josh1989

תאריך הרשמה: 10/8/2018
חידושים: 2 חידושים
תגובות: 0 תגובות
ניקוד: 10 נקודות
שם: יהושע
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של josh1989 | כל התגובות של josh1989

 עוד לא החלו גשמי החורף, והנה אנו מתקרבים לקריאת הסיפור על המבול בימי נוח.כל תשב"ר יודע ש'יש מרבותינו שדורשים  את נוח לשבח ויש שדורשים אותו לגנאי'. רש"י בתחילה מביא שהדורשים לשבח ...

 כשברא ה' את האדם הוא ציווה עליו לאכול מכל עץ הגן חוץ מעץ אחד, עץ הדעת. לאחר מכן כשהיו האיש והאישה יחדיו- ציווה עליהם ה' לפרות ולרבות ולרדות בדגת הים , וכן נתן להם מתכון בריאות צמחוני של אכילת...