chiddush logo

שבת ותשובה

נכתב על ידי יניב, 1/7/2019

 

במילה תשובה יש את האותיות שבת, ובנוסף גם יש את האותיות ו' ו-ה' כעין החסרון בשם ה' כשה' נשבע נגד עמלק: “כי יד על כס יה" (שמות יז,טז) '… נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם' וכו' (רש"י). נראה שהחסרון שיושלם לעתיד מרומז יחד עם השבת לתשובה, כיון שלעתיד העולם ישוב בתשובה שלמה לה', וזה קשור עם כח השבת שמביאה לתשובה בעולם, שלכן: 'אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן: כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו, שנאמר (ישעיהו נו, ב) "אשרי אנוש יעשה זאת" וגו' "מחללו", אל תקרי מחללו אלא מחול לו' (שבת קיח,ב). שנראה שנמחל בשל כח התשובה הגדול שיש בשבת. ולכן ע"י השבת באים לתיקון העולם שלעתיד, וממילא: 'אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים, שנאמר (ישעיהו נו, ד) "כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי" וכתיב בתריה "והביאותים אל הר קדשי" וגו'' (שם). שזהו המשכו של זה (ולכן שניהם באים בגמ' ע"י ר"י). לכן השבת היא דוגמה של לעתיד לבא שהכל מתוקן לה': 'שלשה מעין העולם הבא, אלו הן: שבת... שבת אחד מששים לעולם הבא' וכו' (ברכות נז,ב). בשבת יש קשר עמוק לתורה, שהיא מיועדת לתורה: 'רבי ברכיה בשם רבי חייא בר בא: לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן בדברי תורה' (יר' שבת טו,ג) [אמנם ישנה שם גם דעה חולקת]. בזה היא קשורה להיפך מעמלק, שכוחו בא מרפידים: 'אחרים אומרים: אין רפידים אלא רפיון ידים, לפי שרפו ישראל ידיהם מדברי תורה, לכך בא שונא עליהם, לפי שאין השונא בא אלא על רפיון ידים מן התורה, שנאמר: "ויהי במלכות ירבעם ובחזקתו" וגו'' (מכילתא שמות יז,ח [מסכתא דעמלק פרשה א]). לכן בשבת יש כוח לתיקון העולם, ההיפך מעמלק, ולכן בשבת מרומז התשובה של העולם עם האותיות שנחסרו בעקבות עמלק. ע”י התורה יודעים איך ללכת אחר רצון ה', וכן מבטלים כוחו של יצה”ר ('תנא דבי ר' ישמעאל: בני אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש. אם אבן הוא – נימוח, ואם ברזל הוא – מתפוצץ'. קידושין ל,ב), וכך יכולים לעשות תשובה שלמה לה', ולהביא בכך את הגאולה לעולם. אולי האותיות ו' ו-ה' מרמזים גם על ימי החול (ו' ימים) ועל התורה (ה' חומשים), ששניהם מתחברים יחד לעשות כרצון ה', שיש בשבת צד חומרי (אכילה ושתיה ושינה [שהצד החומרי קשור לימי הבריאה של החול]) וצד רוחני (לימוד תורה), ויחד מתאחדים לעשות את רצון ה', וכך מאחד הכל לה', וזהו תשובה בעולם. ב'תשובה' אותיות שבת בסדר של 'תשב', כרמז לכסא ה' שיהיה בשלמות לעתיד לבא, שלא כמו היום שאין הכסא שלם (“כס י'ה"). שע"י השבת אנו מביאים כח קדושה גדול לעולם כולו, שזה מוריד מכח הטומאה שעמלק מביא ומשפיע בעולם, ולכן כעין משלים את כסא ה' בעולם.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה