ilan sendowski

תאריך הרשמה: 11/27/2013
חידושים: 70 חידושים
תגובות: 1 תגובות
ניקוד: 342 נקודות
שם: ilan sendowski
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מחבר הספר "מגילת ההיפוכים" מהנדס, עורך דין, רשם פטנטים, משקיע
פרסומים אחרונים - כל החידושים של ilan sendowski | כל התגובות של ilan sendowski

יוסף ראה את אחיו בתוך הקהל שבא לקנות אוכל בגלל הרעב. הוא הכיר אותם והבין שהם עובדים ביחד, השאירו את בנימין בביתם, ושהם חיפשו אותו כדי לקנות אותו. יוסף ניחש שהם חיפשו בבתי זונות או בבתי מרחץ, כי הוא הי...

כשיוסף גילה את אחיו במצרים, הוא היה קשה איתם וכפה עליהם להיות תחת השגחה ופיקוח. יוסף אישית חקר אותם (בראשית מב ז), הזהיר אותם בחריפות לא לרגל במצרים (בראשית מב ט), ריגל והקשיב לדבריהם מעבר למחיצה (ברא...

יוסף נתן לבנו הבכור את השם מנשה, ויוסף הסביר: "כִּי נַשַּׁנִי אֱלֹהִים אֶת כָּל עֲמָלִי וְאֵת כָּל בֵּית אָבִי" (בראשית מא נא). מתעוררת השאלה מה פירוש הפועל "נַשַּׁנִי".בספרי נביאי...

בתוקף מינויו כמשנה למלך, יוסף קיבל מפרעה את מרכבת המשנה של המלך וקראו לפניו: "אַבְרֵךְ" (בראשית מא מג).חז"ל הסבירו שאברך בא מהמילה לברך, כלומר אנשים נתנו ברכות ליוסף. אחרים אמרו שיוסף ה...

במקור, על קלף, ללא פיסוק וניקוד, הפסוק נראה כך: "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה" (בראשית לח כו). בימי הביניים נוסף הניקוד הטבריני לתורה וניתן פרוש לפ...