DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 696 חידושים
תגובות: 84 תגובות
ניקוד: 3650 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע  – לפרשת מקץמבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפולאיזה שמן ברשימה להלן פסול למנורה ואיזה שמן כשר בדיעבד? ...

 בס"דמקץ - פרשת המקדש החשמונאים במקדש הרב ישראל אריאל שליט"א   חנוכה נקבע לכ"ה בכסליו בטרם הסתיימו מלחמות החשמונאים ביוונים - זאת למה? חג החנוכה הוא חג שתוכ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע  – לפרשת וישבמבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפולבהלכה מצאנו שלשה מקרים של חציצהשיכולים לפסול בעבודת המקדש...

 בס"דוישב - פרשת המקדשיוסף הצדיק הרב ישראל אריאל שליט"א   מעשה בכהן גדול דכיבד את עצמו וביזה את העבודה במקדש, וסופו שנענש מידה כנגד מידה. (פסחים נז, א): יששכר איש כפר בר...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת וישלח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מזרק ...