chiddush logo

MyTzadik

כל החידושים של MyTzadik | כל התגובות של MyTzadik

 "...וידום אהרון" (ויקרא י'/ג') - זוהי מדרגה גדולה כמובןאבל על דוד כתוב: "למען יזמרך כבוד ולא ידום" (תהילים ל/י"ג) - בעת צרה דוד היה מנגן ומזמר זו דרגה גדולה יותר!אדמו&qu...

 כל שבתות השנה נכללים ב"שבת בראשית" אם כן, שעת לימוד תורה ב"שבת בראשית" שווה... 50,000 [חמישים אלף] שעות!!!אדמו"ר רבי ישראל פרידמן מרוז'ין זצוק"ל - הרוז'ינר

'עשרת השבטים וכן המרגלים לא יתקבלו על ידי מלך המשיח לפי שסיפרו בגנות הארץ!'"נחלה לישראל" לרבי ישראל זאב הלוי הורביץ זצוק"ל שיום פטירתו חל בי"ח סיון [פרשת שלח] ומקום קבורתו בבית החי...

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים"קודם ביאת גואל צדק תהיה כל היהדות תלויה על בלימה - 'שערה אחת',והעצה היא להתאסף יחדיו בכל שבת קודש ולספר ממעלת הצדיקים, לחיזוק האמונה. זה מרומז...

"ולא תקח שוחד..." (ט"ז/י"ט)נאמר במסכת כתובת דף ק"ה - "מאי שוחד שהוא חד" שעושה את הדיין ואת נותן השוחד כאיש אחד.ובמסכת שבת דף כ' "כל דיין הדן דין אמת לאמיתו נעשה...

"אחרי י-הוה א-להיכם תלכו..." (דברים י"ג/ה')בחוקי הלשון "אחר" מתייחס לדבר הסמוך לדבר שלפניו ו"אחרי" מתייחס לדבר שאינו סמוך ממש אם כן היה ראוי לכתוב "אחר י-הוה א-...

"...אשר אין-בה מום אשר לא-עלה עליה עול; ונתתם אותה אל-אלעזר הכהן, והוציא אותה אל-מחוץ למחנה" (י"ט/ב'-ג')אדם הרואה את עצמו שאין בו מום והגיע לשלמות - "אשר אין-בה מום"זהו סימן ש...

"שלח-לך אנשים ויתורו את-ארץ כנען..." (במדבר י"ג/ב')רש"י מבאר כי פרשת מרגלים נסמכה לפרשת מרים לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.לכאורה, איזה מוסר יכ...

"בהעלותך את-הנרות אל-מול פני המנורה" (במדבר ח'/ב').הפסוק הראשון של כל חומש מרמז למעשה המנורה.בפסוק הראשון של ספר בראשית יש 7 תיבות - כנגד שבעת קני המנורה.בפסוק הראשון של ספר שמות יש 11 תיבות...

בחג השבועות אנו חוגגים את קבלת התורה ועל כן אחד משמותיו של החג הינו - חג מתן תורה, והרי התורה נתנה לכל עם ישראל...כתוב כי הקב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמאאולם במי נמלך הקב"ה אם לברוא העולם - ב...

מבחר תמונות מההילולא במירוןhttps://www.mytzadik.com/livebroadcasts.aspxכל חודש נערכות תפילות מיוחדות בקברי צדיקים ברחבי הארץ על כל אלו שמסייעים לנו בתרגום האתר לאנגלית ובנוסף אנו מעניקים להם הקדשה בדף...

"וידבר י-הוה אל משה בהר סיני לאמר" (ויקרא כ"ה/א')מהר סיני לומדים שהחסרון הוא יתרון ועל כן נזכר הר סיני טרם נאמרה מצוות השמיטה - לבל יחששו מהפסדים, כי החסרון הוא יתרון.(רבי יוסף חיים זצו...

"והצרוע אשר-בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל-שפם יעטה, וטמא טמא יקרא" (ויקרא י"ג/מ"ה)."וטמא" - אדם שכל הזמן מוצא טומאות וחסרונות אצל אחרים"טמא יקרא"...

"עין תחת עין...." (שמות כ"א/כ"ד)מדוע כתוב "עין תחת עין" ולא "עין בעד עין"?על מנת לרמז שהעונש הוא "תחת עין" - האותיות שכתובות תחת [אחרי] האותיות של המי...

"י-הוה ילחם לכם, ואתם תחרישון" (שמות י"ד/י"ד)"י-הוה ילחם לכם" ויצילכם אם "ואתם תחרישון" - אם תקבלו על עצמכם לשתוק ולכבד את בית הכנסת כראוי וכיאה לביתו של הקדוש ...

מידע אישי

38 חידושים
0 תגובות
190 נקודות
שם: Zohar
תאריך הרשמה: 6/3/2018