chiddush logo

בראשית ברא יש פירוש בראשית להיות בריא לעבודת ה'

נכתב על ידי mose67, 2/7/2014

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

 ב''ה


                   מאכלים הטובים לבריאות


אמר מר זוטרא ודי חלב עזים [ספר משלי פרק כז פסוק כז] דיו לאדם שיתפרנס מחלב גדיים וטלאים שבתוך ביתו [תלמוד בבלי חולין דף פד א]

אמר רבי יוחנן [לגביאכילה ובריאות] מובחר שבבהמות שור,מובחר שבעופות תרנגולת. [תלמוד בבלי בבאמציעא דף פו עמוד ב]

תרנגולים יפים לחולה [תלמודבבלי עבודה זרה דף יד עמוד א, וירושלמי ב''ק ח א] כעת במחקר בבריטניה גילו שבבישולהעוף משתחרר חומר טוב לשפעת ולהצטננות שנמצא ברקמות המחברות עצמות.

אמר רבי חייא בר אשי אמר רב הרגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולימעיים, ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין ומברין כל גופו של אדם. [תלמוד מסכת ברכות דף מ]

אמר רבי חמא בר עוקבא: חלב תפל הוא, אלא דבש וחלב כשמעורבין זה בזהאין מזיקין הגוף. [שיר השירים רבה א]

עשרה דברים מחזירים את החולה לחליו וחליו קשה [ושנים מהם] החלבוהגבינה. [ברכות נז:]

ששה דברים מרפאין את החולה ורפואתו רפואה [ואחד מהן] תרדין. [ברכות נז:]

מעשה ברבי יהושע שהיה מהלך בדרך, מצא תינוק א', אמר לו מֵימֵיה של עירזו מה הן? אמר לו מה איכפת לך, השום והבצלים מרובין. [איכה רבה א]

אמר רבי יונה: למה נקרא שמה שעועית? שהיא משעשעת את הלב ומהלכת את בניהמעיים. [ירושלמי כלאים א]

''ויצא אחד אל השדה ללקט אורות'' (מלכים ב ד לט) מהואורות שנו מִשֵם רבי מאיר זה גרגיר [מוכרבשם בן חרדל מצוי או רוקט] אמר רבייוחנן למה נקרא שמן אורות שמאירות את העיניים. [יומא יח:]


מתוך חוברת בריאות ופסיכולוגיה ע''פ חז''ל שהוצאתי לאור, וח''ב בקרוב, הרוצה לעזור בקניתת חוברת ב10 ש''ח או באופנים אחרים יתקשר אלי כהן משה 0524083148

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה