מהי יעל? האם היא חיה או בהמה

נכתב על ידי יונתן שטנצל, 23/11/2017

 תהלים פרק קד (יח) הָרִ֣ים הַ֭גְּבֹהִים לַיְּעֵלִ֑ים סְ֝לָעִ֗ים מַחְסֶ֥ה לַֽשְׁפַנִּֽים:

איוב פרק לט פסוק א הֲיָדַ֗עְתָּ עֵ֭ת לֶ֣דֶת יַעֲלֵי־סָ֑לַע חֹלֵ֖ל אַיָּל֣וֹת תִּשְׁמֹֽר:

דברים פרק יד פסוק ה אַיָּ֥ל וּצְבִ֖י וְיַחְמ֑וּר וְאַקּ֥וֹ וְדִישֹׁ֖ן וּתְא֥וֹ וָזָֽמֶר:

תרגום אונקלוס דברים פרק יד (ה) אילא וטביא ויחמורא ויעלא ורימא ותורבלא ודיצא:


סיכום שלוש השיטות מהו יעל?

  1. התרגום אונקלוס מתרגם את אקו כיעל כחיה אחת משבעה חיות טהורות

  2. רשי אומר שמדובר לכאורה בבהמה שהיא עז הבר רש"י מסכת ראש השנה דף כו עמוד ב יעל שטיי"ן בו"ק +יעל+ Steinbock שזה עז הבר כמו שמסביר הריטבא את דברי רשי

  3. הערוך אומר כי מדובר בכבשה קטנה.  1. של יעל פשוט - לשון התו' פי' בקונטרס חיה שכן שמה וקורין אותה (אשטענבוק).וכפי' הקונטרס נראה דיעל חיה דכתיב (תהלים ק"ד) הרים הגבוהים ליעלים. ואקו ודישן (דברים י"ד) מתרגמינן ויעלא ורימא ע"כ.

  2. ובערוך פי' שהיא כשבה קטנה וקרן הכשבה רגיל להיות פשוט.

  3. ר"ש מסכת כלאים פרק א יעלים - פירוש בערוך גבי של יעל פשוט בפרק ראוהו בית דין (דף כו ב) יעל כשבה נקבה קרנות שן והובנין (יחזקאל כז) תרגם קרנות דיעלין שן דפילין וטווסין ועל כרחין יעלים דהכא דהן כלאים עם הכשבה מין החיה היא כדכתיב עת לדת יעלי סלע (איוב לט) והוא אקו דמתרגמי' יעלה:

  4. בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יב א"ר יודן בהרים הגבוהים היעלים אין כתיב כאן אלא (תהלים קד) הרים הגבוהים ליעלים, הרים הגבוהים למה נבראו בשביל היעלים מה יעלה זו תשייה היא מתיירא מן החיה, ובשעה שהיא מבקשת לשתות הקדוש ברוך הוא מכניס בה רוח של תזזית והיא מקרקשת בקרניה והיא שומעת קולה ובורחת (שם /תהלים ק"ד/) סלעים מחסה לשפנים הדין טפזא מיגין תחות שקפה מן העוף בשעה שהוא פורח שלא יאכלנו, ומה בשביל דבר טמא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בשביל זכותו של אברהם על אחת כמה וכמה, אתמהא.

  5. מדרש שמואל (בובר) פרשה ט [ב] אמר רבי יודן כתיב הרים הגבוהים ליעלים וגו' (תהלים ק"ד י"ח), רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש האילת הזו אבריה צפופים, והיא מתקשה לילד, ומה הקדוש ברוך הוא עושה, ממציא לה נחש והוא נושכה, ואבריה מתרפין, וכשהיא יולדת מה הקדוש ברוך הוא עושה, ממציא לה עשב, והיא אוכלת ומתרפא, הדא היא דכתיב עושה גדולות ולא נדע (איוב ל"ז ה'). רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש האילה הזו אבריה תשים, והיא מבקשת מים, (מה היא) [והיא] יראה מחיה רעה, מה הקדוש ברוך הוא עושה, מכניס בה רוח תזזית מקשת ברגליה ומקשת בקרניה וחיה רעה שומעת ובורחת, הדא הוא דכתיב [ירעם אל בקולו נפלאות] עושה גדולות ולא נדע.

מדרש תהלים (בובר) מזמור קד


[טו] [קד, יח] הרים הגבהים ליעלים. אמר ר' יודן לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בזכות אברהם, שנאמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם (בראשית ב ד), הן הן האותיות של אברהם, אמר ר' יודן אם אתה תמה על זה, ראה מה כתיב הרים הגבהים ליעלים, ומה אם הרים הגבוהים לא נבראו אלא בשביל היעלים, על אחת כמה וכמה שלא נברא העולם אלא בזכות אברהם.

חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כו עמוד ב ויעל פרש"י שהוא מין חיה שהוא עז הבר, ולא כפירוש בעל הערוך שהוא כשבה קטנה דהכתיב (דברים י"ד) שור שה כשבים ושה עזים וכתיב ואקו ודישון ומתרגמינן ויעלא ורימא אלמא לאו כשבה היא, אלא מין חיה, וכן

בית הבחירה למאירי מסכת חולין דף נט עמוד ב אלא על היעל שאנו קורין בוק אישטאיין ויש מפרשים בו איל הנקרא קאבורול

בית הבחירה למאירי מסכת ראש השנה דף כו עמוד א בין של יעל והוא מין חיה כמו שאמר יעלי סלע היא החיה הנזכרת בתורה בשם אקו והוא תיש הבר ונקרא בלשון לע"ז בו"ק אישטואניי"ן ושופר שלה פשוט ר"ל שאינו כפוף כקרן הכבשים כלם כשרים לתקיעה של ר"ה מפני שהם נקראים שופר 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע