DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 739 חידושים
תגובות: 92 תגובות
ניקוד: 3881 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

שלום לידידי מכון המקדש!  3  דקות מעניינות על פרשת השבוע –   פרשת ויקרא עם הרב יהושע פרידמן שליט"א   https://youtu.be/NofarMqH8Gk 

 ויקרא- פרשת המקדש 'ריח ניחוח' – הרעיון והמעשה הרב ישראל אריאל שליט"א   ספר ויקרא עוסק רובו ככולו בנושא הקרבנות ומשום כך גם נקרא - 'תורת כהנים'.  מצוות רבות בתורה זכו...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש חידת השבוע  – לפרשת ויקרא מבצע מכפיל ממשיך  !!!כל מי שעונה נכון על 4 חידותזוכה בפרס כפול כיצד נוהגים עם גיד הנשה וכן עם שאר החל...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  – לפרשת ויקהל פקודי   מבצע מכפיל ממשיך  !!! כל מי שעונה נכון על 4 חידות זוכה בפרס כפול  ...

בע"הפרשת ויקהל פקודי תשע"ח פרשת המקדש – הרב ישראל אריאל משכן מקדש – ומסירות נפש'ראו קרא ה' בשם בצלאל… מה צורך לחזור להזכיר כאן? אלא שנתן [חור] נפשו להקב"ה. בשעה שבקשו לעשות את ...