chiddush logo

אליהו

כל החידושים של אליהו | כל התגובות של אליהו

 היום נתחדשה לי שאלה מרתקת.אדם שאכל פרי חדש מבלי להיות מודע לכך; למשל, אכל אותו בתוך סלט פירות. לכן לא ברך ברכת הזמן "שהחיינו".לאחר זמן מה בא לפניו פרי זה, והוא חפץ לברך עליו "שהחיינו". ואז אמרו ...

בברכות פרשת "בחוקותי" נאמר  ש"עץ השדה יתן פריו" (ויקרא כו, ד).רש"י מפרש: "הן אילני סרק ועתידים לעשות פירות". ונראה שפירש כן מדכתיב "עץ השדה" ולא "עץ" סתם.ובמקום אחר נאמר "כי האדם עץ השדה", ואמרו ...

מידע אישי

2 חידושים
12 תגובות
35 נקודות
שם: אליהו
תאריך הרשמה: 4/30/2010