chiddush logo

לקט מביאור הנצי"ב לתורה - פרשת בלק

נכתב על ידי אורן מס, 29/6/2018

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 

לקט מביאור העמק דבר לנצי"ב לתורה – פרשת בלק


כב,ג: ויקץ מואב מפני בני ישראל: מהו 'ויקץ'? הנצי"ב: "(בני ישראל) הן המה חשובי וגדולי בני ישראל ... התבוננו (מואב) בגדולתם (של גדולי ישראל) והיו נחשבים בעיני עצמם כקוצים, שראו אותם מתהלכים למעלה מהליכות בני אדם. ויקץ = קוץ, שפל. מעניין.


כב,ו: כי ידעתי את אשר תברך – מבורך, ואשר תאור – יואר: מדוע 'מבורך' בהווה, ו'יואר' בעתיד? הנצי"ב: "לא היה כוחו (של בלעם) לברך, אלא ידע על ידי כישוף וחכמת האיצטגנינות מי שמזלו יפה – וברכו, ומקבל שכרו ... 'את אשר תברך' הרי הוא 'מבורך' כבר, אך 'ואשר תאור יואר' – עינו הרעה פועלת באמת להחיל קללה אפילו על מי שאינו מקולל מקודם". קללה – אפשר לייצר, ברכה – רק לחזות.


כב,לב: כי ירט הדרך לנגדי: מהו 'ירט'? הנצי"ב: "לשון ריצה בלי דעת הרץ, ומזה השורש נקרא מקום מרוצת המים 'רהטים' (בראשית ל,לח). והנה כל זמן שאדם רחוק מן החטא אין החטא מרקד כל כך ... אבל אחר שמתקרבים בדעת, קשה מאד להתגבר על יצר הרע, וממהר לגמור העבירה כמעט בלי דעת צלולה". המלאך מסביר לבלעם שהאתון ירט הדרך, בלי שליטה של דעת צלולה.


כב,לג: כי עתה גם אותכה הרגתי: מדוע 'אותכה' ולא אותך'? הנצי"ב: "משמעו שאין אחר ראוי לזה. גם כאן הפירוש, שהכעס היה על בלעם שלא נבהל מהמלאך, מה שאין כן על נעריו וכדומה". אותכה = רק אותך. מעניין.


כג,כט: בנה לי בזה שבעה מזבחות: לשם מה שבעת המזבחות והקרבנות? הנצי"ב: "כבר ראה (בלעם) שמן הנמנע שיתרצה המקום לקלל את ישראל ... גם הוא (בלעם) חס על שבעה אומות שישראל הולכים לאבדם, וזה לא היה חטא לבלעם לבקש עליהם רחמים באופן שכל מקום עם ישראל יהיה לגוי גדול ... (כשראה שאין בידו לאבד את ישראל) רצה בזו הפעם להתפלל על שבעה אומותבאופן שלא יגיע לישראל שום רע". בלעם חשב שאם לא יצליח להזיק לישראל, לפחות יציל את הגויים. מעניין.


כד,יז: וקם שבט מישראל ... וקרקר כל בני שת: מיהו ה'שבט מישראל' שיקום ומיהם 'בני שת'? הנצי"ב: "זה המשיח שמכונה בשם 'שבט' ... וכל הליכותיו יהיו בדרך אדם המעלה רם ונישא, וזהו 'מישראל'... 'וקרקר כל בני שת' זה המשיח שיהרוס כל הליכות בני שת, ואין הכוונה כל אומות העולם, אלא הן המה ביחוד עובדי אלילים, באשר (בזמן) 'בני שת' היינו דור אנוש 'אז הוחל (חולין = עבודת אלילים) לקרוא בשם ה'' .. אז טעו לחשוב כי עזב ה' את הארץ ומסר לכוכבים ומזלות ומזה יצא עבודת אלילים, וניבא שהמשיח יהרוס (=קרקר) הליכות אלה ... דלהכי מגדיל ומחבב את עמו ישראל באשר על ידיהם תגיע תכלית בריאת העולם אשר ימלא כבוד ה' את כל הארץ, והיינו על ידי משיח". למדנו שרק משיח שיקום מישראל יהיה רם מעלה ויוכל להרוס את כל האלילות. נחכה לו.


שבת שלום, שנזכה בה לתכונת מעלת בני ישראל, להתברך ולא לאפשר קללה, לרוץ לעבודת ה', לזכות למשי שימגר עבודת אלילים, וב"ה זכינו להתקרב שוב לעיר הקודש ירושלים, און ובני ביתו, בן וכו'.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה