chiddush logo

amirtsarfati

כל החידושים של amirtsarfati | כל התגובות של amirtsarfati

ספר החינוך:1.לאכול מצה בליל הסדר(מצווה י)2.לספר ביציאת מצרים בליל הסדר(מצווה כא)3.קידוש בליל שבת והבדלה במוצאי שבת(מצווה לא)4.לא לגלח את פאות הראש(מצווה רנא)5.לספור ספירת העומר(מצווה שו)6.לצום ביום כי...

ספר החינוך:1.לאכול מצה בליל הסדר(מצווה י)2.לספר ביציאת מצרים בליל הסדר(מצווה כא)3.קידוש בליל שבת והבדלה במוצאי שבת(מצווה לא)4.לא לגלח את פאות הראש(מצווה רנא)5.לספור ספירת העומר(מצווה שו)6.לצום ביום כי...

ספר החינוך:1.לאכול מצה בליל הסדר(מצווה י)2.לספר ביציאת מצרים בליל הסדר(מצווה כא)3.קידוש בליל שבת והבדלה במוצאי שבת(מצווה לא)4.לא לגלח את פאות הראש(מצווה רנא)5.לספור ספירת העומר(מצווה שו)6.לצום ביום כי...

ספר החינוך:1.לאכול מצה בליל הסדר(מצווה י)2.לספר ביציאת מצרים בליל הסדר(מצווה כא)3.קידוש בליל שבת והבדלה במוצאי שבת(מצווה לא)4.לא לעשות מלאכה בשבת(מצווה לב)5.לשמור שבת(מצווה פה)6.לא לגלח את פאות הראש(מ...

הרב אברהם זכות כתב בספרו ספר יוחסין שעזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים נפטרו בעשרה בטבת אנשי כנסת הגדולה אמרו בתפילה שלהם שיצר הרע של עבודה זרה גרם לבית המקדש להיחרב ולהיכל להישרף ולהריגת כל הצדיק...

הרב אברהם זכות כתב בספרו ספר יוחסין שעזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים נפטרו בעשרה בטבת אנשי כנסת הגדולה אמרו בתפילה שלהם שיצר הרע של עבודה זרה גרם לבית המקדש להיחרב ולהיכל להישרף ולהריגת כל הצדיק...

הרב אברהם זכות כתב בספרו ספר יוחסין שעזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים נפטרו בעשרה בטבת אנשי כנסת הגדולה אמרו בתפילה שלהם שיצר הרע של עבודה זרה גרם לבית המקדש להיחרב ולהיכל להישרף ולהריגת כל הצדיק...

הרב אברהם זכות כתב בספרו ספר יוחסין שעזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים נפטרו בעשרה בטבת אנשי כנסת הגדולה אמרו בתפילה שלהם שיצר הרע של עבודה זרה גרם לבית המקדש להיחרב ולהיכל להישרף ולהריגת כל הצדיק...

אנשי כנסת הגדולה ביטלו בליל עשרה בטבת שני יצרים את יצר הרע של עבודה זרה ואת יצר הרע של קרובות משפחה ואז למחרת ביום עשרה בטבת נפטרו עזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים כמו שכתב הרב אברהם זכות בספרו ס...

אנשי כנסת הגדולה ביטלו בליל עשרה בטבת שני יצרים את יצר הרע של עבודה זרה ואת יצר הרע של קרובות משפחה ואז למחרת ביום עשרה בטבת נפטרו עזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים כמו שכתב הרב אברהם זכות בספרו ס...

אנשי כנסת הגדולה ביטלו בליל עשרה בטבת שני יצרים את יצר הרע של עבודה זרה ואת יצר הרע של קרובות משפחה ואז למחרת ביום עשרה בטבת נפטרו עזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים כמו שכתב הרב אברהם זכות בספרו ס...

אנשי כנסת הגדולה ביטלו בליל עשרה בטבת שני יצרים את יצר הרע של עבודה זרה ואת יצר הרע של קרובות משפחה ואז למחרת ביום עשרה בטבת נפטרו עזרא הסופר וחגי וזכריה ומלאכי הנביאים כמו שכתב הרב אברהם זכות בספרו ס...

נאמר בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין בדף סד בעמוד א ובתלמוד הבבלי במסכת יומא בדף סט בעמוד ב שיצא אריה קטן שעשוי מאש מבית קודש הקודשים ואז הנביא אמר שזה יצר הרע של עבודה זרה ואז אנשי כנסת הגדולה תפסו את אות...

נאמר בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין בדף סד בעמוד א ובתלמוד הבבלי במסכת יומא בדף סט בעמוד ב שיצא אריה קטן שעשוי מאש מבית קודש הקודשים ואז הנביא אמר שזה יצר הרע של עבודה זרה ואז אנשי כנסת הגדולה תפסו את אות...

 נאמר בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרין בדף סד בעמוד א ובתלמוד הבבלי במסכת יומא בדף סט בעמוד ב שאנשי כנסת הגדולה אמרו בתפילה שלהם שיצר הרע של עבודה זרה החריב את בית המקדש ושרף את ההיכל והרג את הצדיקים ו...

מידע אישי

84 חידושים
0 תגובות
430 נקודות
שם: אמיר צרפתי
יהודי פשוט
תאריך הרשמה: 10/4/2020