elntnz

תאריך הרשמה: 2/24/2010
חידושים: 3 חידושים
תגובות: 6 תגובות
ניקוד: 45 נקודות
שם: לא מולא
מין: גבר
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, נתניה
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: ישיבת ההסדר "נהר-דעה"
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של elntnz | כל התגובות של elntnz

  בס"ד   הכל מעלין לירושלים[1] - היבט הלכתי מעשי הרב ישראל מאיר לאו שליט"א   אקריא את המשנה ואסביר מדוע העכשוויות, האקטואליה, שבה כ"כ יורדת וחודרת חדרי תהום. המשנה בכתובות (קי ע"...

  לעשות סדר בקערת הסדר   פתיחה חג הפסח הוא אחד מהמצוות הראשונות שנצטווינו בהם לדורות, וחלק מהמשמעות שלו היא העברת סיפור יציאת מצרים מדור לדור. ללא ספק הדבר שהכי מודגש בחג הפסח הוא העניי...

  "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם וגו'" (שמות, י"ג, י"ז) אומר "החפץ חיים" זצ"ל, כשבנ"י יצאו ממצרים, באו בחשבון שני אפשרויות למסלולי יציאה: הדרך הראשונה הייתה דרך ארץ פלשתים והדרך השנייה דרך מדבר...