chiddush logo

הלל פנדל

כל החידושים של הלל פנדל | כל התגובות של הלל פנדל

 במס' שבת נה. כתוב שהצדיקים בתקופת יחזקאל היה בידם למחות ולא מיחו ולכן מגיע להם אותו עונש כמו הרשעים. מצד שני, כתוב בסנהדרין קג. - ביקש הקב"ה להחזיר את העולם כולו לתוהו בשביל...

מידע אישי

1 חידושים
1 תגובות
111 נקודות
שם: הלל פנדל
תאריך הרשמה: 11/6/2018