chiddush logo

ברוך בר מאיר דוד

כל החידושים של ברוך בר מאיר דוד | כל התגובות של ברוך בר מאיר דוד

 בפרשת תצוה, אנחנו לומדים על שתים עשר אבני החושן, אבן לכל שבט. בספר פרדס רימונים, על הפרשה, מוצא רמז לשבטים בשמות כל אבן. שמו של כל אבן הוא ראשי תיבות (לאו דווקא בסדר האותיות) של פתגם שמבטא א...

בהוריות יב ע"א אומרת הגמרא שמושחים את המלכים על המעיין כדי שתימשך מלכותם. אח"כ הגמרא מביאה שורה של דברים שתלויים בסימנים, ובסופם את דברי אביי שכיון ש"סימנא מילתא היא", אוכלים ברא...

 "ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי" (יד, יג)זה המקום היחיד במקרא שבו נקרא אברהם אבינו בכינוי "העברי". ידועים דברי חז"ל על פסוק זה: "כל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד&...

 "ולא תשא עליו חטא" (ויקרא יט, יז)   טבעו של אדם שרואה אדם אחר שיש בו מעלה כלשהי, שהיא מקנא בו, וכדי שלא להרגיש נחות, הוא מוצא פגם באותו ארדם, בין אם זה פגם אמיתי ובין אם לאו, והוא מ...

מידע אישי

4 חידושים
2 תגובות
24 נקודות
שם: ברוך כהנא
חוקר במכון הלכה ברורה ובמורשת המשפט בישראל
תאריך הרשמה: 7/11/2010