ההפטרות מי"ז בתמוז והלאה

נכתב על ידי יניב ב-20/8/2017

 

'ואמרינן בפסיקתא: מ"בראשית" ועד שבעה עשר בתמוז, מפטירין לענין הפרשיות דומה לדומה. (ז"א, ההפטרה שקוראים דומה למה שקראו בפרשה). משם ואילך (מי"ז בתמוז והלאה) הכל לפי הזמן ולפי המאורע: תלת דפורענותא (3 של פורענות) ושבע דנחמתא (7 של נחמה), ותרתי דתיובתא (ו-2 של תשובה). וסימנם (ר”ת שלהם): דש"ח נו"ע אר"ק שד"ש' (אבודרהם, 'סדר הפרשיות וההפטרות'). ראה ב'לזמן הזה' ('תמוז-מנחם אב') 'שבע דנחמתא' הסבר יפה של מרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א, על הסדר, ומה שלומדים מזה. נראה שהטעם שישנם ר"ת כאלו, זה בא לרמז לדברי האבודרהם שמסביר שהסדר בשבע הנחמות זה שה' שולח את הנביאים לנחם (1), וכנסת ישראל לא מתנחמת (2), והנביאים אומרים זאת לה' (3), ואז ה' מנחמנו 3 פעמים, ואז ההפטרה השביעית היא שכנסת ישראל מתנחמת. נראה שלכן יש שלוש של הפורענות, שהם 'דש"ח' אותיות שחד, שהוא "כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם" (דברים טז,יט) כך החורבן בא בעקבות שדנו רק ע"פ דין תורה בלא לפנים משורת הדין (ב"מ ל,ב) שזהו עיוות דין האמת, בטעותם של הדיינים, שזהו שהיו עיוורים ומסולפים מדין אמת, כמו הלוקח שוחד. 'נוע' אותיות 'ענו', שבשלושתם מסופר שהנביאים ענו שמה שה' שלחם לנחם, כנסת ישראל לא התנחמה (שבזה יש סיכום של שלושתם [וכן ענו לנביאים על דברי ה', והנביאים ענו לה']). וגם אותיות 'נעו' שבשל הגלות שהיו נע ונד, לא קיבלו את התנחומים. ואז מגיע 'ארק' אותיות קרא, שה' קורא ומנחמנו בעצמו. ואז מגיע 'שדש', שזה מרמז על 'כיון דדש דש' (גיטין נו,ב) שכיון שדש-התרגל, דש: 'כיון דדש דש - משהרגיל היתוש ולמד בקול הקורנס הכיר בו ולא הניח ניקורו' (רש"י). שם מסופר על עונשו של טיטוס על חורבן הבית. שזהו נקמה על מעשיו ודבריו, ויש בזה קצת נחמה, ועשיה כהפך מהחורבן (שטיטוס כביכול ניצח, וכאן נוצח ע"י היתוש מה'). זהו שבנ"י מתנחמים, ואז חוזרים בתשובה, ונזכה לגאולה, למלכות ה' בעולם כמו בימים הנוראים (שזה היפך מהחורבן שפגם כביכול במלכות ה' בעולם). עוד נראה שיש שלוש של פורענות כנגד האבות, כמו שמשה כשבא לבטל את הפורענות מהעגל הזכיר זכות אבות. ועוד: 'תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני הפרענות' (אבות ד,יא) ולכן מול הפורענות מזכירים שלוש, כנגד תשובה ומעשים טובים (מעשים זה לשון רבים, ומיעוט רבים זה שנים). שכאשר אנו מזכירים את הפורענות אנו מקשרים לאבות כדי להוריד את מידת הדין מעלינו. (וכן יש שלושה זמנים הקשורים לחורבן, י' בטבת, י"ז תמוז ו-ט' באב). בנחמה ישנם שבעה, כנגד ימי הבריאה, כיון שכל הבריאה היא בשביל בנ"י ותיקוננו בעולם, ותיקוננו קשור בגאולתנו, ולכן הנחמות שבע כנגד הבריאה (ובכלל החורבן והגלות זהו חילול השם, שמשפיע לרעה על כל הבריאה, ולכן גם הנחמה מזה קשורה לכל הבריאה). ושניים של תשובה כנגד שני סוגי תשובה שיש בגאולה, יש חזרה בתשובה רגילה, ויש תשובה לא"י שחוזרים ובונים אותה (ראה ב'קמעא קמעא' למרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א) [וכן יש שני סוגי תשובה, מיראה ומאהבה]. וכן כנגד משה ואהרן שהיו עומדים על בנ"י ללכת בדרכי ה', שזהו כמו התשובה שחוזרים לה' (שהליכה בדרכי ה' זהו לכתחילה, ובדיעבד כשחטא, עושה תשובה וחוזר לה'). עוד נראה שסה"כ יש שנים עשר הפטרות, כנגד בנ"י, כיון שגם החורבן וגם הגאולה קשורים אלינו ולמעשינו, ולכן מי"ז בתמוז שקשור לחורבן, ועד יוה"כ- שבימים הנוראים ה' קרוב אלינו ומולך בעולם במעלה גבוה יותר, ולכן מרמז על מלכות ה' כעין לעתיד לבא. בזמנים אלו מרמזים לבנ"י, כיון שקשור אלינו, ולכן כנגד 12 השבטים. נראה ששלושת הראשונים כנגד שלושת השבטים שחנו בעבר הירדן המזרחי, שהם גלו ראשונים על שפגמו בהיותם בעבר הירדן המזרחי ולא בא"י ממש (במדבר רבה כב,ז) ולכן כנגדם, שהם תחילת הפרענות (שגלו ראשונים וחטאו עוד מימי משה). ושנים של תשובה זה כנגד יהודה ולוי, שלוי מלמד את העם תורה ויראה, ולכן גם תשובה (וכן יש קרבנות כפרה), וכן יהודה ממנו המלכות, ולכן מקשר לה', כמלך שמייצג את ה', ולכן קשור לחזרה לה' של העם (וכן מלך תפקידו למנוע מפרצות של עשיית 'נבל ברשות התורה' [ראה 'תורת המקרא' "שופטים" למרן פאר הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א] כך שקשור לשמירת התורה, שזה קשור לתשובה שחוזרים לדרך ה'). עוד אפשר ששלוש פורענות זהו כנגד שמעון ולוי שהם קשורים לפורענות בשל היותם "כלי חמס מכרתיהם" (בראשית מט,ה) וכן ראובן שבלבל יצועי אביו (שם,ד). ושנים של תשובה זה כנגד יהודה ויוסף, ששניהם קשורים לגאולה, שהיא קשורה בתשובה. או שלוש של פורענות זה כנגד שמעון ולוי שחטאו במכירת יוסף, ויהודה שלא מנע מכירת יוסף (רש"י. בראשית לח,א) שזה קשור לפורענות (ראה ב'תורת המקרא' "וישב" למרן שר התורה הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א), ושנים של תשובה זה כנגד שבט ראובן שהוא הראשון שפתח בתשובה (ב"ר פד,יט) ובנימין שממנו אליהו (ילקו"ש נ"ך רמז ר"ח) שהוא מחזיר בתשובה: "והשיב לב אבות על בנים" (מלאכי ג,כד). ושאר שבעת ההפטרות של הנחמה זה כנגד שאר שבטי בנ"י.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
תגובות ודיון על החידוש (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת השבוע