chiddush logo

"- -

7/7/2019

   "-

 1. 2-3: " פּ אַמּוֹ מּאָ פּ צּוֹ שּׁ אַמּוֹ שׂ שׁ פּ שׁ וֹ אַתּ פּ אַתּ בּשּׁשׁ"
 2. 10-11: "אַתּ אָ גּ בּ יִשׂ בּיִ יִכּוּ וּוּ תּ וּ כּ שׁ שׂוּ וּ בּיִ וּוּוֹ וּוֹאָ וּוֹאָ וּ כּ קּ וּוֹ [] וֹ וֹ וּ יִשׁוּ כּ כּ קּ שׂוּ וֹ"
 3. 5: "אַ שׁוּ בּ יִשׂ וּשׁוּ ' דּ כּ וּוּ ' וּוֹ בּאַ יּ"
 4. 13: "וֹ כּ וּ מּנּ שׁ כּ שׁוּ אָ דּ מּ דּבּוּ כּ" ()
 5. 11-12: "יִ כּוֹ יִוֹ כּוֹ לּ וּבּ וּוֹ כּ דּוּ בּ שׁכּתּ אָ כּ וֹ בּשׂוּ "
 6. 13-14: "יִ כּשׁ וֹ שׁוּ יִ וֹ בּ תּ ' תּתּ תּ שׁכּ שׁיִ "
 7. 10: "אַ ' וּ כּאַ יִשׁאָ כּ וּ יִשׁאַ וּ יּ"
 8. 8: "גּשׁ כּ שׁכּוּ וֹ בּ שׁ כּ יּ שּׂ תּקּ"
 9. 10: " כּ וֹ וֹשׁ בּ שׁ שׁ אָתּ תּ לּ שׂ"
 10. 4: "אַשּׁוּ וֹשׁוּ וּ כּ וֹ וּ שׂ וּ שׁ בּ וֹ"
 11. 9-10: "יִ לּ וֹ בּ שׁוּנּוּ כּוֹשׁ מּנּ פּ לּ וֹ כּ שׁ דּ ' דּ וּ וּשׁ יִכּשׁוּ " ()
 12. 16-17: "וּ דּשׁוּ וּ וּ וֹ שׁיִ וֹ לּ פּהּ בּ וּ מּבּ יִכּוּ כּ שׁ ' וּ וּ ' מּ אַ תּתּ פּ שׁ בּ גּוֹיִ מּ וּ מּ אַיּ "
 13. 22: "אַ תּוּ בּוֹ שׂ כּ שׁוּ וֹ בּ כּ שׂ וֹ תּ וּ "
 14. 5: "שׁ כּפּ וּ תּ וּדּ טּ "
 15. 6-7: " יִתּ שׁוֹ בּ וּ תּ בּ ' שׂ כּ שׂ ' דּ כּ גּ וֹוֹ נּ"
 16. 2: " תּוּ שׁוֹ שּׁ קּ וּ שּׁיִ שּׁ וֹ"
 17. 12: "אָ כּלּ בּ בּ שׁ יִשׂ שׂנּוּ כּ בּ כּ בּוֹ דּוֹ תּ אָ"
 18. 4: "אָ יִוּ ' וֹ תּ פּ בּ כּשׁ וּ "
 19. 12: "שׁ שׁ וּ שׁ דּבּוּ שׁ וּשׁוֹ יּ בּ"
 20. 2: "אָ אָ שׁ בּאָ אָיִ כּלּ וּ שׁ אָוּ וּוּ "
 21. 3-4: "אָ אָ וּ אָ וֹ שּׁיִ וּ יּ מּשׁוֹ שׁ תּ אָ פּ ' וּ כּ וֹשׁ וּשׁ תּ מּוֹ זּ שׁאָ בּ שׁ כּ כּ"
 22. 7: "אָתּ אַ תּ וֹ תּ וּ יִכּ וֹהּ כּ שׁ פּתּ אָ שׁכּוּ שׁוּ כּ וֹ" ()
 23. 2-3: " בּ בּ שׁתּ פּ וּ וֹשׁ בּ וֹ כּ גּוֹ שׁ נּשׁאָ שׁ אָ בּיִ זּ בּוֹוֹ שׁוֹ וּ אַתּ וֹ תּ וֹ וּ כּאַיִ בּ" ()
 24. 5-6: " כּ אָ כּ כּ תּ וֹ בּשׁ וּשּׁ שׁ שׁ וֹ תּ אָ וּ שׁתּוּ וֹ אַתּ אַתּ שּׁ"
 25. 16: "לּ דּ שׁ תּשׂוּ דּבּוּ שׁ וּ וּשׁפּ שׁוֹ שׁוּ בּשׁ"
 26. 5-6: "שׁ שׁוּ וּ בּוּ ' שׁ וֹ כּ וֹ וֹ שׁ אָ ' נּ אָ אָ שׁ בּ וּ וּ כּוֹ תּוּ אָ אַצּ יּ"
 27. 27: "אַ וּ אַ"
 28. 29: "לּ תּוֹ בּוֹ יִשׁ וֹ אַבּ וּשׂ"
 29. 54: "אַלּוּ דּ אַלּוּ לּ אַלּוּ וֹ"
 30. 50: "לּ וּ בּ בּ וּ בּוֹ שׁוֹ "
 31. 14-15: "אָוֹ בּוֹ שׁיּוּ וֹ וּ שׁיּוּ בּוֹ וֹ שּׁ וֹ שּׁשׁ יּוּ שׁלּוּ"
 32. 38-39: "לּ בּ בּשׁוֹ שׂ בּשׁפּוֹ וּ וֹ פּוּ וֹ יּוּ וֹ גּ קּשׁ "
 33. 15: " בּ דּ בּ גּוּ שׁ וֹ"
 34. 28: "לּ שׁ אָוֹ וֹ שׁ לּ שׁוּ וּשׁ"
 35. 34: "לּ שׁ אָוֹ יּ וֹ שׁ לּ שׁוּ וּשׁ"
 36. 24: "לּ שׂ בּוּ בּ וֹ וֹ שׁ בּשׁוֹשׁ גּבּ"
 37. 41-42: "וּיּ תּ בּ אַ שׁ וּ שׁ וּ שׁוֹשׁ"
 38. 7: " יִשּׁיּוּ וֹ שׁ קּ"
 39. 2: "אָ אָ דּ שׂ וֹ כּ יּ כּ בּ ' שׂ וֹ ' וּשׁוֹ וֹ"
 40. 5-6: "אָ שׁ וּשׁוּ וּשׁוֹ וּתּ אָ וּוּ בּ וּנּוֹ אָ בּתּיִ שׁ וּוּ כּ בּוֹ תּ וֹ בּ "
 41. 16-17: "שׁ כּ אַ וּשׁוּוֹ יִ יּ יִשׂ בּ וֹ"
 42. 13-14: " לּוֹ אָ וּ יִ לּ דּ אָ מּוֹ כּשׁ וֹ שׁ תּוּ בּ וּוּ וֹ וֹ יִ וֹ וֹ"
 43. 24-25: "לּ שׁ אָוֹ וּ בּפּ שׁוֹ גּ שׂ מּ בּ ' בּ שׂ שׁ כּ אָ דּ ' יִשׂ מּוֹ יּשׁכּ בּוּשׁ וֹ"
 44. 19-20: "לּ וֹ שּׁ קּ יּ יּ וֹוֹ בּ וּוֹ קּשׁ"
 45. 4: " וֹ דּ קּ בּ וֹ כּ וֹ בּוּשׁ"
 46. 10: " בּאָוֹ שׁ לּוֹ שׁ שׁ בּ שׁ כּ ' בּ יִשׂ בּ מּיִ"
 47. 1-2: "אָ אָ שׁ ' אָ שׁכּוֹ בּ בּ וּוֹ שׁתּ וֹ"
 48. 12: "אָ שׁ וֹ ' בּ ' שׁ בּ וּ"
 49. 17: "אָ שׁ וֹ גּ וֹ שׂ יּ בּ וֹ"
 50. 4-5: "אָ קּשׁ לּוּ תּ אָ שׁ וּלּוֹ כּ שׁ וּ ךּ יּ וֹ שׁשׁ שׁוּוּ יּ "
 51. 3-4: " בּ שׁ וּ כּ יִשׂ בּוּ וּ כּ אָ ' וּ לּוּ שׁוּוּ שׁ וֹ כּ תּ דּ זּ יּשׁוּ דּ ' יּשׁוּ לּ "
 52. 3: " דּ וֹ וּ מּ כּ תּ שׁוֹ אָ וֹ שׁ "
 53. 9-10: " תּוֹ וּ שׁוֹ בּיִ זּ וּ כּ שׁ בּבּיִ זּ צּוּ שׁ וֹשׁ תּ נּ מּוֹ וּוֹאָ שׂ שׁ תּ יִשׂ וֹ בּאָ יִ כּ וּ שׁוּ"
 54. 12-13: "וּ שׁפּ בּ כּ בּוּ כּ וֹ זּ בּ וּ וּ נּשׂ כּ וּ וּ ' גּ פּ שׁ וּ"
 55. 33: "אַ בּוֹ וּ וֹ וּ "
 56. 19-20: "אָתּ נּ כּ וֹ וּשׂ בּ בּ תּ שׁ בּ מּ גּ בּ תּ אַתּ וּ מּ שׁ וּ כּ תּתּ בּ כּ שׁוּ וֹ"
 57. 11: "אַ שׁ אָשׁ וּשּׁ וּזּוּ וּ יּוּ וּשׁ"
 58. 1-2: "אַ דּ לּ בּ אַשּׁוּ יּ וּ יּ בּוֹ יּ יּ יּוּ כּ וּ מּ וּשׁ"
 59. 9-10: "אַ שׁ אַשּׁוּ וּשׁ וּ שׁ שׁתּוֹ מּוֹ יּוּ וּ כּ וּ שׁ בּוּשׁ כּ אָ אַשּׁוּ אַתּ בּ שׁ בּוֹ בּוּשׁ"
 60. 17: " וֹ בּבּוֹ ' "
 61. 5: " גּתּ שׁוֹ לּ וֹ "
 62. 12: " שׁוֹ דּ בּ וֹ"
 63. 11-12: "אָ בּבּוֹ שׁ תּ פּ בּ אָ וּ ' שׂ אַ תּשׁכּ [] "
 64. 7: "וֹ ' וֹ וֹ כּ וּ בּ אָ קּ שׁיִ"
 65. 8: "אַתּ ' תּשׁ תּצּנּוּ דּוֹ וּ וֹ"
 66. 2-3: "אָתּ ' אָתּ וֹ בּ וֹשׁ שׁ בּאָ מּ אַדּ כּ "
 67. 11-12: "אַשּׁוּ תּ [] שׁוּ וֹ בּאָ דּוֹ כּאַ יִוֹ וֹ שׁ בּתּ"
 68. 38: "דּוֹ וֹ אַשּׂ אָשׁוּ כּלּוֹ"
 69. 4: " דּ בּ שׁ וֹ" ()
 70. 6-7: " וּ וּ בּ וּ וֹשׁוּ אָ וֹ שׁ פּ אָ וּוּ "
 71. 6: "אַ וֹ יִדּוּ כּ יּ שׁתּ בּ ' "
 72. 2-3: " בּ תּ אַ וֹשׁ אַ וּ גּ כּ שׁוּ שׁוּ בּוֹ "
 73. 12-13: "אַ תּתּ בּשׁ כּ וּ שׁ תּ וֹ בּוּ ' בּ יּ" ()
 74. 3: "אַ תּשׁ שׁ פּ אָ דּ שׁוֹ בּ"
 75. 2-3: "אַשׁ אָ שׁ ' וֹ בּוּוֹ יּ כּ שׁתּ בּוּ בּשׁ כּ יּוֹ"
 76. 5-6: " וּשׁפּ ' אָ אָ בּ ' שׁיִ שׂוּ וּוּ פּ כּ אָ"
 77. 12-13: "אַשׁ גּוֹ שׁ ' בּ וֹ שּׁיִ בּ ' אָ כּ בּ אָ"
 78. 5-6: "אָ שׁ שׁכּוֹ יִצּ דּ וֹ יִאָ ' בּשּׁיִ דּ וּ שׁ" ()
 79. 12-13: "אַ תּוֹ גּ שׁ אַ תּ שׁ וּ פּ אָ דּוּ וּ וּ"
 80. 7: "אַ בּ יִלּ שׁ אַ וּ יִבּ "
 81. 2: " בּאָוּ שׁוּ וֹוּ פּוּ וּ פּ פּתּ בּ "
 82. 3: "אַתּ גּוֹיִ וֹשׁתּ תּטּ תּ מּ תּשׁלּ"
 83. 2-3: " וּ וֹ כּ בּ אָ וּוֹ בּ מּ"
 84. 8-9: "אָ יִדּ שׁ יִתּ כּוֹ פּוֹ שׁ וֹ"
 85. 21: "אָ תּפּ וֹ אָ וּ בּ "
 86. 3: " שּׁיִ שׁ בּ אָ וֹ שׁ שׂכּ דּשׁ "
 87. 15-16: "שׁ דּ תּ וֹ בּ לּ בּשׁ [] וֹ וּ שׁוֹ יּ כּ וֹ בּוּ בּבּ"
 88. 10: "וֹ מּ מּ בּ מּ"
 89. 6: "שׁ יִשׁ וֹ שׁ וֹ כּ"
 90. 7-8: "אַ וּ וּ שׁוּ שׂגּבּ מּוֹ יִשׁ וּוֹ וּ זּ בּ"
 91. 12: "אַ דּבּ שׁתּיִ וּ שׁתּ כּ "
 92. 2: " אַתּ אָ שׁ כּהּ שׂ בּ יּ בּ יִ" ()
 93. 5-6: "אַשׁ תּ וּ יִשׁכּ שׂבּ בּוּ בּ שׁ וֹוֹ בּ תּוּ יִשׁוּ כּ "
 94. 23: "אָ בּשׁ אָשׁ אָשׁ מּוֹ "
 95. 13-14: "אַ כּ בּקּוֹ כּפּ וּ כּ יּוֹ וֹתּ בּ"
 96. 13: "אַתּ וֹתּ זּ שׁבּתּ שׁ נּ מּיִ"
 97. 14: "אַתּ צּתּ שׁ תּתּנּוּ יּ"
 98. 17: "אַתּ צּתּ כּ גּוּוֹ אָ יִ אַתּ תּ"
 99. 21-22: "אַ שׁ דּ וֹ וּ שׁ וּ פּ נּ כּ יּוֹ"
 100. 6-7: "אַ תּוּ מּוֹ תּבּוּ וּ כּ מּוֹ וּמּ מּבּ "
 101. 6: "שׁתּוֹוּ אַבּ וּ שׁ וּ אַשׁ יִ "
 102. 5-6: "אָתּ שׁוֹ תּ בּ שּׁתּ קּ שׁוֹ וֹ"
 103. 14: " בּקּשׁ דּכּ גּוֹ כּ"
 104. 2: "תּ שׁ פּ אַבּ וֹ נּ "
 105. 34-35: " וּשׁוּוּ שׁוּ שׁוּ יּכּוּ כּ וּ וֹ גּ"
 106. 6: " אָתּ אַתּ וּ וֹ כּלּ"
 107. 7-8: "אָ כּאָ תּוּוּ וּאַ שּׂ תּפּוּ וּ שׁ אָ כּ אַתּ בּ גּוֹיִ"
 108. 7: "אָ וֹ יִשׁ וֹאָ "
 109. 13: "שׁ אָוּ שׁ לּוּ וֹ "

(!) ,

836
( )
? ? ? !
- (0)