chiddush logo

etgarim

כל החידושים של etgarim | כל התגובות של etgarim

  "רבי יוסי הגלילי אומר: מניין אתה אומר שלקו המצריים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמישים מכות..."   דרשת ר' יוסי הגלילי מובנת, עשרת מכות מצרים נעשו ע"י אצבע כמו שאמרו החרטומים לפרעה "אצבע ...

ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקב"ה חישב את הקץ... "ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (ב...

מידע אישי

3 חידושים
1 תגובות
17 נקודות
שם: נחום רובין
תאריך הרשמה: 3/11/2010