DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 783 חידושים
תגובות: 105 תגובות
ניקוד: 4127 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 בע"הדבר תורה לאור המקדשפרשת מטות מסעי - פרשת המקדש לא יחל דברו – המאחר לשלם נדרו נענש הרב ישראל אריאל שליט"א   רשב"ם במדבר (ל, ב): 'וידבר משה אל ראשי המטות… הלך...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  – לפרשת מטות מסעי מבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול באיזה קרבן ובאיזו מנחה הכל נא...

בע"הדבר תורה  לאור המקדש פינחס  - פרשת המקדש ראה מעשה ונזכר הלכה הרב ישראל אריאל שליט"א   מדוע אמרו חז"ל על פנחס: 'ראה מעשה - ונזכר הלכה'? הרי גם משה ראה ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  – לפרשת פינחס מבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול ישנן מנחות שחלק מהם עולה למזבח וחלק נא...

בע"השלום לידידי מכון המקדש!  3  דקות מעניינות על פרשת השבוע –   פרשת בלק עם עם הרב עזריה אריאל שליט"א   https://youtu.be/_IoJeuqm59Aשבת שלום