chiddush logo

עיונים לשוניים - דיוקי הגייה של המשנה-ברורה

נכתב על ידי איתיאל, 24/9/2019

 לעילוי נשמת רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, שהיום יום אזכרתו.

ה"חפץ חיים", שהיה מגדולי יהדות ליטא בדור שלפני השואה, כתב ספרים רבים בהלכה, מוסר והנהגות. האיר נושאים שנזנחו בהלכה, כמו הלכות שבין אדם לחבירו, לשון הרע ודיני חיילים במלחמה.

בנוגע ללשון, כמובן ידועה הקפדה על שמירת הלשון.

ובדקדוק, נביא כמה דיוקי הגייה שהביא בספרו ה"משנה ברורה":

סימן נ"ו:
נוסח הקדיש יתגדל ויתקדש שהוסד ע"פ המקרא והתגדלתי והתקדשתי האמור (ביחזקאל ל״ח:כ״ג) לענין מלחמת גוג ומגוג שאז יתגדל שמו של הקב"ה דכתיב ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד. ויאמר הדלית דיתגדל ויתקדש בצירי כי הוא עברי ולא תרגום [עיין בב"י] ולא בשני שוואין כאלו התיו והגימל בשווא אלא הגימל בפתח. וידגיש הגימל דיתגדל דלא לישתמע יתקדל לשון עורף תרגום עורף קדל.

בסידורים הקדומים (בכל העדות) נוקד יתגדַל, על דרך הבניין הארמי אתפעַל, שהרי הקדיש נאמר בארמית.

הגר"א מכריע שזו מילה עברית, שנשאלה מפסוק ביחזקאל "התגדליתי והתקדישתי".

בארמית למעשה אין בכלל שורש גד"ל. בכל הופעה של גד"ל במקרא מתרגם אונקלוס לשורש רב"ה.

בעברית יש הבחנה בין גד"ל (מרחב) לרב"ה (כמות), שאינו קיים בארמית.

לו היינו משתמשים בארמית היינו אומרים "יתרבי ויתקדש". היה עלול להישמע ח"ו ריבוי בכמות לגבי ה' - שהוא אחד. לכן השימוש בעברית, בבניין התפעֵל.

(החולקים יאמרו שאומרים השורש עברי, אך משתמשים בבניין ארמי להשוות לשאר המשפט).

למעשה, בנוסח אשכנז המושפע מאוד מהגר"א ומהמשנה ברורה גורסים בסידורים רבים בצירה.

נוסח ספרד ועדות המזרח נשארו בגרסה המסורתית "יתגדַל" בפתח.

עוד מעיר המשנה ברורה להיזהר מטעות הגייה הנובעת מחילופי עיצורים ממוצא לשון שווה (חך) ולא לומר "יתקדל".

סימן קפ"ז:
  שאתה זן קמ"ץ תחת השי"ן.

תיקון הגייה שני הוא לגרוס "שָאתה".

במקרא משתמשים בדרך כלל במילית "אשר". הקיצור "ש" לשעבוד נפוץ בלשון חכמים.

מדקדקי אשכנז מצאו שבכל ההופעות במקרא השי"ן מנוקדת בקמץ ("עד שָׁקמתי אני דבורה"). לפיכך גורס הגר"א ובעקבותיו המשנה ברורה בקמץ, וכן למעשה בסידורי אשכנז.

החולקים מביאים שמסורת בסגול, וכך בכתבי יד של המשנה.

כך גם מסתבר מהניקוד של המילה אשֶׁר. בדרך כלל (מלבד באילוצים כמו ריבוי שוואים וכדומה) אותיות השימוש מנוקדות על פי הופעתן במילית אותה הן מקצרות:
מִ - מִן
לְ - אל
כְּ - כְּמו

החולקים סוברים שלא ניתן להוכיח מהופעות בודדות במקרא, נגד מסורת.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע