קין והבל, רועה צאן ועובד אדמה

נכתב על ידי יניב, 4/10/2017

 

"והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את ה'. ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה. ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה'. הבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע ה' אל הבל ואל מנחתו. ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו" וגו' (בראשית ד,א-ה). התורה מספרת שקין היה עובד אדמה, והבל רועה צאן. מה זה משנה לנו, מה זה מוסיף? בפשטות זה הקדמה לאח"כ, שקין הקריב מפרי האדמה, והבל מהצאן, שכל אחד הביא ממהותו המתגלת בעולם, קרבן לה', לומר שראו את כל מהותם מכוח ה'. אולי זה גם בא לרמז על שיש דימוי בין שניהם, למה שיבוא אח"כ בעולם, שזהו האבות, שהם צדיקים והם היו רועי צאן. לעומת האחרים שהיו ההיפך מכך, כמו שנאמר: “כי תועבת מצרים כל רעה צאן" (שם מו,לד). ובפרט שיש את עשיו ויעקב: “ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים" (שם כה,כז). יעקב היה יושב אהלים, שבפשטות (שלא כדרשת חז"ל לביהמ"ד) הכוונה לביתו, והם גידלו בבית צאן, כמו שרבקה בקשה מיעקב: "לך נא אל הצאן" (שם כז,ט). כמו כן בהמשך יעקב היה רועה את צאן לבן, כך שדומה להבל רועה הצאן. לעומת עשיו שהיה יודע ציד, לא דואג לצאן כרועה, אלא צד, שקשור רק לפגיעה בהם. גם מה שנאמר "איש שדה", נשמע כעין רמז לצמחים, מעין קין שהיה איש עובד אדמה-צמחים. כמו שקין הרג את הבל, כך גם במשך הדורות בני אדום (עשיו) רדפו ופגעו בבנ"י. כאשר ההתחלה של הפגיעה זה ע"י עמלק, כאשר בנ"י יצאו ממצרים "אשר קרך בדרך" (דברים כה,יח), מעין כאן "ויהי בהיותם בשדה וקים קין אל הבל אחיו ויהרגהו" (שם ד,ח) שפגע בו מחוץ לבית. אולי לכן '"את קין את אחיו את הבל" - ג' אתים ריבוים הם, מלמד שתאומה נולדה עם קין, ועם הבל נולדו שתים, לכך נאמר ותוסף (ב"ר)' (רש"י. בראשית ד,א). מדוע התורה מרמזת שנולדו שתי תאומות עם הבל, מה זה מוסיף לנו?- בפשטות זה בשל הדרשה על מה היו רבים: 'ועל מה היו מדיינין? אמר רבי הונא: תאומה יתירה נולדה עם הבל. זה אומר: אני נוטלה, שאני בכור. וזה אומר: אני נוטלה, שנולדה עמי. ומתוך כך "ויקם קין"' (ב"ר כב,ז). אולם אם זו הסיבה אז היה צריך לרמז על התאומה בויכוח בניהם, ולא כשנולד. ועוד, קודם לכן במדרש מובאים הסברים אחרים על מה רבו, אז לשיטתם מה העניין של הרמז שנולדו שתי תאומות עם הבל?- אלא נראה שזה רמז ליעקב, שנשא שתי אחיות (לאה ורחל), לכן נרמז בתורה שהבל כמותו, ולכן זהו שנולדו עמו, שהכוונה בזה שהיו מיועדות להיות נשיו (שכך היו נולדים יחד, כדי לינשא בניהם, כמו שהובא שהבל אמר שנולדה עמו כך שמיועדת לו). אדם הראשון חטא בגן עדן בעץ הדעת, אולם אח"כ, לא מובא שחטא בעוד משהו. כך שהחטא הראשון בעוה"ז (לאחר הגירוש מגן עדן) זהו רציחתו של הבל. ממילא זהו סימן למה שנעשה בעולם, שהרשעה מנסה להזיק לקדושה, כמו שהרגו. ואנו בנ"י באים מכוח הקדושה מתקנים את העולם, ולכן בסוף תיקון העולם יהיה: "ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה לה' המלוכה" (עובדיה א,כא). יהיה תיקון ונקמה נגד הטומאה, על הרעות שעשתה לקדושה. אולי לכן דרשו חז"ל: 'אמר רבי יוחנן: הבל היה גבור מקין, שאין ת"ל "ויקם”, אלא מלמד שהיה נתון תחתיו. אמר לו: שנינו בעולם, מה את הולך ואומר לאבא?! נתמלא עליו רחמים. מיד עמד עליו והרגו. מן תמן אינון אמרין: טב לביש לא תעביד, וביש לא ימטי לך' (ב"ר כב,ח). נראה שמשמיע לנו בזה כמה דברים: א. מעשה קין והבל קשור לכלל הרעה והטובה בעולם, כמו שאמרנו שזה שורש גילוי לכל התהליך בעולם, של רע מול טוב (ולכן מזה אמרו..). ב. זה מלמדנו על היחס לצד הרע, שאין להיטיב עמו אחרת זה יפגע בך, ולכן נוקמים בעשיו לעתיד לבא, ולא מוחלים לו. ג. קודם הבל היה המנצח, רמז שכך זה התהליך האמיתי, ולכן בו זה החל, שהוא ניצח, שכך הקדושה היא הראויה לשלוט. אלא שיש פגמים בעולם, ולכן כשטעה והתמלא עליו רחמים הגיע הרעה לעולם. ד. מרמז על עשו ויעקב, שגם עשיו אמר: "ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" (בראשית כז,מא), כמו שקין (שהוא כעשיו) טען להבל שיהיה לו בעיה מה יאמר לאביו, כך עשיו אמר שיהרגהו כשימות יצחק, כדי שלא יהיה לו בעיה מה יאמר לאביו. אולי אפשר שהתורה הדגישה מה שייכותו של כל אחד מהם, כדי לרמז שהבל היה בעל מידות טובות, שזהו רועה צאן, שמרחם על צאנו (ראה שמו"ר ב,ב). לעומתו קין היה "עבד אדמה", שבכתיב זה יכול ליקרא עבד, שהיה משועבד לאדמה, דבק לחומריות, מתוך שקיעתו בעבודת האדמה. באה התורה ללמדנו כמה צריך ליזהר מלהיות דבוקים בחומריות הגסה, כמה אנחנו צריכים לתקן את מדותינו. שבנוסף לרעה בעצם החומריות, יש לזה גם השלכות קשות יותר בהמשך, כמו רצח.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה