MyTzadik

פרסומים אחרונים - כל החידושים של MyTzadik | כל התגובות של MyTzadik

"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט-נא השמימה וספור הכוכבים אם-תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך" (בראשית ט"ו/ה').כאשר מסתכלים על הכוכבים מלמטה הם נראים קטנים, אולם למעלה הם גדולים מאוד.וה...

"ויבא נח ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו אל-התבה, אל התבה מפני מי המבול" (בראשית ז'/ז')מסביר רש"י - 'אף נח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין שיבוא המבול, ולא נכנס לתבה עד שדחקוהו המים'.שואל ...

'יום כיפור לא נקרא יום הדין אלא יום הרחמים'["מגיד תעלומה" לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב זצוק"ל]

 "...ואמר ביום ההוא הלא על כי אין א-לקי בקרבי מצאוני הרעות האלה; ואנכי הסתר אסתיר פני" (דברים ל"א/י"ז-י"ח)שאל רבי אברהם שמואל בנימין סופר (בעל "כתב סופר") -אם א...

"וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב" (דברים כ"ז/ח')ה' יתברך אומר למשה רבנו לכתוב את דברי התוכחה והקללות שבפרשה באופן כזה שיהיה "באר היטב" - שהצדיקים והחכמים ידעו ל...

 "ואתחנן אל י-הוה" - משה רבנו התחנן להשי"ת"בעת ההיא" - כאשר תגיע עת שבני ישראל לא יהיו מסוגלים להתפלל בכוונות בגלל קושי הגלות או מקוצר רוחאז "לאמר" - תשמע אותם ...

רבי אברהם ישעיה קרליץ [החזון איש] זצוק"ל הקפיד לא לקרוא את הפטרת "שבת חזון" בניגון של מגילת איכה היות ודומה בעיניו לאבילות בפרהסיא.תולדות חייו של בעל "החזון איש" זצוק"ל

"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" (דברים א'/י"ב)"טרחכם" אנו מבינים מהפירוש המילולי שהכוונה שהיו טרחניםאבל מנין לרש"י ש"משאכם" הכוונה ל - אפיקורסים? מהפירוש המ...

בעל "האוהב ישראל" מאפטא מבאר כי "שש ערי המקלט" (במדבר ל"ה/ו')הם 6 המילים "שמע ישראל י-הוה א-להינו י-הוה אחד" בהם ימצא האדם מקלט למבוכות שתוקפות אותו."ועליהם תתנ...

"ליצר משפחת היצרי, לשלם משפחת השלמי" (כ"ו/מ"ט)בעל "החפץ חיים" אומר כי יש כאן רמז גדול לדברי חז"ל - "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" (מכות י')."ליצר&...

מידע אישי

חידושים: 17 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 85 נקודות
שם: Zohar
תאריך הרשמה: 6/3/2018