chiddush logo

שבע מצוות בני נח

נכתב על ידי אביהו ח, 19/5/2020

 Shìjiè de chuàngzào zhě jí qí lǐngxiù jiāng jiēshòu shàngdì jiàoyì de shù bǎi wàn rén chuánshòu gěi yǐsèliè rénmín. Měinián zài Shavuot shàng wèi yǐsèliè rénmín qìngzhù zhè yītiān. Huàn jù huàshuō, tā měinián kāishǐ yīguàn jiēshòu lǜ fǎ, yǐsèliè qìngzhù bìng chéngrèn tā jiēshòule shàngdì de jiào.. Jǐ qiān nián qián de zhèngcí hézhǐ suō cǎozhǐ biǎomíng yǐsèliè rénmín líkāile āijí tǔdì, bìng biǎomíngliǎo yǐsèliè rénmín de zhēnxiàng. Gēnjù shàngdì de jiào,, suǒyǒu rénlèi dōu shòu qī gè jīběn jiè mìng de shùfù, chuàngzào tiāndì de shàngdì yǐjí suǒyǒu zài tā de jiào promise zhōng yīngxǔ gěi suǒyǒu fúhé zhè qī gè jiè mìng de rén dōu jiāng dédào fēnghòu bàochóu de shàngdì. Zhèxiē jiè mìng yě bèi chēng wèi nuó yà de qī gè jiè mìng, tāmen fēn gěi suǒyǒu rén, wúlùn zhǒngzú hé xìngbié. 1. Dì yī tiáo jiè mìng shì jìnzhǐ ǒuxiàng chóngbài-bù jīn zhǐ duì diāoxiàng, línghún huò tiānshǐ de qídǎo huò xīshēng huò xìnyǎng-gēnjù shàngdì de jiàodǎo, zài zhège dìfāng yǒuxiàng fótuó de diāoxiàng dì dìfāng, zhǐ huì yǒu máfan, pínqióng hé jíbìng, zhùfú yǒngyuǎn bù huì xiàng diāoxiàng hé xìnyǎng nàyàng jiējìn yú rènhé dìfāng duì shìwù de xìnyǎng huò duì shénshèng niú de xìnyǎng suǒyǒu zhèxiē shìwù dōu yǐ ǒu xiàng chóngbài de míngyì zài shàngdì de lǐlùn zhōng bèi chēng wèi, bìngqiě wújìyúshì, zhǐ huì gěi xiāngxìn huò qídǎo wú shēngmìng huò shēngwù de rénlèi dài lái bēishāng. Xìnniàn zhǐ cúnzài yú shìjiè de chuàngzào zhě jí qí lǐngdǎo zhě zhōng. 2. Dì èr yàowù shì bùyào dīgū chuàngzào shēngmìng de shìjiè chuàngzào zhě, yǐjí zàofú rénlèi de chuàngzào zhě. Jìnzhǐ cháoxiào zàowùzhǔ de xiǎngfǎ hái yuán yú zhèyàng yīzhǒng sīxiǎng, jí rénmen yīnggāi gǎnjī zàowùzhǔ wéi rénlèi hé rénlèi zūnyán zhīqián chuàngzào de zhíwù, shuǐguǒ, jiāqín hé dòngwù chuàngzàole tiāndì. 3. Dì sān gè bìyào tiáojiàn shì jìnzhǐ liúxuè-jí, zuòwéi rén de rén yǒu yìwù zūnzhòng qí shēngmìng hé tārén de shēngmìng, yě méiyǒu jìnzhǐ ānlèsǐ de guīdìng, jǐn zài mǒu xiē qíngkuàng xià yǔnxǔ duòtāi, jìnzhǐ bēishāng hé qūrǔ tārén. Jìnzhǐ yǐ kěchǐ hé qūrǔ de fāngshì qūfú tārén, gēnjù shàngdì de lǜ fǎ, měi gèrén dōu yīng shòudào zūnjìng, yīnwèi tā shì ànzhào shàngdì de xíng xiàng zàojiù de rén. 4. Dì sì yàowù shì jìnzhǐ lüèduó-jìnzhǐ shìjiè chuàngzào zhě de chuàngzào zhě qiǎngjié tārén. Gāi jìnlìng shìyòng yú suǒyǒu lèixíng de qiǎngjié, lìrú: Wèi nín gōngzuò de nánrén huò yǔ tārén jiéhūn de nǚrén de qián, tǔdì, yīfú huò shíwù dōu bùdé bèi dào. Dāng nín zhīdào zìjǐ bù dǎsuàn gòumǎi shí, shènzhì kěyǐ zài shāngdiàn lǐ pǐncháng yīxiē shíwù. Qiǎngjié shǐ bèi qiǎngjié de rén gǎndào bēishāng, zhè zhǒng bēishāng huì zài qiángdào de huàshēn huò lìng yīgè huàshēn zhōng zàicì chūxiàn bìng shòudào shānghài. 5. Dì wǔ yàowù shì jìnzhǐ luànlún, zhè yìwèizhe yīgèrén bù yìng gāi yǔ qīnqī (lìrú tā de mǔqīn huò jiějiě) yǒu qīnmì guānxì, bìngqiě tā bù yìng gāi yǔ dòngwù huò dòngwù huò nánrén zhī jiān yǒu qīnmì guānxì. Wèi shǐ shìjiè shòujīng ér bù huì yǐnqǐ cìjī de shèjì, yīncǐ, bù yǔnxǔ zài hùliánwǎng shàng bòfàng bù huì yǐnqǐ cìjī de shìpín rén huì jiàngdī rén de línghún bìng zài jīngshén shàng shānghài tā. Guīzé shì, rén yuè shèng huà, tā yǔ shàngdì de jiāoliú jiù yuè duō.     6. Dì liù yàowù shì jìnzhǐ jìnshí dòngwù qìguān, yě jiùshì shuō, jìnzhǐ jìnshí réngrán huózhe de jī, yú huò dòngwù, tóngshí, shàngdì de jiàoyì jìnzhǐ cánkù de shā sǐ dòngwù, yěshòu huò jiāqín, chī dōngxī yào jìnliàng jiǎnshǎo tòngkǔ, bìngqiě xiāomiè shíjiān yīng jǐn kěnéng duǎn. Bùyào zàochéng bù bìyào de bēishāng. Tā hái yǐngxiǎng zhù rénlèi de wéidù, shǐ rénlèi gèng hǎo dì xiàng dìqiú shàng suǒyǒu zhòngshēng biǎodá tóngqíng hé réncí. Móxī·lā bèi nǔ (Moshe Rabbeinu) duì wú shēngmìng de shìwù yě biǎoxiàn chū tóngqíng xīn. 7. Dì qī xiàng jìnlìng shì fǎzhì-jí jiànlì sīfǎ zhìdù, duì rénlèi jùyǒu sīfǎ gōngzhèng hé gōngzhèng xìng, fǎguān bùdé gēnjù zìjǐ de yǎnjīng huò gǎnshòu jìnxíng shěnpàn, shěnpàn bìxū yǐ quèzuò de zhèngjù wéi yījù, wúlùn bèigào de qíngkuàng rúhé, dōu yīng jìnxíng měi cì shěnpàn. Yǒuxiē jùzi xūyào xiàng liàn tóng pǐ hé móushā nàyàng de yánlì chéngfá. Gēnjù shàngdì de lǐlùn, sīfǎ xìtǒng hái bìxū zhíxíng nuó yà zhīzǐ de qī gè jiè mìng, jí shàngmiàn suǒ xiě de jiè mìng. Gēnjù shàngdì de jiàodǎo, shàngdì mìnglìng de shíxiàn huì shǐ shìjiè cóng jíbìng, wēnyì hé zìrán zāihài zhōng zhěngjiù chūlái, bìng yǐng xiǎng dào duì shìjiè hé rénlèi de fúzhǐ hé bǎohù. Xiāngxìn yīgè shàngdì huì shǐ rénxīn xiāngtōng. Kěyǐ yòng suǒyǒu yǔyán fùzhì hé fēnfā cǐ nèiróng. Shìjiè de chuàngzào zhě jí qí lǐngxiù jiāng jiēshòu shàngdì jiàoyì de shù bǎi wàn rén chuánshòu gěi yǐsèliè rénmín. Měinián zài Shavuot shàng wèi yǐsèliè rénmín qìngzhù zhè yītiān. Huàn jù huàshuō, tā měinián kāishǐ yīguàn jiēshòu lǜ fǎ, yǐsèliè qìngzhù bìng chéngrèn tā jiēshòule shàngdì de jiào.. Jǐ qiān nián qián de zhèngcí hézhǐ suō cǎozhǐ biǎomíng yǐsèliè rénmín líkāile āijí tǔdì, bìng biǎomíngliǎo yǐsèliè rénmín de zhēnxiàng. Gēnjù shàngdì de jiào,, suǒyǒu rénlèi dōu shòu qī gè jīběn jiè mìng de shùfù, chuàngzào tiāndì de shàngdì yǐjí suǒyǒu zài tā de jiào promise zhōng yīngxǔ gěi suǒyǒu fúhé zhè qī gè jiè mìng de rén dōu jiāng dédào fēnghòu bàochóu de shàngdì. Zhèxiē jiè mìng yě bèi chēng wèi nuó yà de qī gè jiè mìng, tāmen fēn gěi suǒyǒu rén, wúlùn zhǒngzú hé xìngbié. 1. Dì yī tiáo jiè mìng shì jìnzhǐ ǒuxiàng chóngbài-bù jīn zhǐ duì diāoxiàng, línghún huò tiānshǐ de qídǎo huò xīshēng huò xìnyǎng-gēnjù shàngdì de jiàodǎo, zài zhège dìfāng yǒuxiàng fótuó de diāoxiàng dì dìfāng, zhǐ huì yǒu máfan, pínqióng hé jíbìng, zhùfú yǒngyuǎn bù huì xiàng diāoxiàng hé xìnyǎng nàyàng jiējìn yú rènhé dìfāng duì shìwù de xìnyǎng huò duì shénshèng niú de xìnyǎng suǒyǒu zhèxiē shìwù dōu yǐ ǒu xiàng chóngbài de míngyì zài shàngdì de lǐlùn zhōng bèi chēng wèi, bìngqiě wújìyúshì, zhǐ huì gěi xiāngxìn huò qídǎo wú shēngmìng huò shēngwù de rénlèi dài lái bēishāng. Xìnniàn zhǐ cúnzài yú shìjiè de chuàngzào zhě jí qí lǐngdǎo zhě zhōng. 2. Dì èr yàowù shì bùyào dīgū chuàngzào shēngmìng de shìjiè chuàngzào zhě, yǐjí zàofú rénlèi de chuàngzào zhě. Jìnzhǐ cháoxiào zàowùzhǔ de xiǎngfǎ hái yuán yú zhèyàng yīzhǒng sīxiǎng, jí rénmen yīnggāi gǎnjī zàowùzhǔ wéi rénlèi hé rénlèi zūnyán zhīqián chuàngzào de zhíwù, shuǐguǒ, jiāqín hé dòngwù chuàngzàole tiāndì. 3. Dì sān gè bìyào tiáojiàn shì jìnzhǐ liúxuè-jí, zuòwéi rén de rén yǒu yìwù zūnzhòng qí shēngmìng hé tārén de shēngmìng, yě méiyǒu jìnzhǐ ānlèsǐ de guīdìng, jǐn zài mǒu xiē qíngkuàng xià yǔnxǔ duòtāi, jìnzhǐ bēishāng hé qūrǔ tārén. Jìnzhǐ yǐ kěchǐ hé qūrǔ de fāngshì qūfú tārén, gēnjù shàngdì de lǜ fǎ, měi gèrén dōu yīng shòudào zūnjìng, yīnwèi tā shì ànzhào shàngdì de xíng xiàng zàojiù de rén. 4. Dì sì yàowù shì jìnzhǐ lüèduó-jìnzhǐ shìjiè chuàngzào zhě de chuàngzào zhě qiǎngjié tārén. Gāi jìnlìng shìyòng yú suǒyǒu lèixíng de qiǎngjié, lìrú: Wèi nín gōngzuò de nánrén huò yǔ tārén jiéhūn de nǚrén de qián, tǔdì, yīfú huò shíwù dōu bùdé bèi dào. Dāng nín zhīdào zìjǐ bù dǎsuàn gòumǎi shí, shènzhì kěyǐ zài shāngdiàn lǐ pǐncháng yīxiē shíwù. Qiǎngjié shǐ bèi qiǎngjié de rén gǎndào bēishāng, zhè zhǒng bēishāng huì zài qiángdào de huàshēn huò lìng yīgè huàshēn zhōng zàicì chūxiàn bìng shòudào shānghài. 5. Dì wǔ yàowù shì jìnzhǐ luànlún, zhè yìwèizhe yīgèrén bù yìng gāi yǔ qīnqī (lìrú tā de mǔqīn huò jiějiě) yǒu qīnmì guānxì, bìngqiě tā bù yìng gāi yǔ dòngwù huò dòngwù huò nánrén zhī jiān yǒu qīnmì guānxì. Wèi shǐ shìjiè shòujīng ér bù huì yǐnqǐ cìjī de shèjì, yīncǐ, bù yǔnxǔ zài hùliánwǎng shàng bòfàng bù huì yǐnqǐ cìjī de shìpín rén huì jiàngdī rén de línghún bìng zài jīngshén shàng shānghài tā. Guīzé shì, rén yuè shèng huà, tā yǔ shàngdì de jiāoliú jiù yuè duō.     6. Dì liù yàowù shì jìnzhǐ jìnshí dòngwù qìguān, yě jiùshì shuō, jìnzhǐ jìnshí réngrán huózhe de jī, yú huò dòngwù, tóngshí, shàngdì de jiàoyì jìnzhǐ cánkù de shā sǐ dòngwù, yěshòu huò jiāqín, chī dōngxī yào jìnliàng jiǎnshǎo tòngkǔ, bìngqiě xiāomiè shíjiān yīng jǐn kěnéng duǎn. Bùyào zàochéng bù bìyào de bēishāng. Tā hái yǐngxiǎng zhù rénlèi de wéidù, shǐ rénlèi gèng hǎo dì xiàng dìqiú shàng suǒyǒu zhòngshēng biǎodá tóngqíng hé réncí. Móxī·lā bèi nǔ (Moshe Rabbeinu) duì wú shēngmìng de shìwù yě bi


הצג יותר

מגבלת תווים: 5000תרגום של 5000 התווים הבאים

世界の創造者と指導者たちは、イスラエルの人々に神の教えを受け入れた何百万もの人々を教えました。

毎年シャブオットでイスラエルの人々のためにこの日を祝います。
言い換えれば、彼は毎年一貫して律法を受け始め、イスラエルは彼が神の教えを受け入れたことを祝い、認めました。

数千年前の証言とパピルスは、イスラエルの人々がエジプトの国を去り、イスラエルの人々の真実を示したことを示しました。

神の教えによると、すべての人間は7つの基本的な戒め、天と地を創造した神、およびこれらの7つの戒めを満たすすべての人への彼の教えの約束のすべての約束によって束縛されます。

これらの戒めは、ノアの7つの戒めとも呼ばれ、人種や性別を問わず、すべての人々に配布されます。

1.最初の戒めは、神の教えに従って、偶像礼拝を禁止することです-仏像、魂、天使を祈ったり、犠牲にしたり、信じたりしないでください。この場所には仏像のような場所があり、問題、貧困、そして病気や祝福は、彫像や信念ほど物事の信念や神聖な牛の信念に近いものではありません。これらすべてのことは、偶像崇拝という名のもとに神の理論で呼ばれています。あるいは、無生物または生物学的人間が悲しみをもたらすことを祈ります。

信仰は、世界の創造者と指導者にのみ存在します。

2.第二の優先事項は、生命を創造する世界の創造者と人類に利益をもたらす人々を過小評価しないことです。
作成者のあざけりを禁止するという考えは、人間や人間の尊厳の前に作成された植物、果物、家禽、動物の世界を作成者が作成したことに人々が感謝すべきであるという考えにも由来しています。

3. 3番目の必要条件は、流血の禁止です。つまり、人としての人は自分の生命と他者の生命を尊重する義務があり、安楽死を禁止する規定はなく、特定の状況では中絶のみが許可され、悲しみと屈辱は禁止されます。
恥ずべき屈辱的な態度で他人に屈することは禁じられており、神の律法によれば、神のかたちに造られているので、誰もが尊敬されるべきです。

4. 4番目の優先事項は、略奪を禁止することです。つまり、世界の作成者の作成者は、他人を奪うことを禁止されています。禁止はあらゆる種類の強盗に適用されます。たとえば、あなたのために働いている男性や他人と結婚している女性のお金、土地、衣服、食べ物は盗まれてはなりません。買うつもりがないとわかったら、店内で食べ物を味わうこともできます。
強盗は強盗に悲しみを与え、この種の悲しみは再び現れ、強盗の化身や別の化身に傷つけられます。

5. 5番目の優先事項は近親相姦を禁止することです。つまり、人は親族(母親や姉妹など)と親密な関係を持つべきではなく、動物や動物または人間と親密な関係を持つべきではありません。刺激を与えずに世界を肥やすように設計されているため、インターネット上で刺激のないビデオを再生することは許可されていません
人は彼の魂を下げ、彼を精神的に傷つけます。
ルールは、人が聖化されるほど神とのコミュニケーションが増えるということです。

6. 6番目の優先事項は、動物の臓器を食べることの禁止、つまり、生きている鶏、魚、または動物を食べることの禁止です。同時に、神の教えは、動物、獣、または家禽の残忍な殺害を禁止しています。また、除去時間は可能な限り短くする必要があります。不必要な悲しみを引き起こさないでください。
それはまた、人類の次元に影響を与え、人類が地球上のすべての存在への同情と優しさをよりよく表現できるようにします。
Moshe Rabbeinuも無生物に同情を示しました。

7. 7番目の差し止め命令は、法の支配、つまり、司法と人間に対する公正を有する司法制度の確立です。裁判官は、自分の目や感情に基づいて試みてはなりません。裁判は、被告の状況に関係なく、確かな証拠に基づいて行われる必要があります。各試験を実施する必要があります。
一部の文は、小児性愛や殺人のような厳しい刑罰を必要とします。

神の理論によれば、司法制度はノアの息子の7つの戒め、上記の戒めも実行しなければなりません。

神の教えによると、神の命令の成就は世界を病気、疫病、自然災害から救い、世界と人類の幸福と保護に影響を与えます。

神を信じることは人々をつなぐでしょう。


このコンテンツは、すべての言語でコピーおよび配布できます。

傑デchuàngzào浙江智斉lǐngxiù江界首市上地jiàoyìデSHUbǎiWAN RENchuánshòuGEIyǐsèliè人民。Měiniánザイシャブオットシャンウェイyǐsèliè人民qìngzhù浙江yītiān。フアンJUhuàshuō、TAměiniánkāishǐyīguàn界首市lǜfǎ、yǐsèlièqìngzhùビングchéngrènTAjiēshòule上地・デ・交通..jǐ銭インディアン銭デzhèngcíhézhǐ周防cǎozhǐbiǎomíngyǐsèliè人民líkāileāijítǔdì、BINGbiǎomíngliǎoyǐsèliè人民デzhēnxiàng。源獣上地・デ・交通,,suǒyǒurénlèiDOU寿チーGEjīběnJIE MINGデ主婦、chuàngzào天地・デ・上地yǐjísuǒyǒuZAI TA・デ・交通忠yīngxǔGEIsuǒyǒufúhé浙江チーGE傑明・デ・REN DOU江dédàofēnghòubàochóu・デ・上地をお約束します。Zhèxiē傑明YE BEIチェン魏諾YA・デ・チーGE JIE MING、tāmenフェンGEIsuǒyǒuREN、wúlùnzhǒngzú héxìngbié。1.Dìyītiáojièm NG市jìnzhǐǒuxiàngchóngbài-BU JINzhǐDUIdiāoxiàng、línghúnフオtiānshǐデqídǎoフオxīshēngフオxìnyǎng-源獣上地ドjiàodǎo、ザイzhègedìfāngyǒuxiàngfótuóデdiāoxiàngDIdìfāng、zhǐホイyǒumáfan、pínqióngHéjíbìng、zhùfúyǒngyuǎnBUホイ翔diāoxiàngHéxìnyǎngnàyàngjiējìnYU仁和dìfāngDUIシウデxìnyǎngフオDUIシェンシェンNIUデxìnyǎngsuǒyǒuzhèxiēシウDOUyǐǒu翔chóngbàiデmíngyìザイ上地デlǐlùn忠BEI CHENG WEI、bìngqiěwújìyúshì、zhǐホイGEIxiāngxìnフオqídǎoWUshēngmìngフオshēngwùデrénlèiDAI LAIbēishāng。Xìnniànzhǐcúnzàiゆう傑デchuàngzào浙江智斉lǐngdǎo浙江忠。2. DI ERyàowùSHIbùyàodīgūchuàngzàoshēngmìngデ傑chuàngzào浙江、yǐjízàofúrénlèiデchuàngzào浙江。JìnzhǐcháoxiàozàowùzhǔデxiǎngfǎHAI元yúzhèyàngyī zhǒngsīxiǎng、JIrénmenyīnggāigǎnjīzàowùzhǔWEIrénlèiHérénlèizūnyánzhīqiánchuàngzàoデzhíwù、shuǐguǒ、jiāqínHédòngwùchuàngzàole天地。3.ディサンGEbìyàotiáojiànSHIjìnzhǐliúxuè-JI、zuòwéiRENデRENyǒu烏zūnzhòngQIshēngmìngHétārénデshēngmìng、YEméiyǒujìnzhǐānlèsǐデ案内、jǐnザイmǒu謝qíngkuàngXIAyǔnxǔduòtāi、jìnzhǐbēishāngHéqūrǔtārén。jìnzhǐyǐkěchǐHéqūrǔデfāngshì曲阜tārén、源獣上地デlǜfǎ、MEIgèrénDOU英shòudàozūnjìng、yīnwèiTA市ànzhào上地デ興翔zàojiùデREN 4. DISìyàowù市jìnzhǐlüèduó-jìnzhǐ傑chuàngzào浙江デchuàngzào浙江qiǎngjiétārénGAI金陵shìyòngゆうsuǒyǒulèixíngデqiǎngjié、lìrú..魏NINgōngzuòデnánrénフオyǔtārénjiéhūnデnǚréndeqián、tǔdì、yīfúhuòshíwùdōubùdébèi DAO。ダンニンzhīdàozìjǐBUdǎsuàngòumǎi市shènzhìkěyǐザイshāngdiànlǐpǐnchángyīxiēシウ。QiǎngjiéshǐBEIqiǎngjiéデRENgǎndàobēishāng、浙江zhǒngbēishāngホイザイqiángdàoデhuàshēnフオリンyīgèhuàshēn忠zàicìchūxiànビングshòudào上海。5。 DIwǔyàowùSHIjìnzhǐluànlún、浙江yìwèizheyīgèrénBU英GAIyǔqīnqī(lìrúTAデmǔqīnフオjiějiě)yǒuqīnmì人脈、bìngqiěTA BU英GAIyǔdòngwùフオdòngwùフオnánrénZHI建yǒuqīnmì人脈。WEIshǐ傑shòujīngER BUホイyǐnqǐcìjīデshèjì、yīncǐ、BUyǔnxǔザイhùliánwǎngシャンbòfàngBUホイyǐnqǐcìjīデshìpínレンホイjiàngdīRENデlínghúnビングザイjīngshénシャン上海TA。Guīzé市REN越盛華、TAyǔ上地デjiāoliú九越デュオ。 6.Dìliùyàowùshìjìnzhǐjìnshídòngwùqìguān、yějiùshì朔、jìnzhǐ金石réngránhuózheデJI、YUフオdòngwù、tóngshí、上地デjiàoyìjìnzhǐcánkùデSHAsǐdòngwù、yěshòuフオjiāqín、CHIdōngxīヤオjìnliàngjiǎnshǎotòngkǔ、bìngqiěxiāomièshíjiān英jǐnkěnéngduǎn。BùyàozàochéngBUbìyàoデbēishāng 。Tāháiyǐngxiǎngzhùrénlèidewéidù、shǐrénléigènghǎodìxiàngdìqiúshàngsuǒyǒuzhòngshēngbiǎodátóngqínghéréncí。(Móxī・lā)

Sekainosōzō-sha to shidō-sha-tachi wa, Isuraeru no hitobito ni kami no oshie o ukeireta nan hyaku man mo no hitobito o oshiemashita. Maitoshi shabuotto de Isuraeru no hitobito no tame ni kono Ni~Tsu o iwaimasu. Iikaereba, kare wa maitoshi ikkanshite rippō o uke hajime, Isuraeru wa kare ga kami no oshie o ukeireta koto o iwai, mitomemashita. Sūsen'nenmae no shōgen to papirusu wa, Isuraeru no hitobito ga Ejiputo no kuni o sari, Isuraeru no hitobito no shinjitsu o shimeshita koto o shimeshimashita. Kami no oshie ni yoru to, subete no ningen wa 7tsu no kihon-tekina imashime, ten to ji o sōzō shita kami, oyobi korera no 7tsu no imashime o mitasu subete no hito e no kare no oshie no yakusoku no subete no yakusoku ni yotte sokubaku sa remasu. Korera no imashime wa, noa no 7tsu no imashime-tomo yoba re, jinshu ya seibetsu o towazu, subete no hitobito ni haifu sa remasu. 1. Saisho no imashime wa,-shin no oshie ni shitagatte, gūzō reihai o kinshi suru kotodesu - butsuzō, tamashī, tenshi o inottari, gisei ni shi tari, shinji tari shinaide kudasai. Kono basho ni wa butsuzō no yōna basho ga ari, mondai, hinkon, soshite byōki ya shukufuku wa, chōzō ya shin'nen hodo monogoto no shin'nen ya shinseina ushi no shin'nen ni chikai monode wa arimasen. Korera subete no koto wa, gūzō sūhai to iu na no moto ni kami no riron de yoba rete imasu. Aruiwa, museibutsu matawa ikimonogaku-teki ningen ga kanashimi o motarasu koto o inorimasu. Shinkō wa, sekainosōzō-sha to shidō-sha ni nomi sonzai shimasu. 2. Dai ni no yūsen jikō wa, seimei o sōzō suru sekainosōzō-sha to jinrui ni rieki o motarasu hitobito o kashō hyōka shinai kotodesu. Sakusei-sha no azakeri o kinshi suru to iu kangae wa, ningen ya ningen no songen no mae ni sakusei sa reta shokubutsu, kudamono, kakin, dōbutsu no sekai o sakusei-sha ga sakusei shita koto ni hitobito ga kansha subekidearu to iu kangae ni mo yurai shite imasu. 3. 3-Banme no hitsuyō jōken wa, ryūketsu no kinshidesu. Tsumari, hitotoshite no hito wa jibun no seimei to tasha no seimei o sonchō suru gimu ga ari, anraku shi o kinshi suru kitei wa naku, tokutei no jōkyōde wa chūzetsu nomi ga kyoka sa re, kanashimi to kutsujoku wa kinshi sa remasu. Hazubeki kutsujoku-tekina taido de tanin ni kussuru koto wa kinji rarete ori,-shin no rippō ni yoreba,-shin no katachi ni tsukura rete irunode, daremoga sonkei sa rerubekidesu. 4. 4-Banme no yūsen jikō wa, ryakudatsu o kinshi suru kotodesu. Tsumari, sekai no sakusei-sha no sakusei-sha wa, tanin o ubau koto o kinshi sa rete imasu. Kinshi wa arayuru shurui no gōtō ni tekiyō sa remasu. Tatoeba, anata no tame ni hataraite iru dansei ya tanin to kekkon shite iru josei no okane, tochi, ifuku, tabemono wa nusuma rete wa narimasen. Kau tsumori ga nai to wakattara, ten'nai de tabemono o ajiwau koto mo dekimasu. Gōtō wa gōtō ni kanashimi o atae, kono tane no kanashimi wa futatabi araware, gōtō no keshin ya betsu no keshin ni kizutsuke raremasu. 5. 5-Banme no yūsen jikō wa konshinsōkan o kinshi suru kotodesu. Tsumari, hito wa shinzoku (hahaoya ya shimai nado) to shinmitsuna kankei o motsubekide wa naku, dōbutsu ya dōbutsu matawa ningen to shinmitsuna kankei o motsubekide wa arimasen. Shigeki o ataezu ni sekai o koyasu yō ni sekkei sa rete iru tame, intānetto-jō de shigeki no nai bideo o saisei suru koto wa kyoka sa rete imasen hito wa kare no tamashī o sage, kare o seishintekini kizutsukemasu. Rūru wa, hito ga hijiri-ka sa reru hodo kami to no komyunikēshon ga fueru to iu kotodesu.  6. 6-Banme no yūsen jikō wa, dōbutsu no zōki o taberu koto no kinshi, tsumari, ikite iru niwatori,-gyo, matawa dōbutsu o taberu koto no kinshidesu. Dōjini,-shin no oshie wa, dōbutsu,-jū, matawa kakin no zan'nin'na satsugai o kinshi shite imasu. Mata, jokyo jikan wa kanōna kagiri mijikaku suru hitsuyō ga arimasu. Fuhitsuyōna kanashimi o hikiokosanaide kudasai. Sore wa mata, jinrui no jigen ni eikyō o atae, jinrui ga chikyū-jō no subete no sonzai e no dōjō to yasashi-sa o yori yoku hyōgen dekiru yō ni shimasu. Moshe Rabbeinu mo museibutsu ni dōjō o shimeshimashita. 7. 7-Banme no sashitome meirei wa, hōnoshihai, tsumari, shihō to ningen ni taisuru kōsei o yūsuru shihō seido no kakuritsudesu. Saibankan wa, jibun no me ya kanjō ni motodzuite kokoromite wa narimasen. Saiban wa, hikoku no jōkyō ni kankei naku, tashikana shōko ni motodzuite okonawa reru hitsuyō ga arimasu. Kaku shiken o jisshi suru hitsuyō ga arimasu. Ichibu no bun wa, shōniseiai ya satsujin no yōna kibishī keibatsu o hitsuyō to shimasu. Kami no riron ni yoreba, shihō seido wa Noa no musuko no 7tsu no imashime, jōki no imashime mo jikkō shinakereba narimasen. Kami no oshie ni yoru to,-shin no meirei no jōju wa sekai o byōki, ekibyō, shizen saigai kara sukui, sekai to jinrui no kōfuku to hogo ni eikyō o ataemasu. Kami o shinjiru koto wa hitobito o tsunagudeshou. Kono kontentsu wa, subete no gengo de kopī oyobi haifu dekimasu. Suguru de chuàngzào Sekkō Tomo Hitoshi lǐngxiù kō kai kubi-shi Ueji jiàoyì de SHUbǎiWAN RENchuánshòuGEIyǐsèliè jinmin. Měinián zaishabuottoshan'u~ei yǐsèliè jinmin qìngzhù Sekkō yītiān. Fuan JUhuàshuō, TAměiniánkāishǐyīguàn-kai kubi-shi lǜfǎ, yǐsèlièqìngzhù bingu chéngrènTAjiēshòule Kamiji de kōtsū.. Jǐ Sen indian zeni de zhèngcíhézhǐ Suō cǎozhǐbiǎomíngyǐsèliè jinmin líkāileāijítǔdì, BINGbiǎomíngliǎoyǐsèliè jinmin de zhēnxiàng. Genjū Kamiji de kōtsū,, suǒyǒurénlèiDOU kotobuki chī GEjīběnJIE MING de shufu, chuàngzào tenchi de Kamiji yǐjísuǒyǒuZAI TA de kōtsū Chū yīngxǔGEIsuǒyǒufúhé Sekkō chī GE Suguru Akira de ren DOU Kō dédàofēnghòubàochóu de jōchi o o yakusoku shimasu. Zhèxiē Suguru Akira YE bei chen Gi daku YA de chī GE JIE MING, tāmen fen GEIsuǒyǒuREN, wúlùnzhǒngzú héxìngbié. 1. Dìyītiáojièm NG ichi jìnzhǐǒuxiàngchóngbài - BU JINzhǐDUIdiāoxiàng, línghún fuo tiānshǐ de qídǎo fuo xīshēng fuo xìnyǎng - genjū Kamiji do jiàodǎo, zai zhègedìfāngyǒuxiàngfótuó de diāoxiàngDIdìfāng, zhǐ hoi yǒumáfan, pínqióngHéjíbìng, zhùfúyǒngyuǎnBU hoi Shō d i ā o x i à ngHéxìnyǎngnàyàngjiējìnYU Niwa dìfāngDUI shiude xìnyǎng fuo DUI shenshen NIU de xìnyǎngsuǒyǒuzhèxiē shiu DOUyǐǒu Shō chóngbài de míngyì zai jōchi de lǐlùn chū bei CHENG WEI, bìngqiěwújìyúshì, zhǐ hoi GEIxiāngxìn fuo qídǎoWUshēngmìng fuo shēngwù de rénlèiDAI LAIbēishāng. Xìnniànzhǐcúnzài Yū Suguru de chuàngzào Sekkō Tomo Hitoshi lǐngdǎo Sekkō chū. 2. DI E R y à o w ù S H I b ù yàodīgūchuàngzàoshēngmìng de Suguru chuàngzào Sekkō, yǐjízàofúrénlèi de chuàngzào Sekkō. Jìnzhǐcháoxiàozàowùzhǔ de xiǎngfǎHAI moto yúzhèyàngyī zhǒngsīxiǎng, J I r é n m e n y ī n g g ā i g ǎ n j ī z à o w ù z h ǔ W E I r é n l è i H é r é n lèizūnyánzhīqiánchuàngzào de zhíwù, shuǐguǒ, jiāqínHédòngwùchuàngzàole tenchi. 3. Disan G E b ì y àotiáojiànSHIjìnzhǐliúxuè - JI, zuòwéiREN de RENyǒu karasu z ūnzhòngQIshēngmìngHétārén de shēngmìng, YEméiyǒujìnzhǐānlèsǐ de an'nai, jǐn zai mǒu sha qíngkuàngXIAyǔnxǔduòtāi, jìnzhǐbēishāngHéqūrǔtārén. JìnzhǐyǐkěchǐHéqūrǔ de fāngshì-kyoku 阜 Tārén, genjū jōchi de lǜfǎ, MEIgèrénDOU Ei shòudàozūnjìng, yīnwèiTA ichi ànzhào jōchi de kyō Shō zàojiù de ren 4. DISìyàowù ichi jìnzhǐlüèduó - jìnzhǐ Suguru chuàngzào Sekkō de chuàngzào Sekkō qiǎngjiétārénGAI-kin-ryō shìyòng yū suǒyǒulèixíng de qiǎngjié, lìrú.. Gi NINgōngzuò de nánrén fuo yǔtārénjiéhūn de nǚréndeqián, tǔdì, yīfúhuòshíwùdōubùdébèi DAO. Dan'nin zhīdàozìjǐBUdǎsuàngòumǎi ichi shènzhìkěyǐ zai shāngdiànlǐpǐnchángyīxiē shiu. QiǎngjiéshǐBEIqiǎngjié de RENgǎndàobēishāng, Sekkō zhǒngbēishāng hoizai qiángdào de huàshēn fuorin yīgèhuàshēn chū zàicìchūxiàn bingu shòudào Shanhai. 5. DIwǔyàowùSHIjìnzhǐluànlún, Sekkō yìwèizheyīgèrénBU Ei GAIyǔqīnqī (lìrúTA de mǔqīn fuo jiějiě) yǒuqīnmì jinmyaku, bìngqiěTA BU Ei GAIyǔdòngwù fuo dòngwù fuo nánrénZHI ken yǒuqīnmì jinmyaku. WEIshǐ Suguru shòujīngER BU hoi yǐnqǐcìjī de shèjì, yīncǐ, BUyǔnxǔ zai hùliánwǎng shan bòfàngBU hoi yǐnqǐcìjī de shìpín renhoi jiàngdīREN de línghún binguzai jīngshén shan Shanhai TA. Guīzé-shi ren Koshi seika, TAyǔ jōchi de jiāoliú kuetsu de~yuo. 6. D ì l i ù y à o w ù s h ìjìnzhǐjìnshídòngwùqìguān, yějiùshì tsuitachi, jìnzhǐ Kaneishi réngránhuózhe de JI, YU fuo dòngwù, tóngshí, jōchi de jiàoyìjìnzhǐcánkù de SHAsǐdòngwù, yěshòu fuo jiāqín, CHIdōngxī Yao jìnliàngjiǎnshǎotòngkǔ, bìngqiěxiāomièshíjiān Ei jǐnkěnéngduǎn. BùyàozàochéngBUbìyào de bēishāng. T ā h á i yǐngxiǎngzhùrénlèidewéidù, s h ǐ r é n l é i g è n g h ǎ o d ì x i à n g d ì q i ú s h à n g s u ǒ y ǒ u z h ò n g s hēngbiǎodátóngqínghéréncí. (Móxī lā)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
lawguide
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה