chiddush logo

השמיטה - כותרת הפרשה

נכתב על ידי DoarHamikdash, 1/5/2018

 בע"ה


דבר תורה לאור המקדש

*פרשת המקדש - בהר*

*השמיטה – כותרת הפרשה*
הרב ישראל אריאל שליט"א

הפסוק המסיים את פרשתינו, "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה'", לכאורה הוא מיותר, שכן, 
פסוק באותו לשון נאמר כבר בפרשת קדושים (ויקרא יט ל): 'אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ אֲנִי ה'', חז"ל מוצאים במצוות הנדונות בפרשתנו סדר ענינים מכוון ומדויק בשני תחומים: האחד – יש לפרשה פסוקי פתיחה ופסוקי חתימה. מתברר שהפסוקים ש'למעלה', כלומר, פסוקי השמיטה, הם ה'כותרת' שבראש עמוד. ואילו באשר ל'בסיס שלמטה' לא פירשו חז"ל את דבריהם, לאילו פסוקים התכוונו? 
ענין שני, שבאים חז"ל ללמדנו, זו שיטת הענישה השמימית, כפי שהיא עולה מתוך הפרשה. 
המאמר מדבר על הדרגתיות בעונש, עונשו של אדם מתחיל ברכושו עובר לעצמו ולבסוף מגיע, חלילה, לכל ישראל.

הרמב"ם בהלכות טומאת צרעת (טז, י) מתאר תהליך דומה, כיצד האדם חוטא באופן הדרגתי עד שנפרעים ממנו משמים, ומעמיד את תהליך העונש הבא על האדם בהדרגה מול תהליך החטא הנעשה בשלבים ובהדרגה. על הכניסה ההדרגתית לעולם החטא למדנו במסכת עבודה זרה (יח, ב): 'דרש ר' שמעון בן פזי, מאי דכתיב: אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב? וכי מאחר שלא הלך, היכן עמד? ומאחר שלא עמד, היכן ישב? ומאחר שלא ישב, היכן לץ? [אלא] לומר לך, שאם הלך - סופו לעמוד, ואם עמד - סופו לישב, ואם ישב - סופו ללוץ'.

מול המציאות של הסחפות בחטא, באה גם האתראה השמימית באופן מודרג, ומן השמים רומזים לאדם לתקן את עצמו. תחילה ברמז קל, 'אם חזר בו - מוטב', ואם לאו יבוא רמז עבה יותר, עד אשר יתן האדם אל ליבו. כשישראל מבטלים את השמיטה, בא העונש שלב שלב, קימעא קימעא - ופסגת העונש: 'והשימותי את מקדשיכם!'

כאן, לכאורה, מתבהרת התמונה, והננו באים למסקנה הפשוטה והכאובה: *אם אין שמיטה – אין מקדש!* השמיטה היא ה'בסיס' ואילו המקדש זו ה'כותרת', וכשנפל היסוד והבסיס - זו שמירת השמיטה – נפל עמו העמוד כולו, וחרב יחד עם הכותרת שבראשו – המקדש! בסיום הפרשה מתבהרת תמונה אחרת: 'את שבתותי תשמורו ואת מקדשי תיראו', לומר לך: שהמקדש הוא ה'בסיס'!
*בלי מקדש אין שמיטה, ואין קיום מצוות!* המקדש הוא 'לב' המצוות, ולא תיתכן קדושת הארץ ומצוותיה 
בלא המקדש והשראת שכינה בישראל. זה ענינו של הפסוק: 'את שבתותי תשמורו – ומקדשי תיראו': 
איך תבואו לשמירת 'שבתותי', וכיצד תבואו לשמירת 'שבת הארץ'? - על ידי ש'מקדשי תיראו!' כי רק הידיעה, שה' שוכן בארץ – במקדש בירושלים, ורק הידיעה שה' שוכן בתוך עמו, ככתוב: 'השוכן אתם בתוך טומאותם' – היא שמביאה לשמירה קפדנית על השמיטה, ככתוב: 'כי לי כל הארץ'. כך אדם מגיע להכרה כי הארץ אינה שלו, ובשנת השמיטה 'אין לו רשות להשתמש בה אלא לראותה בלבד'.

*לאור האמור, מובן מדוע מצות השמיטה היא ה'כותרת' שבראש העמוד, ואילו המקדש הוא ה'בסיס', כי יראת המקדש היא הבסיס ליראת ה' וממילא הבסיס לכל המצוות. ראה רמב"ם הלכות בית הבחירה (ז, א): 'מצות עשה ליראה מן המקדש, שנאמר: ומקדשי תיראו, ולא מן המקדש אתה ירא לא ממי שצוה על יראתו'.*

שבת שלום
המכון לכהנים "נזר הקודש"

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה