chiddush logo

מסע פנימי

כל החידושים של מסע פנימי | כל התגובות של מסע פנימי

 לשלוט בבריאה כולה   "ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרֶמֶש הרֹמֵש על הארץ" (בראשית א', כ"ו).  רש"י אומר: "וירדו" - 1. לשון ריד...

הגמרא במסכת חגיגה מספרת על שדים (שראוי לאיית את שמם ולא להגותו כמילה שלמה), שנקראים כך מפני שהם מנסים לשדוד דעתם של בני אדם. מסתבר שהם אכן קיימים.   אלו יצורים בעלי כנפיים כמלאכי השרת, מצויים ...

  מה פירוש "צדיק" ועל שם מה נקרא כך? עפ"י דברי המקובלים: האות צ' בספר תורה נכתבת כמעין נ עם י מעליה (שילוב של שתי האותיות). האות נ' מראה על אדם נמוך, בדיוק כפי צורתה. האות י' מסמלת על ...

"ויכולו השמים והארץ וכל צבאם" – כל ימות השבוע העולם מתקיים, בשבת נגמר לו הכוח. אז שב ה' ומשפיע שפע חדש לששה ימים נוספים. משמע, שבת הוא היום המשלים והמחיה את העולם כולו.   ולא רק את העולם, אלא ...

"כשאדם עומד להתפלל, אזי באים מחשבות זרות וקליפות ומסבבין אותו, ונשאר בחושך" - הקליפות הן כוחות טומאה שנוצרות עקב העבירות. כשחולפת במוחנו מחשבה לא טובה, ואנו מתעמקים בה במקום לתת לה לחלוף ולהיעל...

מידע אישי

5 חידושים
1 תגובות
28 נקודות
אתר "מסע פנימי" http://Pnimi.022.co.il
מין: אישה
תאריך הרשמה: 4/26/2010