chiddush logo

אוהד

כל החידושים של אוהד | כל התגובות של אוהד

גפן ט' אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן אלו ואלו יסורים של אהבה שנאמר כי את אשר יאהב ה' יוכיח אלא מה תלמוד לומר ומתורתך תלמדנו? אל תקרי תלמדֶנו אלא תלמדֵנו, דבר זה, שאשרי הגבר תיסרנו, מתורתך תלמדֵנו ק...

 גפן א' אמר ר' יוסי: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, ובא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח, עד שסיימתי תפילתי. אמר לי: שלום עליך רבי! ואמרתי לו: שלום עליך ...

 הקדמת המחבר   ברוך ה' שהחייני וקיימני והגעני לזמן הזה, להופעת החלק השני מספרי "כרם פתחיה" כעבור ארבע עשרה שנה, אחרי הופעת אחיו הבכור בשנת תרצ"א, על-ידי בני הרה"ג משה צבי נריה שליט"...

 הסכמת הרב קוק לספר כרם פתחיה הראשון כ"ק רבנו הגדול גאון ישראל וקדושו ציס"ע מרן אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א הרב הראשי לארץ ישראל אב"ד דעיה"ק ירושלים ת"ו ב"ה, כ"א אלול תרצ"א ...

 דבר העורך     "פתח דבריך יאיר מבין פתיים" (תהלים קי"ט, ק"ל)   חז"ל אמרו "מפתח פומך הוי לן נהור", והרמח"ל מרחיב ומבאר שבבריאת העולם האור האיר - כשהפה נפתח - "ו...

כרם פתחי'ה ב' "על מסכת ברכות"   בו ניטעו גפנים טעונות אשכלות ענבים, ביאורים הגיוניים במאמרי חכמינו ז"ל על פי שיטת אומריהם המפוזרים בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים     מ...

מידע אישי

6 חידושים
0 תגובות
31 נקודות
שם: אוהד מנקין
נין של הרב פתחיה מנקין בעל הספר "כרם פתחיה", החלטתי לזכות את הציבור הרחב בהוצאת ספריו מחדש, עד היום הוצאתי שני חלקים, כל המעוניין בספר המלא יכול להזמין בטלפון: 0544928023
תאריך הרשמה: 3/25/2010