chiddush logo

מטרת המזבחות -השראת שכינה בעולם

נכתב על ידי DoarHamikdash, 5/11/2019

  ב"ה


 

פרשת לך לך פרשת המקדש

מטרת המזבחות -השראת שכינה בעולם

 

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

 

ארבעה מזבחות מקים אברהם בארץ: באלון מורה, בבית אל ובחברון, ושלשתם מובילים אלהעיקרי - בהר המוריה.

רבות עסקו הפרשנים בהבנת מהות נסיון העקידה, שכן, הציווי שנצטוה אברהם לקחתמאכלת ולשחוט את בנו  -מתמיה ומנוגד לשכל האנושי. לו היה מדובר במבחן ליכולתו שלאברהם לעמוד במשימה, היה אפשר לעשות את הניסיון על גבעה כל שהיא סמוך לחברון! –מדוע להרחיק לכת להר המוריה? יתירה מזומששמע אברהם מפי המלאך: "אל תשלח ידךאל הנער", לא היה לו לחפש איל בסביבה להקרבהאלא למהר עם יצחק -להביאו לאימוהמייחלת לבואו? עיכוב 'מיותרזה עלה בחיי האם שרה - כמתואר במדרש (פרקי דרביאליעזר - לא(: " כששב אברהם מהר המוריהחרה אפו של סמאלשראה שלא עלתה בידו...לבטל קרבנו של אברהם אבינו -מה עשה? - הלך ואמר לשרה... שלקח אברהם את יצחק בנו ושחטו... ופרחה נשמתה ומתה". לו היה אברהם מקדים בדקות אחדותהיתה שרה רואה את יצחק בנה היקר - ומאריכה ימים ושנים.

אולם מדברי הפרשנים למדנוכי המזבחות והעקידה נועדו להן מטרות נעלות לדורות. א.מדרגה חדשה באמונה

העקידה נועדה להרים את אברהם ויצחק למדרגה מופלאה באמונה )רמב"ן בראשית כב,א(..בלייסד את מקדש הבירושלים. כך כותב הרמב"ם )'מורה נבוכיםג,מה(: "אין ספק,לדעתיכי אותו המקום אשר קידש אברהם אבינו בחזוןהיה ידוע אצל משה רבנו ואצלרביםכי אברהם כבר ציוה אותםשיהא זה בית עבודה". גתחושת מסירות נפש בעת

הבאת הקרבן מבואר בדברי חז"ל )בראשית רבה נו,ט) שאברהם הרגיש בעת הקרבת האילכאילו הקריב נתח מבשרו של יצחק: "'ויעלהו לעולה תחת בנו": "אמר לפניוריבון כלהעולמיםהווה רואה דמו של איל זה - כאילו דמו של יצחק בני". ברוח זו מסביר הרמב"ן)ויקרא א,טשהמקריב קרבן צריך להרגיש "כי חטא לאלוקיו... וראוי לו שישפך דמו וישרףגופו... 'נפש תחת נפש'". דנסיון העקידה – לדורות מדברי חז"ל למדנו גם לימוד לדורנו.מתבררכי נסיון העקידה היה כרוך בהרבה לבטיםוכדברי חז"ל בבראשית רבה )נו(: ש"בא סמאל אצל אבינו אברהם אמר לוסבא סבא!... בן שניתן לך למאה שנה אתה הולך לשחטו?!אמר לועל מנת כן!" וכשהושלם המעשה "חרה אפו" והלך לקחת את 'נקמתומשרה אמנו -כנ"להמזבחות ומקדש להנועדו לבער את החטא והטומאה מן העולםואילו סמאל רואהלעצמו תפקיד לבטל את מצות הקרבנות -המאיימת על כוחות הרענמצאשמאז ומעולםהקמת מקדש כרוכה בניסיון, ההולך ונמשך בהווהאשרי למי שעומד בניסיון בדורנו – דורגאולה - וממשיך לחתור להר המוריה כאברהם ויצחק - ובלבד להשרות שכינה בישראל.מאידךמצער לראות מי שאינו עומד בניסיון –ופעמים גם אדם תלמיד חכם - הנתפס לסבראשאין לה בסיס בהלכהכאילו הקמת המקדש יש בה בעיה הלכתית או מוסריתכך נעשההאדם שותף בלא יודעין לכוחות הבאים לעכב את אור השכינהזאתבדור גאולה המצווה מפי הגבורה להאיר אור חדש בבית השלישי שיבנו ישראל במהרה.

 

שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע