"- -

, 22/3/2017

   "- -"-
(: )
 1. 18-19: " שּׂ נּ בּ נּ תּוּ כּ כּ וּ וּ אַתּ וּ בּיּוֹ גּ שׁ דּוּ כּוּ וּ פּ וּ שׁוֹ וֹ וּ פּ נּ "
 2. 21-22: "אַ תּאַ שׁ אַ תּבּ כּסּ וֹ אַ תּ בּ תּוּ שׁ בּ גּוֹיִ שׁ שּׁיִ יִתּוּ אַתּ וּ ' וּ וּוּ לּ כּ אַתּ שׂ כּ לּ"
 3. 15: "אַתּ תּ ' וּ נּ אַ אַפּ תּקּ דּ שׂ פּ"
 4. 17: "אַ תּ תּ אַתּ בּוֹ "
 5. 29-30: " אָ שׁ דּ ' כּ אָ ' כּוּ שׁ זּ גּ יִ בּ כּ יִ זּוֹ שׁ שׁ כּסּ וּשׁ וֹ בּוּ"
 6. 17: " אָוֹ דּבּ ' שׁוֹ יִ בּשׁוּ בּוֹ אָוּ וֹ "
 7. 18: " וּשׁ וּ שׂ בּ שׁמּ שׁ כּיּוֹ זּ"
 8. 15: "אַ תּוּ כּ אַתּ כּ אַתּ זּ שׁ כּ שׁ ' בּ בּאָ כּ דּ לּ"
 9. 17: "אַ תּשׁוּ וּ בּ וּ מּ זּ בּ" ()
 10. 3: "שׁ כּוֹ יּוּ וּ דּוּ אַתּ בּ כּ אָ ' זּ בּ בּ וּהּ"
 11. 20: "שׁ שׂתּ וֹ וּ בּ יִ יּוֹ זּ וּיִשׂ וּאָ תּשׂ לּ שׁ כּיּוֹ זּ"
 12. 7: "וּ תּפּ תּנּ ' שׁוּ שׁ דּכּוֹ כּ וֹ אַ שׁ דּבּ ' זּ"
 13. 1-2: "שׁ ' יִוּ נּ גּוֹיִ יִ פּ וֹ יִ שׁ פּ בּכּשׁ שׁ כּ וּצּ בּ בּשׁ וֹ בּ שׁיּוּ וּ"
 14. 1: "שׁ ' יִוּ נּ פּשׁתּ בּ כּ זּ"
 15. 7: " תּשׁ ' וּ הּ אַשׁוֹ וֹ יּ שׁ הּ"
 16. 14: " תּוּ גּבּוֹ וּ אַשׁ יִ מּ"
 17. 19: " דּ פּ וֹשׁ וֹ שׁ נּ"
 18. 30-31: " תּ ' וֹ כּ בּדּ שׂוּ וֹאָ וּוֹאָ כּלּ אַשׁ שׂ גּ"
 19. 46: "וֹ וֹאָ אָ כּוֹשׁ כּ קּוּ בּשּׁ וּ בּשּׁ"
 20. 29-30: "אָ יִקּוּ וֹ כּ וּלּ יִשׂוּ וּ [] וֹ סּ וּ נּוּ וּ שׁ שׁ וֹ ' כּ [] וּצּ בּ שׁ שׁ"
 21. 3: " יִ דּ שׁתּוֹ יִ בּוֹ אַ תּוּ בּ וּ כּ אָהּ"
 22. 41-42: " כּ שׁשׁ תּתּשׂ תּלּ כּ אָ שׁמּ בּ בּגּוֹיִ בּ יּ בּוֹ גּלּ "
 23. 17: "וֹ אָ אָ אָתּ תּ בּאָ תּ מּנּ אָ וּ"
 24. 19: "וֹ דּ שׁלּ אָ שׁתּ בּ מּנּ אָ וּ"
 25. 9: " כּ אָ ' תּ וֹ שׁשׁ תּ פּהּ וֹ שׁ כּ פּ הּ תּשׁ גּוֹ וּ שׂוֹ וֹהּ שּׁשׁ"
 26. 12: " מּ תּ לּ נּ בּ וּשׁ יּקּ כּהּ שׂ יּ וֹ בּ"
 27. 18-19: "אָ כּ שׁ שׁ גּ גּ אָ שׁ וֹ שׂ בּוֹ מּ נּ תּ דּ שׂ בּ אָ בּ שׁפּ וּ שׂ כּ קּוֹ שׁ יּשׂ יִ"
 28. 4-5: " כּ וֹ לּ צּ וֹ דּוּ תּתּ תּ גּ בּשׁוּ בּוֹהּ"
 29. 4-5: " נּוֹ זּתּ וֹ פּ נּשׁבּ שׁתּ נּדּ שׁ קּשׁתּ וּ וּ תּוּ בּ תּ אָ יּ שּׂ תּוּ"
 30. 49: " שׂ אַמּ שׁתּ שׂ אַמּ וּמּוֹ שׁ וּ מּ פּ פּ"
 31. 18: " וּ דּוֹ שׁ וֹ בּ מּדּ"
 32. 3: "וּ מּ וֹ " ()
 33. 9: "יִ שׁמּ בּוֹ תּוֹ בּשׁ יִשׂ וֹתּ "
 34. 8: "יִ בּמּ וּ יִבּוֹ יִ בּ וּ"
 35. 1-2: "אַ תּשׂ יִשׂ גּ כּמּ כּ אָתּ כּ גּוֹ דּ גּ יִ וֹשׁ שׁ בּהּ"
 36. 8: " כּוּ שׂ בּ וּ" ()
 37. 19: " ' כּ שׁ אָ וֹ בּ כּ שּׂ"
 38. 16: "וּ דּשׁוּ וּ וּ וֹ שׁיִ וֹ לּ פּהּ" ()
 39. 6: " יִתּ שׁוֹ בּ וּ תּ בּ ' שׂ"
 40. 8-9: "אַ שׁאָ יִ ' דּבּ יִנּ שׁוּ אַוֹ בּאַשׁדּוֹ אַוֹ בּ יִ וּ אָוּ שׁוֹ וּוּ וּ בּוֹ בּוֹהּ שׁוּ בּבּהּ"
 41. 13-14: "אַ תּוֹ שׁ מּ בּוֹ אַ תּ אַתּ בּוֹ בּוֹ וֹ אַ תּשׁ וֹ בּוֹ וֹ אַ תּ פּ פּ אַ תּגּ שׂ בּוֹ "
 42. 4-5: "אָ יִוּ ' וֹ תּ פּ בּ כּשׁ וּ כּ אָ ' נּ מּ מּ נּשׁ בּשׁנּ וּ שׁוֹ שׁ יִתּ פּ דּשׁוּ "
 43. 2-3: "אָ אָ שׁ בּאָ אָיִ כּלּ וּ שׁ אָוּ וּוּ כּפּיִ שּׂ שׁ שּׁ בּשּׁלּוּ גּוֹ דּ וּ שׁוֹ וּ בּוּ" ()
 44. 13: "אַ בּ וֹ וּנּ לּ וּ "
 45. 3-4: "וֹ תּ וֹ וֹשׁ פּ כּסּ שׁיִ וֹוֹ וּלּוֹ אָ אָ הּ כּוֹ תּ יִ יּוֹ וֹ שׁ וֹ זּ"
 46. 5-6: " דּ שׁ כּתּ תּ בּ מּיִ וּ בּוֹ אַ תּוּ כּ אָ ' וֹ וֹ אַ שׁ שּׁיִ אָ יּ "
 47. 15-16: " שּׁשּׁ דּ שּׁ [אַוֹ] וּ יִ וּ וּ אַשׁ וֹאָ שׂ שׁשׁ"
 48. 12-13: "אָ בּוֹ בּוֹ וֹ וּ שׁוּ בּ שׁ יּ"
 49. 28-29: "לּ שׁ אָוֹ וֹ שׁ לּ שׁוּ וּשׁ וּוֹ שׁוּ וֹ שׁ שׁתּוֹ "
 50. 34-35: "לּ שׁ אָוֹ יּ וֹ שׁ לּ שׁוּ וּשׁ וּוֹ שׁוּ וֹ [] שׁ שׁתּוֹ "
 51. 47: " וֹ שׂ מּ"
 52. 24: "לּ שׁ אָוֹ וּ בּפּ שׁוֹ גּ שׂ מּ בּ ' בּ שׂ שׁ "
 53. 15: "שׁ שׁתּ דּ דּ אָ שׁ דּבּתּ וֹ תּבּ בּ וּ לּ כּיּוֹ זּ"
 54. 22: " שׁ וּ שׁ וֹ אָ וֹ וּ אָ בּ בּבּיִ זּ"
 55. 17-18: "אָ שׁ וֹ גּ וֹ שׂ יּ בּ וֹ יּשׁ וֹ וּ בּ [] וֹ יּוּ שׁ וֹ יּוּ שּׁ אַבּ וֹ שּׁ כּכּ יּוּ מּ שׁ"
 56. 7-8: "אַשׁ שׁ אַשׁ לּ תּ שׁ ' בּוּ שׁ בּ תּ כּוֹ ' בּאַ יִשׂ וֹ וֹ יּתּ שׂוֹ שׁפּ וּ"
 57. 19: "לּ שׁ מּ לּ שׁ מּ בּ מּ בּ וּ"
