"- -

, 22/3/2017

  "- -


"-
(: )
 1. 9: "שׁ בּ ' כּ בּ שׁוֹ מּוֹ אַ שׁוּוּ "
 2. 12-13: " תּ שּׁיִ שׁ גּ ' יִתּ טּוֹ אַוּ תּתּ וּהּ"
 3. 12-13: "וֹ בּ בּ שׁ וֹ כּ דּ גּוֹ צּתּ שׁ שּׁוֹ תּתּיּ"
 4. 2-3: " ' שׁ יּוֹ כּ שׁכּוֹ בּוֹ בּ בּ "
 5. 44: "אַ תּשׁ וּ בּוֹ וֹ בּמּ"
 6. 11: "וֹ צּדּ וּיִשׁ שׂ"
 7. 17: "שׁ שׁ פּ נּוּ בּוֹשׁ בּהּ"
 8. 34: " פּ שׁ הּ"
 9. 5-6: " בּוֹ אַפּוֹ בּגּוֹיִ יּוֹ שׁ בּ"
 10. 21: "וֹ כּ תּ שׁוּ"
 11. 22: " וּ בּוֹ שׁ פּנּ"
 12. 7: " שׁוֹ בּ מּ מּ" ()
 13. 2: "אָ יִמּ שׂוֹ פּוּ וּשׁוֹוּ נּ אָ וּ גּוֹיִ דּ ' שׂוֹ לּ"
 14. 4: " תּ שׁ פּ תּוּ"
 15. 3: "אָ דּ כּתּ"
 16. 5: "אָוֹ תּ תּשׁ כּפּ"
 17. 3-4: "שׁ שׁוּ וֹ בּ כּ וֹ וּוּ וֹ שׁוּ שׁוֹ כּוֹ שׁ שׁוּ תּ שׂוֹ "
 18. 9: "אַ תּתּ ' יּ שׁ וֹ אַ תּ וּוּ "
 19. 9-10: " שׁ שׁ אָשׁ לּ בּ שׂוֹ מּ לּ נּוֹ תּשׁוּ מּ פּוֹ דּ דּוֹ "
 20. 3: "אַ תּוּ בּ אָ שׁ וֹ שׁוּ"
 21. 22: "אַ כּ אָתּ תּ שׁ וּ לּ"
 22. 24-25: " תּ שׁ פּ שׁ סּ וֹ וּ לּוּ נּ בּוּ וּ וֹ"
 23. 27: " אָ שׁכּ שׂ אַ"
 24. 14: " אָ בּ וּ אַ תּשׁכּ בּ "
 25. 2: "אָ כּ אַתּ מּ תּוּ "
 26. 16: "אַ כּ שׁ שׁ מּיִ "
 27. 17: " שׁ פּ"
 28. 31-32: "אַ [] כּ שׁ תּ וּוֹ בּ וֹוֹ תּמּ פּוֹ "
 29. 7-8: "אַ תּ אָ שׁמּוֹ כּ תּ יּ בּ שׁ בּ "
 30. 13-14: " וּ שׁוֹ בּ בּשׁ פּתּ וּ שּׁ אָ אָתּ מּ מּ"
 31. 17: "אַ גּוֹ דּשׁ אָ"
 32. 19-20: "וֹהּ יִפּ וֹוֹ שׁלּ יִוּ [] כּוֹ וּ שׁדּ יִשׁתּ"
 33. 20-21: " וּ יִ אָ שׁ כּ מּוֹ וּשׁ בּ תּוֹאַ וֹ"
 34. 6: "אַ כּ וֹשׁ מּ וּ אָ תּוֹ"
 35. 4: " תּבּ שׂ וּשׁוֹ גּ יּ"
 36. 14-15: " יִבּוּ וֹ אָ יִשׂבּוּ [] בּמּ יִקּוּ אַ כּ"
 37. 22: "דּוֹ אָוּ בּאָוּ שׁוּ שׁהּ"
 38. 23: " דּכּהּ וּ וֹהּ" ()
 39. 27: "אָ אָהּ פּהּ הּ הּ"
 40. 29: "אָ יִ נּ וֹ "
 41. 16: " דּלּ אַ לּ"
 42. 7: "אָתּ בּוּ שׁ וּ "
 43. 20: "בּ יִ תּ שׂ "
 44. 21: "אַ שּׂ שׁ אָ נּ"
 45. 5: " תּוּ שׁ צּ"
 46. 16-17: "אָ יִ שׁ וּ תּ אָ שׂ גּ סּ"
 47. 33: " אַיִ אַתּ שׁ שׁ אַלּ "
 48. 12-13: "אַ אָ שׁ שׁדּ וּ שׁפּ אָ וּ שׂ תּ כּלּהּ"
 49. 13: "אַ שׁ יִשׁ שׁדּ שׁוּנּ"
 50. 29-30: "אַ שׂ תּשׁוֹ כּוֹ פּשׂ וֹוֹ שׁשׁ יּ כּסּ"
 51. 11-12: "אַ בּ וֹוֹ וּ בּוֹ פּ [בּבּוּ] כּ שׁ וּ פּ אָ"
 52. 4: " יִ בּ אָ גּ תּ "
 53. 23: "שׁ שׂתּ וֹ וּ"
 54. 6: "שׁ שׂתּ וֹ וּשׁכּוֹ "
 55. 27-28: " פּ בּהּ שׁ נּוֹ יִשׁכּ יִ שׁ וּוּ"
 56. 24: "אַ שׁ תּוֹ שׂ"
 57. 4: " תּשׁנּ כּ מּוֹ תּפּשׂנּ" ()
 58. 5-6: "אָ תּ יִאַ ' תּ כּ ' יִתּ פּ דּ וּוּ" ()
 59. 15-16: "שׁ אָ קּשׁ וּוֹ בּגּוֹ צּ שּׁ נּיּ " ()
 60. 13: "אַשׁ אָ אָ תּוּ" ()
 61. 30: "אַ [] אָ נּ " ()
 62. 6-7: "אַ תּ שׁךּ צּךּ שׁ וּ " ()
 63. 19-20: "אַיּ דּדּ וּ בּאַהּ תּשׁגּ מּ שׁגּ וּבּ יּ" ()
 64. 7-8: "שׁ הּ שׁ וּשׁ תּ בּקּיִ הּ אָ קּ הּ" ()
 65. 12: "אָ בּיּ שׁ אָ וֹ קּשׁוּ פּ" ()
 66. 25: "אַ תּ הּ בּ אַ תּקּ בּפּ" ()
 67. 28: " לּ שׁ גּ כּ" ()
 68. 4-5: " אָתּ וּ בּ שׁ שּׁ נּיּ " ()
 69. 25: "אַ שׂ דּ בּ אַ תּ בּוֹ" ()
 70. 17-18: " [] וּשׁ יִ שׁ וֹ תּ וֹ וּ" ()
 71. 13: "שׁ כּוּ יּ פּיּוּ וּ מּ" ()
 72. 17: " יּ שׁוֹ וּ וֹ תּוֹ " ()
 73. 4: "שׁ יִ בּהּ וּ בּוֹ שׁ" ()
 74. 16-17: " בּיּוֹ יִוּ כּוֹ וֹ וּ וּ גּ שׁ " ()
 75. 9-10: "וֹ דּ יִשׂ שׁ יִ בּוֹ יִתּ צּ וֹ " ()
 76. 29-30: " אַפּיִ תּוּ וּ וּ וּ יּ שׂ פּ וּ וֹ אָ" ()
 77. 18-19: "שׁ וֹ אַפּיִ שׁ דּ כּשׂ שׁ " ()
 78. 24: " יּ שׂכּ וּ שּׁוֹ טּ" ()
 79. 29-30: "שׁ תּ וּ וֹוֹ בּ וֹ שׁ תּפּוֹ שׂ כּלּ " ()
 80. 19-20: " פּשׁ צּ בּהּ פּוֹ קּשׁ שׁ קּשׁ יִ וֹ פּ בּשׁוֹוֹ יִפּוֹ בּ" ()
 81. 13: " אָוֹ זּ דּ גּ וּ יִ " ()
 82. 30-31: " תּוּ ' וּ וּ וֹ ' תּשׁוּ" ()
 83. 20-21: "אַ תּ יִ בּ שׂ וֹ כּ וֹ יִוּשׁ וּ תּבּשׁ וּ" ()
 84. 23: " אַ תּכּ וּוּ וּ" ()
 85. 1-2: "אַ תּנּ בּאַשׁ אַ [] וֹ תּ כּ שׁ גּ בּ שׂ תּבּ" ()
 86. 15-16: "אַ תּ שׁ דּ אַ תּשׁדּ וֹ כּ שׁ יִפּוֹ דּ וּשׁ יִכּשׁוּ " ()
 87. 4: "אַ תּ כּ כּוּתּוֹ פּ תּשׁ לּוֹ אָתּ" ()
 88. 4: "אַיּוּ שׁ אָ וּ אָ" ()
 89. 14: "אַשׁ אָ תּ וּשׁ בּוֹ יִפּוֹ בּ" ()
 90. 20: "שׁ וּוֹ בּוֹ אָ שׁ יִנּ" ()
 91. 3-4: "שׁ שׂמּ אָ וֹוֹ אַבּ וֹ בּשׁפּ אָ שׁ תּוּוֹ נּ" ()
 92. 10-11: "אַשׁ יִשׂוּ שׁ שׁוּ שׁוֹ כּ וּוֹ וֹ בּאָוֹ שׁבּנּ" ()
 93. 32: " תּ שּׂ מּוֹ " ()
 94. 10: "שׁ יִ יִ פּ הּ" ()
 95. 2: " שׁ בּ וֹ דּוֹ וֹ פּ וֹ מּ שׁרּשׁ וּצּוֹ " ()
 96. 9: "אַ וֹ מּ אַ מּהּ בּ וֹתּהּ וּ וֹ אַשּׁוּ וֹ וּשׁ וּ" ()
 97. 8: "אָוֹ וּ נּ שׁיִ הּ נּשׂ וּ בּיּוֹ שׁיּבּ בּהּ"
 98. 11: " כּוֹ שׁ אַ שׁיּוּ יִ וֹ שׁיּוּ אַ" ()
 99. 1-2: "אָתּ בּבּ נּ סּ שׂ וּ וֹ נּ וּ שׂוֹ אָתּ וֹ וּשׂ זּ שׂ"
 100. 3-4: " וֹ שׁ אָ שׁ בּוֹ יִ שׁיּוּ שׁ שׁוֹ שׂבּ טּוֹ וּ לּוֹ אָתּ וֹ מּנּוּ נּ כּ בּ וּשׁ וּשׁ שׁוֹ סּ"
 101. 10: "אַ תּ שׁיּ שׁ וּ וֹ לּ כּ שׁאַתּ " ()
 102. 3: "אַ תּבּ פּ תּ אַ תּ בּ כּ כּ שׁ פּ שׂ"
 103. 10: " בּ וּ בּ יִוֹ שׁ "
 104. 1-2: " בּאַפּוֹ בּ יּוֹ שׁ שּׁיִ תּ יִשׂ [] בּוֹ אַפּוֹ בּלּ [] כּ וֹ בּוֹ וּ גּ אָ לּ שׂ"
 105. 19: " מּ וֹ וּ לּ יִכּ בּ וּ וֹ שׁ וֹ שׁתּ מּ שׁוֹשׁ וּוּהּ יִתּ מּ וּהּ טּוֹ מּנּ" ()
 106. 1: "אַ דּ לּ כּשׁ מּ שׁוֹשׁ שׁתּ שׁ שׂ שׁ " ()
 107. 1-2: "אַ דּ לּ גּדּ מּ שׁוֹשׁ בּ מּ שּׂוּ יּשׂ כּוֹ כּ שּׂ שׁ תּוֹ מּ שׁ בּשׁ מּ כּ וּשׁתּ כּ וּ וֹ מּ וּדּ יִ יִשׁתּ" ()
 108. 8-9: " בּ מּ מּ וֹ שׁ שׂוֹ בּקּשׁ וֹ מּ מּשׁתּ שׁ שׂ וּ שׂ כּ מּ יּ בּיּוֹ וּ שׂ וֹ וֹ דּ בּשׁ מּ מּנּוּ יּמּ דּ " ()
 109. 25-26: "יִ אַוֹ בּבּ יּ כּ הּ דּ שׁכּ גּ בּ וּ דּ וּ דּ שׁ כּ וֹ כּ אָ יּ דּ שׁהּ בּשׁצּ [] כּ וֹ וּשׁהּ"
 110. 32: "אָיּ יּ דּ מּ [] שׁ "
 111. 4-5: "שׁתּ שׁבּוּ דּ פּ שׁ אָ אַ בּהּ שׁ [] בּ דּ שׁ שׁתּ גּ דּ דּ כּ וּכּ פּ דּ "
 112. 11-12: " גּ בּוּ דּ וּ דּשׁ בּהּ וּוֹ וּ וּ שׂוּ כּ שׁתּ בּהּ וּכּ צּ וּ מּ אָשׁ כּשׂדּ גּ הּ וּ כּ כּ דּ וּ תּ וּדּ שׂוּ שּׁ אַ וּשׁ שׁתּ בּהּ בּיּ דּ כּ שׂ שׁהּ בּשׁצּ כּ דּיּ יִ וּשׁ "
 113. 6: "יִ גּיּ לּ אָ דּ שׁכּ יּ דּ כּ לּ שׁכּ וֹ בּ הּ"
 114. 12: "יִ גּיּ לּ גּשׁוּ שׁכּוּ יּ בּ וּנּ הּ"
 115. 15: "יִ כּ כּ לּ שׁ שׂגּ בּשׁ וֹ דּיּ שׂ בּ שׁוּהּ שׁשׁ שׁתּדּ צּוּהּ"
 116. 23-24: " שׁ הּ וּ פּ אַ בּוּ כּ דּ וֹ וּ שׁתּ אַ [] כּ וּ בּיִ כּ שׂגּ וֹ וּיּ גּבּ סּ דּיּ גּבּ שׁתּ בּהּ דּ בּהּ"
 117. 19: "יִ צּ דּ [] [] דּ תּ שׁ דּ הּ דּ שׁ אָ דּ וּשׁאָ בּהּ "
 118. 12: "אַשׁ כּ גּ שׁשׁ וֹ שׁשׁ שּׁ"
 119. 22: "אַשׁ שּׁ שׁשּׁ"
 120. 23: "אַשׁ וֹ אָ שׂ וּשׁ"
 121. 28: "אַשׁ יִ שׂ וּשׁשׁ"
 122. 62: "לּ בּשׁוּ מּשׂ וּ וּ כּנּ"
 123. 4-5: "יִ כּ לּ נּוּ שׁ גּיּ דּ דּ בּיִ שׂ וּ טּוּ מּוֹ שׁ יִ וּ שׁתּ "
 124. 9: "יִ שׁ שׂיּ לּ כּ לּ שׂ בּ שּׁ שׁ"
 125. 13: " גּשׁ כּ וֹ בּוּ מּ וֹ שׁיִ כּ בּוּ שׁ בּדּ זּ"
 126. 18: "אַ וּ בּוּ בּ שׂ פּ "
 127. 24: "אַ בּנּוּ בּ דּ שׁ בּ מּוֹ פּנּ"
 128. 31: "[] כּיּ בּ צּ בּ נּ שׁ מּ יּ פּנּ"
 129. 26: "אַשׁ וּ אָ שׁ וּשׁ"
 130. 27: "אַשׁ וֹ אָ שׂ וּשׁ"
 131. 29: "אַשׁ כּ וּוֹ שׁ וֹ אַבּ וּשׁשׁ"
 132. 32: "אַשׁ אָ שׂ וּשׁשׁ"
 133. 33-34: "אַשׁ וֹ אַ שּׁ וּשׁיִ בּ אַ יִ שּׁ אַבּ"
 134. 64: "לּ בּשׁוּ מּשׂ וּ כּנּ"
 135. 7-8: "אַתּ וּ ' שׁ בּתּ בּאַ וֹוֹ וּ כּשׂדּ שׂתּ שּׁוֹ אַ וּ וֹ וֹ מּוֹ בּ כּ תּ פּזּ וּ גּגּשׁ וֹ תּ דּ כּ דּ אָתּ"
 136. 18-19: "אַ כּ שׂוּ סּ יּוּ שׁ מּיִ יּשׂוּ אָוֹ גּוֹ אַתּ בּ בּ תּ בּמּבּ מּוּ בּוֹ בּדּ מּוּ שׁ בּ דּ שׁ וּ הּ"

(!) ,


771
( )
? ? ? !
- (0)