DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 707 חידושים
תגובות: 86 תגובות
ניקוד: 3709 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בע"הבא - פרשת המקדש הקרבת קרבן פסח - תנאי לגאולה הרב ישראל אריאל שליט"א   במרכז פרשת בא מתוארת הקרבת קרבן פסח, ומתברר, שבמקדש בירושלים מקיימים ישראל שש עשרה מצוות בל...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת בא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   מתי הבהמ...

בע"ה שלום לידידי מכון המקדש !    דקות מעניינות על פרשת השבוע  3פרשת וארא עם הרב אברהם כהנא שליט"א https://youtu.be/B_bbcN0x8mU

בע"הוארא - פרשת המקדש שעורים בפסח - זכר לגאות פרעה, שתי הלחם בעצרת – לציון משמעת ישראל הרב ישראל אריאל שליט"אהמצרים נמשלו לשעורה שהיא מאכל בהמה, והמצרים נמשלו לבהמות: 'הרג בכורי...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת וארא   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול   באיזה חג...