פנינה יומית... כד סיון

נכתב על ידי שניאור ב-18/6/2017

 

יום ראשון כ"ד סיון - פרשת קרח

 

מדוע שם הפרשה היא ע"ש של קורח?

לכאורה תמוה, איך שייך ששמה של פרשה זו היא "קורח" – שמו של רשע, הרי מקרא מלא דיבר הכתוב "שם רשעים ירקב" (משלי י, ז), ומובא על זה בגמרא (יומא לח, ב) "דלא מסקינן בשמייהו", והאיך תקרא פרשה שלמה בתורה בשם רשע?

ויובן זה ע"פ מה שנתבאר במקום אחר (לקוטי שיחות חי"ח עמ' 186 ואילך) שמחלוקת קורח היתה מצד רצונו להיות כהן גדול, וכמ"ש "ובקשתם גם כהונה" – "מבקשים כהונה גדולה" (פרשתנו טז, י. רש"י שם, ו). ורצון זה – דבר טוב הוא, ועד שאמר משה רבינו "אף אני רוצה בכך" (רש"י שם). אלא שהנהגת קורח בנוגע לפועל לא הייתה באופן הראוי.

ועפ"ז יש לפרש הטעם לקריאת הפרשה בשם "קרח" – להראות שגם בקורח הי' ענין טוב ומועיל – הרצון להיות בדרגא נעלית של כהן גדול.

ומכאן הוראה נפלאה בעבודת האדם:

כאשר פוגשים יהודי שנראה בחיצוניות במעמד ומצב בלתי רצוי, עלול אדם לחשוב, מה לו וליהודי כמו קורח שמקומו ב"שאול" ר"ל?!

וע"ז באה ההוראה מפרשה זו, וכלשון רש"י בתחילת פירושו על פרשתנו "פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא, כלומר, יהודי זה – "פרשה זו" שפגש בו, אומר לו "דרשני" – לדרוש ולמצוא את הנקודה הטובה והיפה שבו – "יפה נדרשת", כי "אע"פ שחטא ישראל הוא" (סנהדרין מד, רע"א), ו"כל איש ישראל, מבלי התחשב עם מצבו הפרטי בשמירת וקיום המצוות, לבו תמים עם ה' ותורתו" (אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע ח"ב ע' פ).

(ע"פ ספר השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 500 ואילך)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן

חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
תגובות ודיון על החידוש (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה