chiddush logo

א כהן

כל החידושים של א כהן | כל התגובות של א כהן

 בס"ד 'סניא דיבי' האם הוא התוספתן המשנה בחולין (מב.) מונה בין הטריפות אם ניקבה או נקרעה הכרס הפנימית. ואומרת הגמ' שם (נ:) "אי זו היא כרס הפנימי - סניא דיבי". ופירש רש"...

האם היתה תאומתה של רחלהאם אפשר ליישב את דברי האור החיים עם המדרש?בסדר עולם רבא כתב "נמצאת רחל מתה בת ל״ז שנה ולאה לא עברה על מ״ד שנה. נמצאו רחל ולאה נישאו בנות כ״ב שהיו תאומות". ע"כ. ...

 רחל אמנו – יום פטירתה בי"א חשון – המקור לזה מהילקוט שמעוני (שמות קסב) שכתב בתחילת פרשת שמות סדר תאריך לידת ופטירת השבטים, וכתב "בנימין נולד בי"א במרחשון", וכן הוא ברבנו בח...

 בס"דכתב רש"י בפרשה שעברה (בראשית ח, ב) "ויסכרו מעינות - כשנפתחו כתיב כל מעינות וכאן אין כתיב כל לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם כגון חמי טבריא וכיוצא בהן". והשאלה הי...

מידע אישי

4 חידושים
0 תגובות
20 נקודות
שם: כהן אהרן
בסד בוגר ישיבות ליטאות אברך כולל
תאריך הרשמה: 9/23/2017