעונש מגיע לזה (ולא שכל הקללות ניתכות על כל העם פעם אחר פעם, אלא כל אחד לפי המגיע לו), והוא ניכר שעל-פי השגחה פרטית הוא כן". כל אחד זוכה  על פי מעשיו, וגם נענש על פי מעשיו הוא.

 

כח,סט: מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב: מה מוסיפה הברית הזאת לעומת הברית בחורב? הנצי"ב: "גזירת 'והפיצך ה' בכל העמים מקצה הארץ' (פסוק ס:ד), שבא לתכלית 'וימלא כבוד ה' את כל הארץ' (במדבר יד,כא) ... הסיבות המביאות לאותה תכלית באו על ידי  כמה גלגולי צרות, עד שמגיע לזו התכלית". הנצי"ב רואה בגלות שלב בתוכנית האלוהית, והוא להפיץ בעולם את כבוד ה'. מעניין.

 

שבת שלום, שבת ירושלמית של עשייה תורנית, חיבור אל ה', הצטיינות במעלות המיוחדות לנו, אורן, בן וכו'.

 


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
נוה ט (31/8/2018)
יפה מאוד