DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הפרשת פינחס - פרשת המקדש פינחס – משוח מלחמה ומצביא במלחמת מדין הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   הפרשה מכילה תמיהה גדולה, שכן,...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת פינחס   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   היכן מ...

 ב"הפרשת בלק - פרשת המקדש   להודיע כמה ארך אפים לפניו הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   למקרא פרשת בלק נראה, כי היה ניתן ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בלק   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מה דין ל...

 ב"הדבר תורה לאור המקדשפרשת חוקת - פרשת המקדש   אפר פרה אדומה – בזמן הזה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   שאלה: הכנת אפר...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת חוקת   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   למכון ה...

 ב"הפרשת קרח - פרשת המקדש   מטה אהרן הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   "ויראו ויקחו איש מטהו".   ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת קרח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   היאך...

 בע"הדבר תורה  לאור המקדש שלח - פרשת המקדש נחל אשכול הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש     במהלך פרשת המרגלים...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת שלח   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   כיצד יתכן ...

בע"הפרשת בהעלותך - פרשת המקדש   בהעלותך את הנרות הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   מצות הכנת המנורה להדלקה מתוארת ברמב"ם...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בהעלותך   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מדוע...

 בע"הדבר תורה לאור המקדשפרשת נשא - פרשת המקדש   נזיר בישראל: קדוש או חוטא? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     מח...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת נשא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   בשלושת ס...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – פרשת בבמדבר   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מאיזה...

מידע אישי

908 חידושים
148 תגובות
4838 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016