chiddush logo

בתי המקדש של משיח בן ואפרים

נכתב על ידי טל סייג, 13/11/2018

תניא איגרת התשובה פרק א' וזלשה"ק: (פירוש שאף על גב שלעניין קיום מצוות עשה גדולה שדוחה את לא תעשה. היינו משום שע"י קיום מצוות עשה ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהארת אור אין סוף ברוך הוא (כמו שכתוב בזוהר שרמ"ח פיקודים הם רמ"ח איברים דמלכא) וגם על נפשו האלוקית כמו שנאמר אשר קדשנו במצוותיו. אבל לעניין תשובה אף שמוחלים לו העונש על שמרד במלכותו יתברך ולא עשה מאמר המלך. מכול מקום האור נעדר וכולי וכמאמר רבותינו ז"ל על פסוק "מעוות לא יוכל לתקן" זה שביטל קריאת שמע של ערבית או וכו'. שאף שנזהר מעתה לקרות קריאת שמע של ערבית ושחרית לעולם אין תשובתו מועלת לתקן מה שביטל פעם אחת". עכ"ל

 

דע שהמדור בו מקננות ההלכות כולם כול התרכ"א, רמ"ח עשה ושס"ה לא תעשה ו7 של רבנן והכולל אמונת הייחוד הסופית הוא בעולם הבריאה ועולם הבריאה מתחלק כללית לשני חצאים החצי התחתון שהוא תלת מימדי, תלת קווי אורך רוחב ועומק והחצי העליון שהוא רב קווי ומימדי במאוד מאוד עד כדי הלימיט אין סוף הסופי שהוא שער הבריאה אצילות הסופי של רום בריאה ותחתית אצילות וגם שם מקננות הלכות שהם בשורשם בפשטות ד' אמות של הלכה שלתורה מלשון הוראת מעשה , שאין לו להקב"ה מיום שחרב בית המקדש אלה ד' אמות של הלכה, אלה שהם ומעשיהם הסופיים במחשבה דיבור ומעשה כוונה ורעותא דליבא מופקים בעולם העשייה על ידי הפשטות מליצות משלים זיכוכים ועידונים דקים מאות של בחינות התרכ"א בשורשם.

לכן בתי מקדשיהם של משיח בן יוסף ומשיח בן אפריים שהם למעשה בפועל עדיין בעצם בתוך ימים שאינם ימי המשיח והגאולה הסופיים של משיח בן דוד כלומר הגאולת עולמים שאין אחריה יותר שום חורבן וגלות מתפקדים בעליונים על ידי נקיטות מטה והשתדלויות למטה מיוחדות מאוד שעושים כול מיני ישראל בלי שיהיה פה בפועל שום מבנה וציון ממשי של בית מקדש ממש אך העבודה על פי התורות של משיח בן יוסף ואפרים מתקיימת על ידי מליצות משלים הפשטות עידונים זיכוכים ובחינות מבצעת כטכסיס תורותיהם ומורידה את השפעתה הרצויה לכול המכלולים.

 

והסיבה שבגללה היה צריך בכלל את בית המקדש הזה היא משום שמשכן בית א' ובית ב' לא גבו עד הסוף את כול טכסיסי העבודה של המקדש ובכלל ההלכות הנהוגות אך בפני הבית שהיה צריך לגבות, - לכן בא להשלים את זה החיסרון זה הבית מקדש.

 

ויש באדם קליפה של לא תעשה כוזבי וטפל שגורם לו לבטל עשה שעניינו שלא ירד הצוותא הרצויה עם אור אין סוף על ידי הקיום הנאות של אותה מצוות עשה שפועלת גורמת מבצעת עושה ויוצרת טוב בעולם ומורידה שפע לעולם הזה ולטוב בעולמות העליונים לאותו אחד או קבוצה המבצעים אותה או לכלל ישראל הערבים זה לזה בעולם הבא בגן עדן בימי המשיח ובתחיית המתים.

 

לכן חמור ביטול עשה מעברה על הלא תעשה, לכן מצוות עשה  לעיתים דוחות מצוות לא תעשה כפי שביאר כאן שאין התשובה על ביטול עשה תקנה לאור אין סוף שנעדר בשל כך מהעולם והעולמות ולכן יזהר האדם לעצמו במאוד מאוד לא להמציא לעצמו מצוות לא תעשה שמבטלות ממנו את העשה ולא לדקדק ולהחמיר ולהדר יותר מידי בלא תעשה על חשבון העשה שהוא עיקר הורדת השפע של האור אין סוף. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה