chiddush logo

שינוי תריסי המזגן וכוון המאוורר.

נכתב על ידי שי טחן, 26/12/2023

 שינוי תריסי המזגן וכוון המאוורר.

 הרב שי טחן שלום לרב. רציתי לשאול אם מותר בשבת להזיז ולשנות את תריסי המזגן לפי הצורך, דהיינו כשחם להזיז את התריסים לכוון שלי וכשקר לכוון אותם לכוון הנגדי. כמו כן רציתי לשאול אם מותר ללחוץ על כפתור המאוורר (הנקרא נצרה) שגורם לו להסתובב או להפסיק את הסיבוב.

 

שלום לכם.

ראשית, נציין שאין בהזזת אותו התריס במזגן והנצרה במאוורר משום מוקצה כיון שהזזתם נחשבת כפתיחת וסגירת חלון, וגם אין בזה משום איסור בונה וסותר כיון שהם עומדים לשימוש זה (חוט שני ח״א עמוד רג).

שנית, יש להבחין בין תריסים שכשמזיזים אותם מניעים דברים חשמליים ובין אלו שהם לגמרי מכנים. ובמאוורר יש להבחין בין כזה שבעת לחיצת או שחרור הכפתור נגרם שינוי חשמלי לאלו שהינם מכנים ואין בהם שום שינוי חשמלי.

והנה הדבר פשוט שאסור להזיז את תריסי המזגן אם גורם בזה לשינוי תנועה אלקטרונית, וכן באותם מאווררים שלחיצת הנצרה גורמת שינוי חשמלי, אולם גם בתריסים מכנים לחלוטין יש עדיין לדון אם הדבר מותר שכן אף שאין כאן שינוי חשמלי, אולם על ידי שמזיזים אותם יש שינוי בצריכת החשמל, ואף שהשינוי הוא מזערי אולם עדיין יש שינוי.

והסבר דבר זה הוא שבזמן שמזיזים את התריסים המזגן או המאוורר מתאים את הצריכה החשמלית שלו למקום החדש אותו הוא נדרש לקרר, ולדוגמה, אם שינוי התריסים נעשה לכוון מקום חם יותר, המכשיר מזהה את המצב החדש ומתאים את צריכת החשמל למקום זה, דהיינו הוא מגביר את צריכת החשמל, ולכן משתנית בעירת ושריפת הדלק בתחנת הכח, ויש לדון אם דבר שכזה אסור.

בנידון זה נחלקו גדולי הדור הקודם, הגרי״ש אלישיב סבר שדברים אלו אסורים כיון שידוע לנו שנעשה כאן שינוי בצריכת החשמל, אולם הגרש״ז אורבעך (שולחן שלמה סי’ שח הערה לד) כתב להתיר כיון שהתורה אינה אוסרת גרימת מלאכות שאינם מורגשות לחושי האדם, וכמו כן כאן שכיון שצריכה חשמלית זו הינה מזערית ואינה מורגשת לחושי האדם אין היא אסורה. עוד יש לדון שהדבר נחשב כפעולה שאינה מיידית (הנקראת גרמא) כיון שאין השינוי קורה מיד וגם עיקר השינוי נעשה בתחנת הכח הנמצא רחוק, ובגרמא יש כר רחב להקל בצירוף היתרים נוספים. גם יש להוסיף שיש ספק אם ברגע הזזת התריס ודאי נעשה שינוי, ואין הדבר ברור כיון שלעיתים ישנה צריכה יתירה מסיבות אחרות שקורות ברגע זה (שש״כ פרק כג הערה קלז).

ו

 

 

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות