chiddush logo

איתיאל

כל החידושים של איתיאל | כל התגובות של איתיאל

תרגיל מפורסם לדו משמעות הוא "פיטורי המנהל יצאו לפועל".האם המנהל פיטר עובדים, או שמא המנהל פוטר?הרכיב הלשוני היוצר את דו-המשמעות הוא השימוש בשם פעולה, בו אין ציון גוף.כך גם בדוגמה הבאה:ביקורי...

 מהו המספר העברי השלם הגדול ביותר?הפרשנים ביארו "רבבה" כעשרת אלפים.אך לא מצאתי בשום מקום במקרא שימוש ב"רבבה" למספר מדויק, אלא כלשון ריבוי בלבד (הטייה של "רב"). ...

חידושי מבוסס על המאמר הבא, ויובא לאחר ציטוטו:שמירת שבת בתנאים הסתברותייםתקציר למאמרו של הרב יאיר הלוי (תחומין יג, עמ' 155- 162) / הרב עקיבא כהנאשבת סט ע"בקיצור: מאמרו של הרב יאיר הלוי משווה בין ה...

הרב ע"צ מלמד, מחבר המילון הארמי-עברי המפורסם, מביא בהקדמתו הסבר לצורך במילון, גם כשיש לנו פירוש רש"י על הסדר.אחת הדוגמות שהוא מביא היא הגמרא בברכות על ברכת המצה בליל הסדר, שדנה:מחד, ראוי לבר...

 ספר ויקרא  -  פרק י״א  -  פסוק מ״ג:אַל־תְּשַׁקְּצוּ אֶת־נַפְשֹׁ֣תֵיכֶם בְּכָל־הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם׃רוב המפרשים הסבירו את המילה ...

 הארה לשונית שקיבלתי מחבר:בסוף מעשה הלל ושמאי כתוב על הגרים "לימים נזדווגו שלושתם".נזדווגו משורש זוג. ועניין הזוג הוא שניים.אלא שבהמשך הפך לצורה מושאלת ל"נפגשו", ואפילו יותר מ...

"בעון חלה - אין ברכה במכונס ומארה משתלחת בשערים... שנאמר: ...והפקדתי עליכם בהלה את השחפת... וזרעתם לריק זרעכם ואכלוהו אויביכם. אל תקרי בהלה, אלא בחלה".א. רש"י מפרש: והפקדתי - כמו "...

"רבי נחמיה אומר: כדי שיהלך אדם משתשקע החמה חצי מיל. א"ר חנינא: הרוצה לידע שיעורו של רבי נחמיה, יניח חמה בראש הר הכרמל וירד ויטבול בים ויעלה, וזהו שיעורו של רבי נחמיה".לא מדדתי, אבל את ה...

הגמרא מספרת כי רבי זירא היה תלמידו של רב יהודה, אך היה נמנע לפגוש אותו. הסיבה היתה שרב יהודה סבר שאין לעלות לארץ, אלא עלינו לקבל בהכנעה את גזירת הגלות: "בבלה יובאו ושמה יהיו", ואילו רבי זירא...

המשנה כותבת: "המיחם שפינהו - לא יתן לתוכו צונן בשביל שיחמו".הגמרא עוסקת לבאר מה המקרה המדובר.רב אדא מציע פירוש, לפיו הכוונה: המיחם שפינה ממנו מים חמים (=רוקן אותו. שפך את מימיו) - לא יתן לתו...

 יש מחלוקת בגדרי כלי שמלאכתו לאיסור, אם הוא כולל גם כלים שאין עושים איסור בגופן, אלא הם מכשיר לכלי האיסור.לדוגמה:ספר טלפונים - לא מתקשרים בו עצמו, אבל הוא משמש למעשה האיסור. בשמירת שבת כהלכתה הבי...

 מדוע במנורה דאית בה חידקי גזרו ולא הוי כגזירה לגזירה (חידקי גזירה משום חוליות, וחוליות גזירה שמא יתפרק ויבוא להרכיב)?נראה מרש"י שאין כאן גזירה באדם עצמו שיבוא להקל בחוליות. אז היה נחשב כגזי...

בסוגייתנו מקשים כיצד פסק רבי יוחנן כרבי יהודה, הרי הוא עצמו קבע ש"הלכה כסתם משנה", ובה משמע כרבי שמעון.בניסוח מפליא עונה רבי זירא: "תהא משנתנו בשלא היו עליה כל ביה"ש, שלא לשבור דבר...

 שאלה אותי בתי החכמה למה לא אומרים: "מה השתנה"?התשובה היא שכך היא לשון חכמים.אנו מכירים מערכת פועל בת שבעה בניינים, שמקורה מהמקרא (שם יש רמזים לעוד כמה בניינים שנכחדו). אחד מהם הוא בניי...

 שבת הגדולהשבת לפני פסח מכונה בשם "שבת הגדול". ניתנו כמה טעמים לכינוי זה:א. שנעשה בו נס גדול, שמיום זה החלו בנ"י לשמור את קרבן הפסח בבתיהם על אפם וחמתם של המצרים, ולא יכלו להזיק לה...

מידע אישי

241 חידושים
21 תגובות
1237 נקודות
שם: איתיאל ספרלינג
תאריך הרשמה: 7/25/2017