 58. 1-2: "אַשׁ שׁ שׁ בּ שׁ וּ טּ וּוֹשׁ שׁ כּ בּוֹ ' וֹ וּוֹוֹ גּ וֹ "
 59. 5-6: " גּתּ שׁוֹ לּ וֹ יִדּ וֹ שׁ שּׂ יִ אָ יּ וּוֹ שׁכּ "
 60. 13: " שׁוּ בּוֹ יִוֹשׁ שׁתּוֹ וֹ"
 61. 30: "אָוּ יּשׁתּוּוּ כּ דּשׁ יִוּ כּ וֹ שׁוֹ יּ"
 62. 6- 1: "אַ וֹ יִדּוּ כּ יּ שׁתּ בּ ' ' "
 63. 24: "וּ ' כּ וּ ' וּשׁלּ שׂ "
 64. 2: "אַשׁ אָ שׁ ' וֹ בּוּוֹ יּ" ()
 65. 7: "אַתּ צּ תּצּ נּ לּ תּוֹ "
 66. 10: " דּ תּ אַ מּ תּ"
 67. 16: "אַ יִדּ שׁ יּ שׁוֹ כּ יִקּ "
 68. 5-6: "וּ כּ יּגּוּ שׁיִ וֹ כּ שׁ וּ "
 69. 12: " כּ וּאָהּ"
 70. 18-19: " נּ תּ מּוֹ פּ שׁתּ וּשׁוֹ תּ "
 71. 17-18: " שׂ תּתּ וּ גּ תּלּ כּ פּ תּ וֹ "
 72. 5: "אָתּ רּ טּוֹ שׁ דּבּ " ()
 73. 6: "אָתּ דּ שׁוֹ " ()
 74. 4-5: " שׁ תּלּ כּ וּ בּשׁוּ שׁ שׂוּ דּ "
 75. 3-4: " תּוּ תּוּ אָתּ תּשׁוֹ וּ שׁתּ פּתּהּ שׁ "
 76. 5: "אָוּ אָ וֹ כּ סּ"
 77. 3: "אַ וּ וּ שׁוּ שׂגּבּ מּוֹ בּ"
 78. 5: "אַ שּׂוֹ וּ דּ יִוּ בּ וּ וּבּ וּ "
 79. 3-4: "וּ נּוֹ שׂ בּ זּ שׁוּ כּ אָ יִשׁתּוּ מּוּ מּוּ שׁ "
 80. 14-15: "שׁ פּוּ שׂ בּ פּ בּצּ וֹ אַ לּ שׂ תּוּ "
 81. 2: " נּוּ וּ פּ תּוּ "
 82. 7: " וֹשׁ בּ וֹ בּכּוֹשׁוֹ אַ וֹ שׁוּ "
 83. 8: " בּ מּ בּדּ שׁוֹ "
 84. 9-10: " שׁ אַ שׁיִ וּ פּ פּ יִשׂ גּשׁ וֹ תּ אָ אַתּ וֹתּהּ"
 85. 16: "אַ תּשׁ שׁבּ יִ אַ תּ וּ אַ תּ בּ פּ"
 86. 31: " שׁ בּשׁ דּנּוּ וֹ"
 87. 2: " צּ ' וּשׁ"
 88. 12: " אַ תּ מּנּ [] "
 89. 19-20: " וּ שׁמּ וּ מּוּ בּלּוֹ כּוֹ בּ תּ"
 90. 9: "וֹוּ וּ וֹ תּוּ "
 91. 8-9: "אַתּ וֹ אַתּ וּ אָ אַפּ שּׁיִ שׁתּ דּ אָ שׁ"
 92. 4: "כּ אָשׂ טּ וּ "
 93. 12-13: "[] הּ כּ כּ קּ פּ פּ וּוֹ אָשׂ"
 94. 15-16: "אַתּ שׂ וֹתּ מּ זּ גּאַתּ בּוֹ מּ בּ וֹ "
 95. 3-4: "שׁ שׁוּ נּ וֹוּ פּוּ וּ בּ וֹ אַוֹ פּ תּלּוֹ ' וּוֹ וֹ שׁ שׂ"
 96. 4: " שׁוּ פּ וּשׁ"
 97. 8: " וֹ שׁוּ פּ וּשׁ"
 98. 5: "אַשׁ וֹשׁ וֹ וּ סּ"
 99. 6-7: "אַשׁ אָ וֹ וֹ לּוֹ בּ בּ בּ שׁוּוּ גּ בּוֹ וֹ"

(!) ,


680
( )
? ? ? !
- (0)