chiddush logo

האם הכל מותר בגוי שלא בפניו?

נכתב על ידי איתיאל, 12/7/2020

 הר"ן על הרי"ף כותב:

בגמרא מוכח דשלא בפניו שרי.
הלכך נקטינן דבשאינו מכירו, אפילו בפניו, אפילו במידי דאיכא לאפושי בשביל ישראל - שרי. והיינו ברייתא דנכרי שליקט עשבים לבהמתו.
ומכירו ושלא בפניו נמי שרי.
ואי מידי דליכא לאפושי ביה בשביל ישראל - הוא כנר וכבש, אפילו מכירו ואפילו בפניו שרי.

***

ותמוה, כי אצלנו בגמרא מוכח ש"לא בפניו" הוא לא קריטריון. הלכה כרבא מול אביי, שהעיקר במה שהיה נר (כבש) לאחד נר למאה.

משמע שאם הוא מידי דאיכא לאפושי (כגון עשבים) ומכירו - אסור אע"פ שאינו בפניו.

***

השערה מחודשת:

לשון הברייתא מוכיח כאביי. "הואיל ועשאו שלא בפנינו".

התירוץ לגרוס "הואיל ועשאו נרד בו" הוא דחוק מאוד. זו לא אוקימתא, אלא השמטת עיקר דברי רבן גמליאל, שלא לחינם הזכיר מילים אלו.

יתכן שהר"ן מסביר שאמנם רבא לנפשיה יתרץ בדוחק. אבל אנחנו לא צריכים להיכנס בדוחק ויכולים לסבור כאביי, שכל שאינו לפניו שרי. ואף שבדרך כלל הלכה כרבא במחלוקתו עם אביי, היינו במקום שראיותיהן שוות. אבל כאן העיקר מוכח כאביי.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע