chiddush logo

חסידות. ישירות אליך

נכתב על ידי אביהו ח, 27/5/2024

 
*"כסף-זבל" המצמיח פירות*
_דרכי החסידות מתורת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש:_

...ידידנו היקר מר סטולמן אמר ש'כסף הוא שום דבר' ("געלט איז גארנישט"), והערתי על כך שכאשר משתמשים בכסף עבור מטרות טובות וחשובות או-אז הכסף חשוב ביותר ומגיע לתכליתו האמיתית.

הנני מוצא לנכון לבאר היטב את דבריי באמצעות משל, מדבר נחות הפועל הטבה בהוצאת פירות של דבר גדול ונעלה וחשוב ממנו.

על אף שה' יתברך ברא את האדמה כך שהיא תהווה אוצר לחלק גדול וחשוב מהמינרלים, וכח מסנן מסויים עבור מים חיים, הנה הכח העיקרי של האדמה הנו כח הצמיחה, כאשר כל הצרכים החשובים ליבול התבואות, לכל הפירות המשובחים, ולכל הנוי שבצמחים, כל אלו באים מכח הצמיחה שהטביע ה' יתברך באדמה.

אחד מהדברים הנחותים שישנם הנו זבל הבהמה, ודוקא הזבל של הבהמה הוא הגורם החשוב שמביא את כח הצומח לידי ביטוי, על מנת שיביא פירות משובחים בכמות ובאיכות.

"כסף הוא זבל", אולם כאשר משתמשים בו למטרות חשובות משפיע הכסף-זבל פעולות טובות ביותר, למען המטרה החשובה של גידול ריבוי פירות טובים.

_מקור: תרגום מאגרות קודש ח"ח עמ' תקכג-ד_ • *מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'*

*להצטרפות לקבלת 'דרכי החסידות יומי' מתורת הרבי הריי"ץ מדי בוקר הצטרפו לקבוצה בוואטספ (קבוצה שקטה, הודעה אחת ביום):*
https://chat.whatsapp.com/BoeadXjQQ3X1cq13SNBOFm


🔉 *תשמעו משהו טוב לנשמה!*

🆕 כעת גם בספוטיפיי! 
*מוזמנים לעקוב ולהאזין מדי יום  לפינה קצרה מתורת הרבי:*
https://open.spotify.com/show/3mSYvn06SPYEtHueHGIa44?si=hfOAFh7KTaqFn9yIQyL9yg

מאות אלפי מאזינים כל בוקר ברדיו "קול חי מיוזיק" (102.5FM), לפינה של הרב לוי ברוק מ'אור החסידות' המבוססת על מכתביו ושיחותיו של הרבי. מוזמנים להצטרף ברדיו וגם בטלפון שלכם.

הפינה בחסות קרן מרומים.

ניתן לקבל את הפינה כל יום גם בוואטספ:
https://chat.whatsapp.com/CkxaQ9AaN1eDIyBPjNPYIl

אור החסידות


*כחה של מדת הנצחון להתגבר*
_דרכי החסידות מתורת כ"ק אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש:_

כאשר הנפש הבהמית מתגבר על האדם להחטיאו ולבלבלו ח"ו במחשבות זרות וענינים שונים או להטרידו בשעבוד הפרנסה ובלבול עסק משא ומתן או שאר הענינים המבלבלים אותו עד שלבו בל עמו.
 
וכמו שנראה במוחש דיצרו של אדם מתגבר עליו להטרידו ולבלבלו בעת העבודה דוקא, דכאשר הנפש האלוקית מתעורר באהבה ויראה אז דוקא מתעורר הנפש הבהמית לבלבלו ולהטרידו בכמה ענינים, ולפעמים שמטיל עליו חרדה ואימה בדבר שאין בו ממש כלל, והוא דוקא בעת העבודה דתורה ותפלה או בקיום איזה מצוה אז מוצא הנפש הבהמית בלבולים על זה, והיינו שדוקא בהעת שקבוע לתורה או כשיש לו איזה הרגש לתפלה או התעסקות באיזה מצוה וגמ"ח, הנה אז מתעורר הנפש הבהמית לבלבלו בכמה מיני בלבולים וטרדות שונות, ונדמה לו אשר דוקא בשעה זו היא הנחיצות לילך או למהר בתפלה, אשר באמת הוא רק לבלבל הנפש האלוקית, והראי' דבעת שהולך בשווקים וברחובות והדומה בזמן הבטלה אינו בא לו מחשבות כאלו.

ולזאת צריך לעמוד בתוקף גדול להתחזק לשמור זמני התורה והתפלה, ולהתגבר על הנפש הבהמית ולא לשמוע לו, ובכח מדת הנצחון להתגבר בזה על הנפש הבהמית, דלהיות שמדת הנצחון הוא נטוע בעצם הנפש שלמעלה מכחות הגלויים, ולזאת הנה בזה ועל ידו יכול להתגבר ולדחות כל הטרדות והבלבולים ולא יהי' לו שום מונע ומעכב על לימוד התורה וקיום המצות.

_מקור: ספר המאמרים תרפ"ג עמ' קצה_ • *מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'*

*להצטרפות לקבלת 'דרכי החסידות יומי' מתורת הרבי הריי"ץ מדי בוקר הצטרפו לקבוצה בוואטספ (קבוצה שקטה, הודעה אחת ביום):*
https://chat.whatsapp.com/BoeadXjQQ3X1cq13SNBOFm


*שליחות לאמריקה*
_דרכי החסידות משיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש:_

"חזקה שליח עושה שליחותו" _(עירובין לא, ב. וש"נ)._ באחד מדברי קדש הקדשים שזכיתי לשמוע מהוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק [מוהרש"ב נ"ע] ב"יחידות" – י"ב תמוז תרס"ט – אמר לי:

ירידת הנשמה בגוף היא שליחות שעצמות אין סוף מוסרת לכל נשמה לבצע בעולם, וכשהשליח מבצע את שליחותו בהרבצת תורה ועבודה ובאהבת ישראל כפי הרצון של מעלה, הוא מוסיף כוח ואור בכוח של מעלה כביכול, זהו ביאור המאמר "חזקה שליח עושה שליחותו", כשהשליח עושה שליחותו, נעשה אז חזק"ה – חזק ה', הוא ממשיך את חוזק ה'עצמות', ברוך הוא, בספירת המלכות, שרגלי' יורדות בירידה אחרי ירידה, ממדריגה למדריגה, שבמטה מטה "יורגש" המעלה מעלה של כוונת עצמותו יתברך.

בשנים עברו, לפני שהתפשט הטלגראף, היו שולחים ידיעות חשובות על ידי "שטאפעטן" – שליחים הרצים בסוסים – .

במקומות בהם הי' עובר השליח המיוחד, היו אנשים משערים ואומרים השערות שונות, על מטרת נסיעת-שליחות זו, שכן, כולם ידעו, ששליח מיוחד שולחים רק לענין נחוץ ביותר הנוגע לנפשות.

בואי אליכם לאמריקה הוא מסוג השליחות האמורה ("א שטאפעט שליחות"), לעורר ולזרז על הרבצת תורה באמריקה ולעשות את אמריקה למקום תורה ומצוות.

_תרגום מספר השיחות ה'תש"ד עמ' 37 - ספר השיחות ה'תש"ד המתורגם ללה"ק עמ' לד-ה_ • *מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'*

*להצטרפות לקבלת 'דרכי החסידות יומי' מתורת הרבי הריי"ץ מדי בוקר הצטרפו לקבוצה בוואטספ (קבוצה שקטה, הודעה אחת ביום):*
https://chat.whatsapp.com/BoeadXjQQ3X1cq13SNBOFm


*לימוד בינוני*
_דרכי החסידות משיחות ומכתבי הרבי הריי"ץ מליובאוויטש:_

...האיש החפץ בחיים, ראשית העבודה בקבלת עול גמור מוחלט, לקבוע בכל יום זמן קבוע, לא פחות מג' שעות ללמוד דא״ח, בלימוד בינוני, דהיינו שלא לדייק ביותר בפלפולים של הבל, ושלא בדרך קריאת מכתב, כי אם בלימוד להבין הנאמר, ולקלוט שיוכל לחשוב בהענין שלמד ולדבר בו בשפה ברורה.
וכך סדרו של דבר הלימוד, תחלה צריכים ללמוד כל המאמר כולו פעם אחת, לידע בכללות הענין המתבאר במאמר ההוא היינו קוטב הענין ("וויסען וואס רעדט זיך אין דעם מאמר"), 

ואחר כך ללמוד אותו פעם שניה פרקים-פרקים, ובין פרק לפרק לחזור על הנאמר בו במחשבה ודיבור, ואחר כך ללמוד פעם שלישית, בעיון לפי ערך, שאז מתחיל הענין להיות נקלט בשכלו, ומתחיל להרגיש בענין ("ער הייבט אן לעבין אין דעם פארשטאנד, און דער ענין לעהבט בא איהם").

והחיות האמיתי הוא העבודה שבלב בתפלה, כמובן בגוף נקי ע״ד החסידות, כמבואר בענין יפנה עצמו, לנקות עצמו מענינים הגופניים ("אפרייניקין זיך פון גופניות'דיקע זאכין"), ופעולת החיות הזה נראה וניכר בכל דרכיו, במשך היום במדות טובות וגעגועים לתורה ועבודה.

_מקור: אגרות קודש חי"א ע' קצא_ • *מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'*

להצטרפות לקבלת דרכי החסידות יומי:
https://chat.whatsapp.com/BoeadXjQQ3X1cq13SNBOFm*המעיין הלבן*
_דרכי החסידות משיחות ומכתבי הרבי הריי"ץ מליובאוויטש:_

...מספרים שמעיין זה [באיזור מגוריו של אדמו"ר הזקן בימי ילדותו, הנמצא בהר הקטן שבכרם אשר משם נמשך מעין המפכה מים זכים, ובהמשכו בנחל כארבעים אמות מחוץ לכרם נעשה תעלה רחבה, ובכל הסביבה נקרא בשם "מעין הלבן"] נפתח באחד הימים אשר המכשף של הכפר לויצאָוע קלל את המעין אשר מעבר השני דעיר ליאָזנע ונהפכו מימיו לשחור, 

הצאן והבקר של הכפר שהיו רגילים, לשתות מהמעין ההוא נחלו בחָליים, והרבה מהם מתו, גם הרועים שהיו רגילים לרחוץ בהתעלה של המעין ההוא הנה אחר קללתו של המכשף אָקים (כן הי׳ שמו) גם הם נחלו בצרעת ובקדחת.

הצאן ובקר של היהודים מבני הישוב ובתוכם גם צאנו ובהמותיו של זקנינו ר׳ ברוך נחלו, ובכל הסביבה הסמוכה לא הי׳ לא נהר ולא תעלה, ויצטערו כל בעלי חיים במאד, כי היו צריכים להשקותם ממי באר.

באחד הימים ישבו כ״ק אאמו״ר ודודי הרי״ל בכרם. ובכרם היו כמה אילני פירות אבל היתה השנה הרביעית ולא אכלו הפירות, אמנם המשרתות (האינה יהודית) לקחה תפוח ואכלה, ונתנה גם להילד (דודינו הרי״ל) ובירך ואכלו, ורץ לשאול מאת אחיו הבכור - כ״ק אאמו״ר - נוסח ברכה האחרונה אחרי אכילת תפוח, כ״ק אאמו״ר שאלו אי׳ איפוא לקחת תפוח, סיפר לו דודי הרי״ל כי המשרתת נתנה לו תפוח שלקחה מאחד האילנות.

כ״ק אאמו״ר התעצב במאד ויסביר לאחיו הצעיר את האיסור ויסדר לו סדר תיקון, ואשר יקח על עצמו אשר מעתה לא יאכל שום מאכל ולא ישתה שום משקה עד אשר יודע תחלה כי כשר הוא, וכאשר דודנו הרי״ל קיבל עליו לקיים כל אשר אמר לו כ״ק אאמו״ר, אמר לו כ״ק אאמו״ר כי צריך לטבול את עצמו, ואשר גם הוא רוצה לטבול, ויסביר לאחיו כי ישנה טבילת טהרה - לצאת מטומאה לטהרה - וטבילת קדושה - לצאת מחול לקדש - ומרגיש הוא אשר תחת ההר הזה ישנו מעין, וכאשר יחפרו וימצאו המעין והמים ירדו אל המחצב - העשוי כמו בור - אשר אצל ההר אז יהי' זה להם לבית טבילה, ויחפרו הילדים בהר ויתגלה המעין ויבואו מים רבים, ויעשו תעלה ותהי רוחה להבעלי חיים וישתו ממי התעלה ויתרפאו, וגם הרועים ברחצם במים אלו נתרפאו, ובהיות כי המעין יצא מתחת לאבן לבן אשר בהר קראו את המעין "מעין לבן".

_מקור: מתוך רשימת-יומן מכ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ, נדפס בס' המאמרים תש"ט ע' 86-88 • *מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'*_

_להצטרפות לקבלת 'דרכי החסידות יומי' מתורת הרבי הריי"ץ מדי בוקר הצטרפו לקבוצה בוואטספ (קבוצה שקטה, הודעה אחת ביום):_
https://chat.whatsapp.com/BoeadXjQQ3X1cq13SNBOFm

*להזמנת ספרי מכון 'אור החסידות':* bit.ly/Oh-Books*ה׳חיצון׳ הוא מוטעה*
_דרכי החסידות משיחות ומכתבי הרבי הריי"ץ מליובאוויטש:_

בעבר היו קוראים למתנהג באופן של ״מקיף" - בשם "חיצון" דמותו של ׳חיצון׳ היתה מאוסה ופסולה אצל תלמיד התמימים. היו תלמידים שהיו די טובים, התייגעו רבות בלימוד, שמרו על זמני לימוד החסידות, הבינו לפי ערכם את מה שלמדו, והתפללו בחום ניכר, אבל הכול היה באופן חיצוני...

ה׳חיצון' הוא מוטעה הן ביחס לעצמו והן בדבר המושג. הטעות יכולה להיות באופנים שונים, לפעמים בעלייה גדולה מדי ולפעמים בירידה גדולה מדי. כפי שאנו רואים במוחש, שלפעמים הוא מפליא דבר בהפלאה כזו שלא לפי ערכו, ולפעמים הוא מוריד ומשפיל אותו שלא לפי ערך, שכן ה׳חיצון׳ בכלל הוא מגזים, אלא שהגוזמאות אינן נובעות משקר כי אם משום היותו מוטעה. הוא מטעה את עצמו, הוא ״לוקח״ את ההשגה בחיצוניותה בלי פנימיות, וכבולעו כך פולטו.

_מקור: ליקוטי דיבורים - מתורגם ללה״ק - חלקים א-ב, עמ' 75-76_  • *מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'*

_להצטרפות לקבלת 'דרכי החסידות יומי' מתורת הרבי הריי"ץ מדי בוקר הצטרפו לקבוצה בוואטספ (קבוצה שקטה, הודעה אחת ביום):_
https://chat.whatsapp.com/BoeadXjQQ3X1cq13SNBOFm


*שליחות של הנשמה*
_דרכי החסידות משיחות ומכתבי הרבי הריי"ץ מליובאוויטש:_

כפי שהנשמות עומדות למעלה אין שום הבדל בין נשמה של בן תורה לבין נשמה של איש פשוט, וכן בהתגלותן אין שום הבדל בין נשמה לנשמה. הוד כ"ק רבנו הזקן גילה שהנשמות מתאימות אפילו בהתגלותן (ראה תניא פל"ב).

הוד כ"ק רבינו הזקן אומר שכל הנשמות מתאימות גם בהתגלותן.

לכאורה כיצד הן דומות? יהודי שכשמתעורר משנתו בשעה שלוש לפנות בוקר והמחשבה הראשונה שלו היא תוספות, רמב"ם, רא"ש – כפי שסיפר לי 'גדול' מסויים, שמלבישת הבגדים התחתונים עד לנטילת ידיים תורצו לו שתי תוספות – עד ליהודי בעל עגלה שמתעורר משנתו, נוטל ידיו, ומצווה לאשתו להשקות את הסוסים ולתת להם מספוא, והוא רץ בינתיים לבית הכנסת לצאת ידי חובת תפילה [אפדאוונען] – זו מלה קשה [אפדאוונען], אך בעל העגלה מבטא זאת מבלי להתבונן במה שהוא אומר – אם ישאלו עליו שתאמר שהוא כעת בבית הכנסת, ולמרות שהוא מתפלל במנין, מכל מקום, כיצד יכולים לומר ששתי הנשמות שוות?

אלא הענין הוא, לכל נשמה השליחות שלה, ומצד כח המשלח – כל הנשמות שוות. כל נשמה נשלחת לבצע שליחות שלה.

_מקור: ספר השיחות ה'תש"ד מתורגם ללה"ק עמ' קמ ואילך, מתוך ספר השיחות ה'תש"ד עמ' 153 ואילך_ • *מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'*

_להצטרפות לקבלת 'דרכי החסידות יומי' מתורת הרבי הריי"ץ מדי בוקר הצטרפו לקבוצה בוואטספ (קבוצה שקטה, הודעה אחת ביום):_
https://chat.whatsapp.com/BoeadXjQQ3X1cq13SNBOFm
הכנסת תוכן זה לזכות בננו היקר יהודה בן אורה דליהנה להצלחתו ברוחניות וגשמיות ולשמירתו וכן יהי רצון שיזכה להקים בית על אדני התורה והיראה ותורת החסידות בניין עדי עד וכן יהי רצון ונאמר אמן
להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה