DoarHamikdash

תאריך הרשמה: 2/22/2016
חידושים: 632 חידושים
תגובות: 65 תגובות
ניקוד: 3292 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
פרסומים אחרונים - כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

בס"ד לאורם נלך הרב מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל הרבי מלובביץ'י"א ניסן תרס"ב  - ג' תמוז תשנ"דהרב מנחם מנדל שניאורסון, "הרבי", נולד כבן בכור בי"א...

בס"דפרשת קורח - פרשת המקדש     אין כפרה לכפירה הרב ישראל אריאל שליט"א             שתי שאלות בהלכה הציגו קורח ואנשיו ב...

 חידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע  – קורחאיזו מנחה דוחה את השבת, ואיזו מנחה אינה דוחה את השבת?שלחו את התשובה ל: hidonHamikdash@gmail.com פרס נאה מובטח מבית ...

בס"ד3 דקות מעניינות על פרשת השבועפרשת שלח - מפי הרב יהושע פרידמן שליט"א!https://youtu.be/hC3W92EkF6Yשבת שלום!

 בס"דחידון המקדשמבית מכון המקדשחידת השבוע  – שלחאיזה קשר יש בין המרגלים לבין בית המקדש?שלחו את התשובה ל: hidonHamikdash@gmail.com פרס נאה מובטח מבית מכון ה...