chiddush logo

כולל יד שאול

כל החידושים של כולל יד שאול | כל התגובות של כולל יד שאול

דיסקים לשמיעה - שיעורי הרב אריאל אלקובי במסגרת לימודי הרבנות של כולל יד שאולבין הנושאים:הלכות איסור והיתרהלכות חופה וקידושיןהלכות חופההלכות שבתהלכות מקוואות

השיעור מנסה באמצעות מדרשי חז"ל להבין את עומק החטא שבמאיסת המן, למרות מה שנראה במבט ראשון כבקשה מוצדקת ביותר.השיעור באדיבות מכון יד שאול

 שיעור לצפייה לפרשת בהעלותך - מינוי הזקניםלהורדת דף המקורות לשיעור לחץ כאןבאדיבות אתר כולל יד שאול

מידע אישי

3 חידושים
0 תגובות
15 נקודות
המכון הגבוה לרבנות קהילתית, כולל יד שאול - http://www.kollelyadshaoul.com
תאריך הרשמה: 5/31/2015